6.6.4. DIFF

Definice funktoru DIFF

Funktor DIFF (difference) je funktor pro takové volné doplnění, které vyjadřuje způsob uvedením kvantitativního nebo kvalitativního rozdílu mezi dvěma porovnávanými ději, stavy či entitami, nebo mezi výchozím a konečným stavem děje vyjádřeného řídícím slovem.

Funktorem DIFF označujeme dva typy rozdílů:

Formy. Základní formy volného doplnění s funktorem DIFF jsou:

Závislá klauze. Závislou klauzí se doplnění s funktorem DIFF realizuje jen za pomoci odkazovacího slova; například:

Návštěva byla o to zajímavější, že na letecký průmysl dolehla.DIFF krize.

Specifické formy. Zvláštními případy vyjádření doplnění s funktorem DIFF jsou konstrukce:

Tyto konstrukce popisujeme v 7.5 - "Specifické konstrukce s významem "diference"".

Shodný tvar adjektiva. U substantiv vyjadřujících děj (substantiva na -ní a ; k tomu viz 5.2.4.3.3 - "Funktory nevalenčních doplnění substantiv označujících děj") je doplnění s funktorem DIFF vyjadřováno i shodným tvarem adjektiva (ojediněle).

Příklad:

centimetrové.DIFF zlepšení nejlepšího výkonu

Obrázek 6.35. Funktor DIFF

Funktor DIFF

Nabízejí ho o 100 tisíc levněji.

6.6.4.1. Hraniční případy u funktoru DIFF

Hranice s funktorem EXT. Funktor DIFF se sémanticky stýká s funktorem EXT (viz 6.6.5 - "EXT"). Srov.:

 • Ustoupil trochu.EXT

  Ustoupil krok.EXT stranou.

  Popojít kousek.EXT

 • Ustoupil o trochu.DIFF

  Ustoupil o krok.DIFF stranou.

  Popojít o kousek.DIFF

Zdá se, že za jistých podmínek je adverbium a předložkový pád substantiva o+4 synonymní. Nicméně tato synonymie neplatí vždy. Po slovesech, která explicitně nevyjadřují ve svém významu rozdíl (změnu) mezi výchozím a konečným stavem, nelze předložkovou formu o+4 použít. Srov.:

 • jít kilometr.EXT

 • *jít o kilometr

Předložkovou formu o+4 proto interpretujeme jako samostatný funktor DIFF pro vyjádření rozdílu a funktorem EXT ji nezachycujeme.

Hranice s aktanty. Problematika doplnění s funktorem DIFF po slovesech vyjadřujících změnu se dotýká i otázky valence tohoto doplnění. Ukazuje se však, že toto doplnění (o+4) není omezeno jen na určitou skupinu sloves (což je nutná podmínka pro hodnocení tohoto doplnění jako aktantu; viz 5.2.1.1 - "Kritéria určování aktantů a volných doplnění"). Jako aktant (viz 6.2 - "Funktory pro aktanty") zachycujeme proto doplnění s formou o+4 jen tam, kde je oslaben význam rozdílu a zřetelnější je význam výsledku (funktor EFF). Srov.:

 • Rozšířili firmu o velkoobchod.EFF

  Doplnil zásoby o rýži.EFF