7.5.3. Konstrukce s výrazy "tím + komparativ"

Specifickou konstrukcí s významem diference je konstrukce s výrazem tím + komparativ.

Pravidla anotace.V konstrukcích se spojením tím + komparativ přiřazujeme uzlu pro výraz tím funktor DIFF a zachycujeme jej jako závislý na uzlu pro komparativ. Uzel pro komparativ má funktor podle pozice ve větné struktuře (často EXT). Srov.:

K tomuto typu konstrukcí řadíme i konstrukce, v nichž je na místě komparativu výraz spíš. Srov.:

Další příklady:

Tím.DIFF méně jsou dějiny dílem několika intelektuálů.

Nechci nikoho přesvědčovat o správnosti svých úvah, tím.DIFF méně poučovat.

Tím.DIFF spíš našemu čtenáři děkujeme za vysvětlující doplněk.

Obrázek 7.101. Konstrukce s výrazy "tím + komparativ"

Konstrukce s výrazy tím + komparativ

Tím větší budou hospodářské ztráty.

Obrázek 7.102. Konstrukce s výrazy "tím + komparativ"

Konstrukce s výrazy tím + komparativ

Tím spíš bychom neměli soudit my.