5.11.3. Vzájemný vztah dvou a více místních nebo časových doplnění

V této dílčí sekci popisujeme anotaci takových nejednoznačných struktur, ve kterých se do vzájemných sémantických vztahů dostává (nebo nedostává) několik doplnění se stejnou funkcí (zpravidla doplnění s významem času nebo místa), která se v povrchovém slovosledu věty vyskytují vedle sebe. Na otázku, v jakém vztahu jsou tyto výrazy k sobě navzájem, není vždy jednoznačná odpověď. V zásadě může jít o následující tři případy:

Jako apoziční spojení několika místních či časových (případně jiných) doplnění zachycujeme pouze tzv. spojení volná (oddělená čárkou, apoziční spojkou; viz 5.6.2 - "Koordinace a apozice"). Například:

Zůstal doma, v Krkonoších.

Ostatní případy posuzujeme buď jako několik sesterských doplnění, nebo jako případy, ve kterých je jedno doplnění rozvité druhým doplněním.

5.11.3.1. Jedno časové nebo místní doplnění závislé na jiném časovém nebo místním doplnění

Jako případy, ve kterých je jedno časové nebo místní doplnění závislé na jiném časovém nebo místním doplnění, hodnotíme:

 • jedno doplnění se přimyká k druhému svou formou.

  Případy, ve kterých se jedno doplnění přimyká k druhému svou formou, jsou konstrukce s takovým souvýskytem doplnění (časových, místních, případně jiných), ve kterých v pořadí druhé doplnění má formu genitivu. Toto druhé doplnění závisí v tektogramatickém stromě na prvním doplnění a má funktor APP.

  Tímto způsobem jsou zachycena zvláště časová určení, kdy jde o postupné vyjádření dne, měsíce, roku, ale i jiná doplnění času a místa.

  Příklady:

  Přijel ve čtvrtek 5. ledna.APP 1997. obr. 5.189

  Stalo se to 4. ledna roku.APP 1935.

  V lednu roku.APP 1945 byla krutý mráz.

 • konstrukce časové a lokální míry.

  Konstrukce časové a lokální míry jsou konstrukce, ve kterých je prvním doplněním tzv. akuzativ měrový nebo časový (případně jeho předložková obměna), který je dále rozvit předložkovou skupinou. Akuzativ nemůže stát ve větě samostatně, nýbrž vytváří spolu s následující předložkovou skupinou jedno časové nebo lokální doplnění. Druhé doplnění zachycujeme proto jako závislé na prvním. Obě na sobě závislá doplnění mají některý z časových, měrových nebo místních funktorů.

  Příklady:

  Leží to dva kilometry.LOC od řeky.DIR1 obr. 5.190

  Vždyť jsi sotva hodinu.LOC cesty od Hrusic.DIR1

  Je to pět minut.LOC od pláže.DIR1

  Je to kolem pěti minut.LOC od pláže.DIR1

  Leží to na dva kilometry.LOC od řeky.DIR1

  Oblékla se půl.TWHEN hodiny před začátkem.TWHEN představení.

  Odjela dva měsíce.TWHEN před porodem.TWHEN

  Zůstaňte ležet dvě hodiny.THL po zákroku.TWHEN

  Doběhl pět minut.TWHEN po odjezdu.TWHEN vlaku.

 • druhé doplnění je více či méně valenční povahy vzhledem k prvnímu doplnění.

  O případ konstrukce vzájemně se rozvíjejících doplnění jde pochopitelně tehdy, je-li jedno doplnění vyžadováno valencí druhého doplnění. K těmto případům valenčního rozvíjení volně přiřazujeme i další případy rozvití časového nebo místního doplnění (vyjádřeného adverbiem) jiným doplněním (vyjádřeným předložkovou skupinou), které má vzhledem k předcházejícímu doplnění víceméně valenční povahu.

  Jde o konstrukce analogické konstrukcím časové a lokální míry, akuzativ měrový nebo časový je však nahrazen adverbiem.

  Příklady:

  Přijel brzy.TWHEN po Vánocích.TWHEN obr. 5.191

  Odehrálo se to daleko.LOC od Moskvy.DIR1

  Našel to hluboko.LOC pod povrchem.LOC

  Pojedeme na západ (=západně).DIR3 od Prahy.DIR1

Obrázek 5.189. Vzájemný vztah dvou časových doplnění

Vzájemný vztah dvou časových doplnění

Přijel ve čtvrtek 5. ledna 1997.

Obrázek 5.190. Vzájemný vztah dvou doplnění s významem místa

Vzájemný vztah dvou doplnění s významem místa

Leží to dva kilometry od řeky.

Obrázek 5.191. Vzájemný vztah dvou časových doplnění

Vzájemný vztah dvou časových doplnění

Přijede brzy po Vánocích.

5.11.3.2. Dvě sesterská časová nebo místní doplnění

O dvě a více sesterských časových nebo místních doplnění stejným způsobem závisejících na stejném řídícím uzlu jde v takových případech souvýskytu dvou (více) časových nebo místních (případně jiných) doplnění, ve kterých je každé z doplnění relativně samostatné: jejich pořadí ve větě lze zaměnit beze změny smyslu, jedno i druhé doplnění lze vynechat, aniž se naruší gramatická struktura věty. Obě doplnění se zpravidla vztahují k témuž časovému okamžiku či k témuž místu, jedno obecněji, druhé přesněji.

Příklady:

Sejdeme se na Hlavním nádraží.LOC v hale.LOC obr. 5.192

Lopata leží vzadu.LOC u plotu.LOC

Sejdeme se v Praze.LOC na Václavském náměstí.LOC

Přijeli v únoru.TWHEN v roce.TWHEN 1999. obr. 5.193

Přijel 5. ledna.TWHEN ve 14,00.TWHEN obr. 5.194

Vloni.TWHEN v lednu.TWHEN se konala konference.

Přijde zítra.TWHEN k večeru.TWHEN

Odešel brzy.TWHEN ráno.TWHEN

Obrázek 5.192. Vzájemný vztah dvou doplnění s významem místa

Vzájemný vztah dvou doplnění s významem místa

Sejdeme se na Hlavním nádraží v hale.

Obrázek 5.193. Vzájemný vztah dvou časových doplnění

Vzájemný vztah dvou časových doplnění

Přijeli v únoru v roce 1999.

Obrázek 5.194. Vzájemný vztah dvou časových doplnění

Vzájemný vztah dvou časových doplnění

Přijel 5. ledna ve 14.00.

5.11.3.3. Víceznačné a složité případy

V některých skupinách časových nebo místních doplnění vyjádřených adverbii a předložkovými skupinami jsou vzájemné vztahy mezi členy víceznačné. Mají dvojí (případně trojí, několikerou) interpretaci. Při anotaci volíme interpretaci, která nejlépe vystihuje význam v daném kontextu. Srov.:

 • V únoru v roce 1948 jsme nebyli v republice.

  = V únoru, a to v roce 1948 jsme nebyli v republice.

  = V únoru, který byl v roce 1948, jsme nebyli v republice.

  Příklad můžeme interpretovat tak, že druhé časové doplnění je bližším určením prvního časového doplnění, tedy že druhé doplnění závisí na prvním. Příklad však může být interpretován i jako dvě sesterská časová doplnění s příslušnými časovými funktory. Záleží zde na významu, při interpretaci v únoru, a to v roce 1948 jsou v konstrukci zachycena dvě sesterská doplnění, při interpretaci v únoru, který byl v roce 1948 v pořadí druhé doplnění závisí na prvním.

 • Bydlí v chaloupce u lesa.

  = Bydlí v chaloupce, a to u lesa.

  = Bydlí v chaloupce, která je u lesa.

  Příklad můžeme interpretovat tak, že druhé místní doplnění je bližším určením prvního místního doplnění. Příklad však může být interpretován i jako dvě sesterská doplnění s významem místa. Záleží zde na významu, při interpretaci bydlí v chaloupce, a to u lesa jsou v konstrukci zachycena dvě sesterská doplnění, při interpretaci v chaloupce, která je u lesa v pořadí druhé doplnění závisí na prvním.

Od příkladů popsaných v 5.11.3.2 - "Dvě sesterská časová nebo místní doplnění" se tyto příklady liší pevnějším slovosledem. Pořadí obou doplnění zde nelze zaměnit beze změny významu. Záměnou pořadí obou doplnění dochází i ke změně významových vztahů. Srov.:

 • Sejdeme se v hale na nádraží.

  = Sejdeme se v hale, která je na nádraží.

  = Sejdeme se v hale, a to na nádraží.

  V příkladu je možná dvojí interpretace vztahů místních doplnění. Můžeme zde interpretovat vzájemný vztah obou místních doplnění tak, že v pořadí druhé doplnění blíže vymezuje doplnění první (srov. obr. 5.195), nebo lze obě doplnění chápat jako víceméně samostatná a zachytit je jako sesterská doplnění .

 • Sejdeme se na nádraží v hale.

  = Sejdeme se na nádraží, a to v hale.

  Při obráceném pořadí je jediná možná interpretace. Obě doplnění jsou tedy zachycena jako dvě sestry, jde zde o typ popsaný v 5.11.3.2 - "Dvě sesterská časová nebo místní doplnění". Srov. obr. 5.192.

Vztahy ve skupinách příslovečných doplnění jsou teoreticky velmi složitým jevem. Ve složitějších konstrukcích, ve kterých jsou jednotlivé výše popsané typy různě zkombinovány, byla ponechána interpretace vztahů víceméně na rozhodnutí anotátora.

Příklady složitých skupin časových a místních doplnění:

Stalo se to včera ve čtyři hodiny odpoledne východního času. obr. 5.196

Přijeli v neděli dopoledne 3. září.

Každý den při mši sv. v devět hodin ráno setkává se kněz se svými věřícími.

Vytvořili nové soubory v pátek večer a o víkendu.

Obrázek 5.195. Vzájemný vztah dvou doplnění s významem místa

Vzájemný vztah dvou doplnění s významem místa

Sejdeme se v hale na Hlavním nádraží.

Obrázek 5.196. Vzájemný vztah časových doplnění

Vzájemný vztah časových doplnění

Stalo se to včera ve 4 hodiny odpoledne východního času.