5.12.3. Elipsa a princip společného rozvití u souřadného spojení

K elipsám řídících a závislých členů dochází zejména v souřadných spojeních. Doplňování v povrchové podobě věty nevyjádřených řídících členů se řídí pravidly uvedenými v 5.12.1 - "Elipsa řídícího členu".

Doplňování v povrchové podobě věty nevyjádřených obligatorních valenčních doplnění souřadně spojených členů se řídí jednak pravidly uvedenými v 5.12.2.1 - "Elipsa obligatorního doplnění" a jednak pravidly o společném rozvití (viz 5.6.1.1 - "Společné rozvití souřadně spojených členů"), přičemž jsou preferována pravidla o společném rozvití.

Obligatorní valenční doplnění (často elidovaná společně s řídícím členem souřadně spojeného členu) jsou tedy zpravidla zachycena pomocí pravidel o společném rozvití a nikoli pomocí nově vytvořených uzlů se zástupnými t-lematy. V důsledku toho často nemusí být do tektogramatického stromu doplněn žádný nový uzel za elidované závislé doplnění.Srov.:

Pomocí společného rozvití mohou být v souřadných strukturách zachycena i obligatorní valenční doplnění, která v povrchové podobě věty nejsou vůbec vyjádřena, ani u jednoho členu souřadného spojení. Do tektogramatického stromu se doplní pouze jeden nově vytvořený uzel s příslušným zástupným t-lematem a zachytí se jako společné rozvití. Srov.:

Další příklady viz i 5.6 - "Souřadnost".

Obrázek 5.215. Elipsa a princip společného rozvití u souřadného spojení

Elipsa a princip společného rozvití u souřadného spojení

Jirka dárek nejen vyrobil, ale i pěkně zabalil.

Obrázek 5.216. Elipsa a princip společného rozvití u souřadného spojení

Elipsa a princip společného rozvití u souřadného spojení

Sedl si a čekal na vlak.

5.12.3.1. Aktuální elipsa neobligatorního doplnění v souřadném spojení

Vzhledem k možnosti společného rozvití (viz 5.6.1.1 - "Společné rozvití souřadně spojených členů") zachycujeme v souřadných spojeních i aktuální elipsu neobligatorního doplnění (zejména volného doplnění, případně fakultativního aktantu).

V těch případech, ve kterých je sémanticky (na základě dostupného kontextu) zcela jednoznačné, že závislé neobligatorní doplnění přítomné pouze u jednoho (v povrchové podobě věty nevypuštěného) členu souřadného spojení se vztahuje k oběma členům souřadného spojení, je toto neobligatorní doplnění zachyceno jako společné rozvití terminálních členů souřadné struktury.

Aktuální elipsu neobligatorního doplnění zachycujeme jak při souřadnosti členské, tak při souřadnosti větné. U souřadnosti členské se elipsa neobligatorního doplnění týká zejména doplnění s funktorem RSTR (může jít ale i o doplnění s jinými funktory). U souřadnosti větné se elipsa neobligatorního doplnění týká celé řady funktorů volných doplnění.

Srovnej:

 • zlevněné šály a rukavice

  = zlevněné šály a zlevněné rukavice.

  Volné doplnění zlevněný je společným rozvitím souřadně spojených jmen šála a rukavice.

 • nové knihy a časopisy

  = nové knihy a nové časopisy.

  Volné doplnění nový je společným rozvitím souřadně spojených jmen kniha a časopis. Srov. obr. 5.217.

 • hodný otec a dědeček

  = hodný otec a hodný dědeček (1 osoba).

  Volné doplnění hodný je společným rozvitím souřadně spojených jmen otec a dědeček.

 • Včera dal kytku Jirka Marii a také Milan Jiřině.

  = Včera dal kytku Jirka Marii a také dal včera kytku Milan Jiřině.

  Volné doplnění času včera a patiens kytka jsou zachyceny jako společné rozvití souřadně spojených sloves dát a dát. Srov. obr. 5.219.

Není-li sémanticky jednoznačné, že neobligatorní doplnění přítomné u jednoho členu souřadného spojení rozvíjí i druhý člen spojení (častější případ), není toto doplnění zachyceno jako společné rozvití a je zachyceno jako závislé doplnění jen jednoho členu souřadného spojení. Srov.:

 • modrá šála a rukavice

  = modrá šály a rukavice (rukavice nemusí být modré).

  Volné doplnění modrý není společným rozvitím koordinačně spojených jmen šála a rukavice. Srov. obr. 5.218.

 • Kytku dal včera Jirka Marii a Milan Jiřině.

  = Včera dal kytku Jirka Marii a Milan dal kytku Jiřině (nemusí být jasné, že Milan dal kytku Jiřině také včera).

  Volné doplnění času včera není zachyceno jako společné rozvití. Jako společné rozvití je zachycen pouze patiens kytka. Srov. obr. 5.220.

Případy aktuální elipsy neobligatorního doplnění u souřadných spojení je na tektogramatické rovině vždy možné zachytit jako společné rozvití, není proto nutné zavádět pro elidovaná neobligatorní doplnění nějaké nové zástupné t-lema.

Výjimka: V případě, že doplnění, které by mohlo být společným rozvitím, je vzhledem k některému z terminálních členů souřadné struktury volným doplněním a vzhledem k jinému je aktantem (vyžaduje zapsání odlišné hodnoty funktoru), není dané doplnění zachyceno jako společné rozvití, ale musí být doplněno (pomocí nově vytvořených uzlů) jako závislý uzel s odpovídajícími hodnotami funktorů ke každému terminálnímu členu souřadné struktury. V těch případech, kdy podle povrchového slovosledu zachytíme vyjádřené doplnění jako aktant, je třeba neobligatorní volné doplnění zachytit nově vytvořeným uzlem. Protože pro tyto případy nebylo zavedeno zástupné t-lema, je na pozici elidovaného neobligatorního volného doplnění zkopírován uzel vyjádřeného doplnění.

Srovnej:

 • prezident a zakladatel firmy

  = prezident firmy a zakladatel firmy

  Doplnění firma nemůže být společným rozvitím souřadně spojených jmen, protože substantivum prezident předpokládá volné doplnění s funktorem APP, zatímco substantivum zakladatel vyžaduje aktant s funktorem PAT. Uzel reprezentující substantivum firma bude proto zachycen jako uzel s funktorem PAT závislý jen na uzlu pro substantivum zakladatel. Na pozici doplnění s funktorem APP bude zkopírován uzel reprezentující vyjádřené substantivum firma.

  Srovnej zachycení skupiny zakladatel a prezident firmy v 5.6.1.1 - "Společné rozvití souřadně spojených členů".

!!! Jde o prozatímní řešení.

Obrázek 5.217. Aktuální elipsa neobligatorního doplnění

Aktuální elipsa neobligatorního doplnění

Máme nové knihy a časopisy.

Obrázek 5.218. Konstrukce, ve které není zachycena elipsa neobligatorního doplnění

Konstrukce, ve které není zachycena elipsa neobligatorního doplnění

Koupil modrou šálu a rukavice.

Obrázek 5.219. Aktuální elipsa neobligatorního doplnění

Aktuální elipsa neobligatorního doplnění

Včera dal kytku Jirka Marii a Milan Jiřině.

Obrázek 5.220. Konstrukce, ve které není zachycena elipsa neobligatorního doplnění

Konstrukce, ve které není zachycena elipsa neobligatorního doplnění

Kytku dal včera Jirka Marii a Milan Jiřině.