5.9.4. Hraniční případy u víceslovných predikátů

Jednotlivé typy víceslovných predikátů (zejména slovesné frazémy a složené predikáty) se mohou vzájemně překrývat, obtížné však může být i rozhodování, zda se vůbec jedná o některý z víceslovných predikátů (a to zejména při užití slovesa v abstraktním významu či ve spojeních s významem "stavu").

Hranice mezi složenými predikáty a slovesnými frazémy. Hlavní rozdíly mezi složenými predikáty (viz 5.9.3 - "Složené predikáty") a slovesnými frazémy (viz 5.8.2 - "Slovesná frazeologická spojení") jsou uvedeny v 5.6 - "Hranice mezi složenými predikáty (CPHR) a slovesnými frazémy (DPHR)".

Tabulka 5.6. Hranice mezi složenými predikáty (CPHR) a slovesnými frazémy (DPHR)

Složené predikáty (CPHR) Slovesné frazémy (DPHR)
Řídící sloveso je sémanticky vyprázdněné, lexikální význam nese závislé jméno. Lexikální význam nese spojení jako celek. Význam spojení je silně příznakový, neodpovídá složení významů jednotlivých částí frazému.
Spojení lze v pravidelných případech nahradit syntetickým predikátem, který má stejný význam. Ke spojení zpravidla neexistuje odpovídající vyjádření pomocí syntetického predikátu.
Závislé jméno si zachovává svou valenci (schopnost být dále rozvíjeno). Závislé části frazeologického spojení ztrácejí své valenční vlastnosti (případně je sdílejí s řídícím slovesem) a nebývají rozvíjeny zpravidla ani volnými doplněními.

Abstraktní významy slovesa. Abstraktní, metaforické užití sloves (například: oživit mírový proces; vyjít z předpokladu) je třeba odlišit zejména od slovesných frazeologických spojení a od složených predikátů. Metaforicky užitá slovesa mají sice abstraktní, přenesený význam, ale se svým valenčním doplněním nevytvářejí jednu lexikální jednotku, nevzniká víceslovný predikát. Uzly pro závislá doplnění mají v těchto případech některý z funktorů pro slovesný aktant (zpravidla PAT). Ve valenčním slovníku jsou metaforické (abstraktní) významy slovesa zachyceny samostatnými valenčními rámci (viz k tomu i 5.2.3.1.1 - "Konkrétní, abstraktní a frazeologické významy slovesa").

Spojení s významem "stavu". U spojení slovesa a předložkové skupiny nemusí být vždy zřejmé, o jaký typ predikátu se jedná. Chápání spojení jako složeného predikátu si zde konkuruje zejména s chápáním daného spojení jako slovesného frazeologického spojení či spojení s významem "stavu". Srov.:

!!! Je třeba ovšem konstatovat, že mezi všemi těmito typy je značně široké přechodné pásmo a jasná kritéria pro jejich odlišování je nutno ještě stanovit.