6.3.9. TTILL

Definice funktoru TTILL

Funktor TTILL (temporal: till) je funktor pro volné doplnění vyjadřující časové určení odpovídající na otázku "do kdy?".

Doplnění s funktorem TTILL vyjadřuje konec platnosti děje vyjádřeného řídícím slovem, a to buď přímým udáním času (do pěti hodin, dodnes), nebo udáním časového vztahu k jinému ději nebo události (do odjezdu, do snídaně).

Formy. Základní formy vyjádření volného doplnění s funktorem TTILL jsou:

Shodný tvar adjektiva. U substantiv vyjadřujících děj (substantiva na -ní a ; k tomu viz 5.2.4.3.3 - "Funktory nevalenčních doplnění substantiv označujících děj") je doplnění s funktorem THL vyjadřováno i shodným tvarem adjektiva (zřídka).

Příklad:

dosavadní.TTILL fungování

Obrázek 6.19. Funktor TTILL

Funktor TTILL

Udělej to, než se vrátím.

6.3.9.1. Hraniční případy u funktoru TTILL

Hranice s funktorem THL. Funktor TTILL se úzce stýká zejména s časovým doplněním s významem "jak dlouho?" (funktor THL; viz 6.3.4 - "THL"). K tomu viz 6.3.4.1 - "Hraniční případy u funktoru THL".

Závislá klauze se spojkou "dokud". I závislá klauze časová připojená spojovacím výrazem dokud může vyjadřovat vedle významu funktoru TTILL i význam funktoru THL. K tomu viz též 6.3.4.1 - "Hraniční případy u funktoru THL".

Hranice s funktorem TWHEN v konstrukcích se spojkou "než". Závislá klauze časová se spojkou než hraničí s časovými klauzemi, které mají význam funktoru TWHEN (viz 6.3.1 - "TWHEN"). Srov.:

  • Než se naobědval.TWHEN , umyl si ruce.

  • Udělej to, než se vrátím.TTILL