7.11.1. Matematické operace

Za matematické operace považujeme konstrukce vyjadřující poměr, násobení, sčítání, odčítání.

Konstrukce s významem matematických operací zachycujeme jako souřadnou strukturu (viz 5.6 - "Souřadnost"). Význam souřadného spojení je vyjádřen funktorem OPER (viz 6.12.3 - "Funktor pro matematické operace a intervaly (OPER)") u kořene souřadné struktury. Kořenem souřadné struktury je uzel reprezentující příslušný operátor (k operátorům viz 7.16.2 - "Operátory").

Uzly reprezentující operandy příslušné matematické operace jsou terminálními členy souřadné struktury. V atributu is_member mají vyplněnou hodnotu 1. Uzly, které nejsou operandem matematické operace, nebo které nevymezují interval, mají v atributu is_member vyplněnou hodnotu 0 (viz i 5.4 - "Hodnoty atributu is_member").

Funktor obou operandů odpovídá pozici matematické operace ve větné struktuře a je zpravidla stejný.

Příklady:

Prodáváme byt 4+1. obr. 7.199

Přišel v 7:30. obr. 7.200

Zápas skončil 5:0. obr. 7.201

obdélník 23x42 cm obr. 7.202

10 mínus 2 je 8.

!!! Jednotlivé typy matematických operací se v budoucí verzi odliší subfunktory funktoru OPER.

!!! Čas ve tvaru 7 : 30 (s dvojtečkou) je zachycen jako matematická operace (souřadná struktura), čas ve tvaru 7.30 (s tečkou) je reprezentován jedním uzlem s t-lematam 7.30.

Obrázek 7.199. Matematická operace

Matematická operace

Prodáváme byt 4+1.

Obrázek 7.200. Matematická operace

Matematická operace

Přišel v 7:30.

Obrázek 7.201. Matematická operace

Matematická operace

Zápas skončil 5 : 0.

Obrázek 7.202. Matematická operace

Matematická operace

obdélník 23 x 42 cm