Kapitola 7. Specifické syntaktické konstrukce

V této kapitole popisujeme pravidla anotace takových syntaktických konstrukcí, jejichž anotace není pokryta základními pravidly uvedenými zejména v kapitole 5 - "Struktura reprezentace věty". Jedná se o pravidla anotace konstrukcí s významem srovnání, omezení, pravidla anotace názvů, adres aj. Pro zachycení významu těchto specifických konstrukcí jsou často zavedeny další atributy, další zástupná t-lemata i další dílčí omezení na strukturu tektogramatického stromu.

Jednotlivé sekce mají různý charakter: první sekce obsahuje vodítka pro určování syntaktické (a sémantické) slovnědruhové platnosti zejména zájmen a číslovek. Následující sekce zpracovávají vždy co nejkomplexněji určitý typ syntaktické konstrukce (vymezený sémanticky, podle slovního druhu). Sekce popisují zejména rozdíly v anotaci u různých podtypů dané konstrukce. Na konci kapitoly je zařazeno několik sekcí, které shrnují pravidla anotace pro určitou skupinu výrazů (číslovky, spojky, interpunkce), která jsou jinak uvedena na různých místech celého manuálu. Poslední sekce uvádí specifická pravidla pro zachycení částí textů označených grafickými symboly (zejména uvozovkami).