6.12.1. Funktory pro koordinaci

6.12.1.1. ADVS

Definice funktoru ADVS

Funktor ADVS (adversative) je funktor pro kořen takové souřadné struktury, která reprezentuje koordinační spojení, v němž jsou spojeny zpravidla dva obsahy, které nejsou v souladu; v pořadí druhý obsah je v rozporu s očekáváním plynoucím z obsahu prvního.

Základní souřadicí spojovací výrazy. Základní souřadicí spojovací výrazy pro koordinační význam funktoru ADVS jsou:

ale Vypadalo to, že bude hezky, ale začalo pršet.
avšak (t_lemma=však) Obce chtějí podnítit cestovní ruch, avšak zároveň chránit citlivou ekologickou strukturu v oblasti.
jenže Měl bych se více věnovat dětem, jenže na to nemám čas.
leč Naslouchal pozorně, leč nic se neozvalo.
nicméně Řekl, že přijde, nicméně nepřišel.
nýbrž Sekulární donátor už není vlastníkem kostela, nýbrž pouhým patronem.
ovšem Může tak scenerii zpestřovat, nikoliv ovšem vytvářet.
však Tento dům jí byl vrácen, obžaloba však tvrdí, že jej získala podvodem.

Další souřadicí spojovací výrazy. Koordinační význam funktoru ADVS může být vyjádřen i dalšími spojovacími výrazy; například:

a V dalších řádcích nebude odkaz na žádný zákon, a přesto půjde o záležitost nanejvýš aktuální.
aniž Dostal odměnu, aniž se o ni zasloužil.
interpunkce Přijel do Prahy, nikoli do Brna.

Pozor! Spojovací výraz aniž neguje význam predikátu v druhé souřadně spojené klauzi; do podstromu druhé klauze je proto doplněn uzel pro syntaktickou negaci (uzel se zástupným t-lematem #Neg a s funktorem CM). Viz k tomu 5.5.4.1.1 - "Konstrukce se spojovacími výrazy "což", "přičemž", "načež", "pročež", "začež", "aniž"".

Výrazy modifikující význam souřadicích spojovacích výrazů. Souřadicí spojky se často spojují s dalšími výrazy, které význam spojky modifikují (viz k tomu 7.16.1.2 - "Výrazy modifikující význam souřadicí spojky"). K typickým modifikujícím výrazům souřadicích spojek s významem funktoru ADVS patří:

 • restriktory.

  Například: vůbec, jen, zejména a další.

  Příklad:

  Koupil všechno možné, ale.ADVS vůbec.CM nekoupil to důležité.

 • negační modifikující výrazy.

  Například: ne, nikoli a další.

  Příklad:

  Koupil chleba, ale.ADVS ne.CM mléko.

 • další modifikující výrazy.

  přece Vypadalo to, že bude hezky, a přece začalo pršet.
  přesto O výrobek by byl zájem, přesto však nemáme výrobce.
  sice O tom se sice občas píše v novinách, ale ve skutečnosti tomu tak nebývá.
  zato Já jsem ji nepoznal, ale zato ty jsi ji znal velice dobře.

  Pozor! Modifikující výraz sice může stát i při apozičním spojení. K tomu viz i 6.12.2.1 - "Hraniční případy u funktoru APPS".

Kontextualizátory. Souřadicí spojky se pak obecně mohou spojovat i s dalšími modifikujícími výrazy, a to zejména s tzv. kontextualizátory.

Příklady:

O výrobek by byl zájem, přesto.CM však.ADVS ještě.CM nemáme výrobce. obr. 6.63

Nebyl to ani.CM Petr, ale.ADVS též.CM ani.CM Pavel.

Obrázek 6.63. Funktor ADVS

Funktor ADVS

O výrobek byl zájem, přesto však ještě nemáme výrobce.

6.12.1.1.1. Hraniční případy u funktoru ADVS

Hranice se s ostatními funktory pro koordinaci (zejména s funktorem CONJ). Řada souřadicích spojovacích výrazů vyjadřuje primárně význam funktoru ADVS. S významy jiných koordinačních funktorů (zejména funktoru CONJ; viz 6.12.1.3 - "CONJ") se význam funktoru ADVS stýká tam, kde je vyjádřen víceznačným spojovacím výrazem (například aniž), nebo spojovacím výrazem primárně vyhrazeným pro jiný koordinační význam (například a), nebo tehdy, je-li vyjádřen asyndeticky.

V případech s víceznačným spojovacím výrazem rozhoduje o volbě funktoru pečlivé zvážení významového vztahu mezi koordinačně spojenými obsahy. Srov.:

 • Dostal odměnu, aniž.ADVS (= ale ne) se o ni zasloužil.

 • Šel, aniž.CONJ (= přičemž ne) viděl lidi kolem sebe.

V případech se spojovacím výrazem primárně vyhrazeným pro jiný koordinační význam má spojení funktor ADVS jen tehdy, je-li význam tohoto funktoru ze spojení zřejmý, například je zvýrazněn modifikujícími výrazy. Nelze-li význam funktoru ADVS jednoznačně konstatovat, má kořen souřadné struktury funktor, jehož význam spojovací výraz nese primárně. Například spojka a (přestože primárně spojuje klauze nebo doplnění s koordinačním významem funktoru CONJ) může mít význam funktoru ADVS, spojuje-li dva vzájemně si odporující obsahy. Srov.:

 • Slíbil, že přijde, a.CONJ přišel.

 • Slíbil, že přijde, a.ADVS nepřišel.

 • Slíbil, že přijde, a.ADVS přece.CM nepřišel.

Podobná situace je u asyndeticky spojených klauzí nebo doplnění. Asyndeticky jsou primárně spojovány obsahy ve významu funktoru CONJ, jsou-li však asyndeticky spojeny dva obsahy, které si jednoznačně odporují, má kořen souřadné struktury funktor ADVS. Srov.:

 • Přijel do Prahy, [#Comma.ADVS] nikoli.CM do Brna.

Hranice s funktorem CONFR. Sémanticky hraničí funktor ADVS zejména s funktorem CONFR (viz 6.12.1.2 - "CONFR"). K této hranici viz 6.12.1.2.1 - "Hraniční případy u funktoru CONFR".

Hranice s funktorem GRAD. Spojkami, které primárně vyjadřují význam funktoru ADVS (ale, nýbrž), se vyjadřuje i gradační vztah (GRAD; viz 6.12.1.7 - "GRAD"). K tomu viz 6.12.1.7.1 - "Hraniční případy u funktoru GRAD".

Hranice s funktorem CNCS. Sémanticky má funktor ADVS blízko též k funktoru CNCS (viz 6.5.3 - "CNCS"). O vztahu funktoru ADVS k funktoru CNCS viz 6.5.3.1 - "Hraniční případy u funktoru CNCS".

6.12.1.2. CONFR

Definice funktoru CONFR

Funktor CONFR (confrontation) je funktor pro kořen takové souřadné struktury, která reprezentuje koordinační spojení, ve kterém se zpravidla dva rozdílné nebo přímo kontrastní obsahy stavějí proti sobě, vzájemně se konfrontují.

Konfrontační srovnávání se obvykle provádí takovým způsobem, že na pozadí jednoho faktu (vyjádřeného klauzí) vystupuje odlišný nebo protikladný fakt do popředí jako reliéf. Koordinační spojení s významem funktoru CONFR se tedy realizuje jako koordinace větná (nikoli členská). Charakteristická je tu paralelní syntaktická struktura obou souřadně spojených klauzí.

Základní souřadicí spojovací výrazy. Základním souřadicím spojovacím výrazem pro koordinační význam funktoru CONFR je spojka:

kdežto Bristol je v Anglii, kdežto Glasgow je ve Skotsku.

Další souřadicí spojovací výrazy. Koordinační význam funktoru CONFR může být vyjádřen i dalšími spojovacími výrazy; například:

a Svobodní mládenci mívají nepořádek kolem sebe, a ženatí naopak mívají nepořádek v duši.
ale Svobodní mládenci mívají nepořádek kolem sebe, ale ženatí naopak mívají nepořádek v duši.
interpunkce Kontrolní odběry před velkými sportovními událostmi se už dávno dělat nesmějí, naopak mimosoutěžní odběry ano.

Výrazy modifikující význam souřadicích spojovacích výrazů. Souřadicí spojky se často spojují s dalšími výrazy, které význam spojky modifikují (k tomu viz 7.16.1.2 - "Výrazy modifikující význam souřadicí spojky"). K typickým modifikujícím výrazům souřadicích spojek s významem funktoru CONFR patří:

naopak Kontrolní odběry před velkými sportovními událostmi se už dávno dělat nesmějí, naopak mimosoutěžní odběry ano.

Příklady:

Svobodní mládenci mívají nepořádek kolem sebe, kdežto.ADVS ženatí naopak.CM mívají nepořádek v duši. obr. 6.64

Obrázek 6.64. Funktor CONFR

Funktor CONFR

Svobodní mládenci mívají nepořádek kolem sebe, kdežto ženatí naopak mívají nepořádek v duši.

6.12.1.2.1. Hraniční případy u funktoru CONFR

Hranice s funktorem ADVS. Sémanticky má funktor CONFR velmi blízko k funktoru ADVS (viz 6.12.1.1 - "ADVS"). O konfrontaci (funktor CONFR) jde v těch konstrukcích, ve kterých jsou nějaké dva fakty ostře vytčeny do kontrastu. Charakteristická je tu paralelní stavba spojovaných klauzí, navíc jde vždy o souřadnost větnou (nikoli členskou). O odporovací vztah (funktor ADVS) jde tam, kde druhý připojený obsah odporuje očekávání plynoucímu z obsahu prvního. V konkrétních případech je však vedení hranice mezi významem konfrontačním a odporovacím velmi obtížné; při anotaci je určující zejména použitý spojovací výraz. Například souřadné spojení se spojkou ale je zachycováno jako souřadné spojení s významem funktoru ADVS, souřadné spojení se spojkou kdežto je zachycováno jako souřadné spojení s významem funktoru CONFR. Srov.:

 • Bristol je v Anglii, kdežto.CONFR Glasgow je ve Skotsku.

 • Bristol je v Anglii, ale.ADVS Glasgow je ve Skotsku.

Hranice s funktorem CONTRD a COND. Konfrontační vztah lze vyjádřit i hypotakticky: podřadicí spojkou zatímco (funktor CONTRD; viz 6.9.2 - "CONTRD"). Konfrontační význam lze však také spatřovat i u některých klauzí spojených hypotakticky podřadicími spojkami jestliže, -li a když (funktor COND; viz 6.5.4 - "COND"). K hranicím mezi funktory CONFR, CONTRD a COND viz 6.9.2.1 - "Hraniční případy u funktoru CONTRD" a též 5.5.4.2 - "Nepravé závislé klauze spojkové".

6.12.1.3. CONJ

Definice funktoru CONJ

Funktor CONJ (conjuction) je funktor pro kořen takové souřadné struktury, která reprezentuje koordinační spojení vyjadřující prosté slučování dvou a více obsahů.

Základní souřadicí spojovací výrazy. Základní souřadicí spojovací výrazy pro koordinační význam funktoru CONJ jsou:

a Mezi smysly patří zrak a sluch a hmat.
i žáci i žákyně
jak - tak Vyniká jak svědomitostí, tak houževnatostí.
asyndetické spojení Kreslíme tužkou, malujeme pastelkami.

Další souřadicí spojovací výrazy. Koordinační význam funktoru CONJ může být vyjádřen i dalšími spojovacími výrazy; například:

ani Ve Francii není ani vítězů ani poražených.
aniž Šel, aniž by to viděl.
což Firma nechce přijímat žádné další zaměstnance, což je pochopitelné.
či V minulé sezóně spolupracoval s touto firmou či s agenturním souborem Brak.
jako Ochutnal Plzeň, Krušovice, stejně jako Budvar.
jakož Petr, Pavel, jakož i Honza
načež Vyšel z domu, načež začala bouřka.
nebo Posílají tam nemocné nebo raněné.
přičemž Šel, přičemž neviděl.

Pozor! Spojovací výraz aniž neguje význam predikátu v druhé souřadně spojené klauzi (Šel, aniž by to viděl. = Šel a neviděl to.); do podstromu druhé klauze je proto doplněn uzel pro syntaktickou negaci, uzel se zástupným t-lematem #Neg a s funktorem CM. Viz k tomu i 5.5.4.1.1 - "Konstrukce se spojovacími výrazy "což", "přičemž", "načež", "pročež", "začež", "aniž"".

Příklad:

Šel, aniž.CONJ by to {#Neg.CM} viděl. obr. 6.65

Pozor! Jako koordinační spojení s významem funktoru CONJ chápeme i některé konstrukce spojené vztažným spojovacím výrazem což (k tomu viz více 5.5.4.1.1 - "Konstrukce se spojovacími výrazy "což", "přičemž", "načež", "pročež", "začež", "aniž"").

Výrazy modifikující význam souřadicích spojovacích výrazů. Souřadicí spojky se často spojují s dalšími výrazy, které význam spojky modifikují (k nim viz 7.16.1.2 - "Výrazy modifikující význam souřadicí spojky"). K typickým modifikujícím výrazům souřadicích spojek ve významu funktoru CONJ patří výrazy stejně a podobně v kombinaci se spojkou jako. Dalšími modifikujícími výrazy pro význam funktoru CONJ jsou výrazy jednak a respektive; ve spojení s těmito výrazy však souřadné spojení nemusí mít vždy jen význam funktoru CONJ.

podobně Ochutnal Plzeň, Krušovice, podobně jako Budvar.
stejně Ochutnal Plzeň, Krušovice, stejně jako Budvar.
jednak Na táboře se děti jednak zotavily, jednak se naučily mnoha novým věcem.
respektive Letos v prvním čtvrtletí činily krátkodobé sazby v USA 3.0 a dlouhodobé 6.3 procenta, v Německu 5.8, respektive 5.6%.

Pozor! Výraz jednak stojí primárně při souřadném spojení s významem funktoru CONJ, je-li však obsah druhé spojené klauze oproti obsahu první klauze gradován, zejména tehdy, je-li to zvýrazněno nějakým restriktorem, může mít kořen souřadné struktury i funktor GRAD (viz i 6.12.1.7 - "GRAD").

Pozor! Modifikující výraz respektive má trojí význam. Může být užit i při koordinačním spojení s významem funktoru DISJ a při apozičním spojení. K tomu viz i 6.12.2.1 - "Hraniční případy u funktoru APPS".

Kontextualizátory. Souřadicí spojky se pak ve významu funktoru CONJ mohou spojovat i s dalšími modifikujícími výrazy, a to zejména s tzv. kontextualizátory.

Příklady:

Je posuzována jeho příčetnost a.CONJ dále.CM, zda není nebezpečný.

Kreslíme tužkou, [#Comma.CONJ] také.CM malujeme pastelkami.

Kreslíme tužkou a.CONJ k tomu.CM ještě.CM malujeme pastelkami.

Vidím dnes potřebu určité liberalizace živnostenského zákona a.CONJ pak.CM kompletizaci právního rámce.

Okamžitě mě odvezli do Bartolomějské a.CONJ potom.CM ještě.CM několikrát do Konviktské a Ruzyně.

Obrázek 6.65. Funktor CONJ

Funktor CONJ

Šel, aniž by to viděl.

6.12.1.3.1. Hraniční případy u funktoru CONJ

Hranice se s ostatními funktory pro koordinaci. Spojovací výrazy s primární funkcí prostě slučovací se (zpravidla v kombinaci s modifikujícími výrazy) používají i pro vyjadřování jiných koordinačních významů. U asyndetických koordinačních spojení a u koordinací se spojkami jako a, i, ani je proto třeba vždy rozhodnout, jaký významový koordinační vztah je mezi spojenými obsahy. Funktor CONJ je u těchto koordinací základní, jiný funktor než CONJ dáváme tam, kde je jiný význam (než slučovací) ze spojení zřejmý, zejména tam, kde je podepřen modifikujícími výrazy.

S významy jiných koordinačních funktorů se význam funktoru CONJ stýká také v případech, ve kterých je spojení vyjádřeno víceznačným spojovacím výrazem, nebo spojovacím výrazem primárně vyhrazeným pro jiný koordinační význam. V případech s víceznačnou spojkou (například aniž) rozhoduje o volbě funktoru pečlivé zvážení významového vztahu obsahů spojených v koordinaci (viz příklady 6.12.1.1.1 - "Hraniční případy u funktoru ADVS").

V případech se spojovacím výrazem primárně vyhrazeným pro jiný koordinační význam (spojka nebo) má spojení funktor CONJ jen tehdy, je-li význam funktoru CONJ ze spojení jednoznačně zřejmý. Nelze-li význam funktoru CONJ jednoznačně konstatovat, má koordinační spojení funktor, jehož význam nese spojovací výraz primárně.

Hranice s funktorem ADVS. K hraničním případům mezi funktorem CONJ a ADVS (zejména spojka a nebo interpunkce) viz 6.12.1.1.1 - "Hraniční případy u funktoru ADVS".

Hranice s funktorem CSQ. K hraničním případům mezi funktorem CONJ a CSQ (zejména spojka a a načež) viz 6.12.1.5.1 - "Hraniční případy u funktoru CSQ".

Hranice s funktorem GRAD. K hraničním případům mezi funktorem CONJ a GRAD (zejména spojky a, ani nebo interpunkce) viz 6.12.1.7.1 - "Hraniční případy u funktoru GRAD".

Hranice s funktorem DISJ. K hraničním případům mezi funktorem CONJ a DISJ (zejména spojka nebo a či) viz 6.12.1.6.1 - "Hraniční případy u funktoru DISJ".

Hranice s funktorem CONTRA. K hraničním případům mezi funktorem CONJ a CONTRA (u pomlčky) viz 6.12.1.4.1 - "Hraniční případy u funktoru CONTRA".

Hranice s funktorem APPS. Sémanticky má funktor CONJ blízko i k funktoru pro apozici, k funktoru APPS. K tomu viz 6.12.2.1 - "Hraniční případy u funktoru APPS".

Hranice mezi funktory způsobené multifunkčností spojky "jako". Funktor CONJ může hraničit s funktorem APPS (viz 6.12.2 - "Funktor pro apozici (APPS)"), a dokonce i s funktory pro závislá doplnění: s funktorem pro srovnání (CPR; viz 6.6.2 - "CPR") a s funktorem pro doplněk (COMPL; viz 6.11 - "Funktor pro doplněk (COMPL)"). Často i velmi neostrá hranice je způsobena multifunkčností spojovacího výrazu jako, který se užívá pro realizaci všech zmíněných funktorů. Více viz 7.17.4 - "Spojky "než" a "jako"".

6.12.1.4. CONTRA

Definice funktoru CONTRA

Funktor CONTRA (contrariety) je funktor pro kořen takové souřadné struktury, která reprezentuje členské koordinační spojení, ve kterém jsou dva rovnocenné subjekty (entity, nikoli celé obsahy klauzí) postaveny proti sobě jako dva subjekty vzájemně se střetávající, spolu soupeřící.

Formy. Koordinační spojení s významem funktoru CONTRA se vyjadřuje předložkami cizího původu kontra a versus. Spojení dvou subjektů těmito předložkami zachycujeme jako souřadnou strukturu: kořenem souřadné struktury je uzel reprezentující některou z těchto předložek cizího původu. V textech zejména sportovních komentářů se na místě výrazů kontra nebo versus objevuje zpravidla jen pomlčka. Taková spojení, ve kterých pomlčka vyjadřuje význam dvou spolu se střetávajících subjektů, zachycujeme také jako souřadnou strukturu s funktorem CONTRA u kořene souřadné struktury (t_lemma=#Dash).

Nejčastější formy tedy jsou:

kontra akademie věd kontra vysoké školství
versus Bukač versus Hlinka očima Jana Horáka
pomlčka (t_lemma=#Dash) utkání Rusko - Švédsko

Příklady:

Na veřejnosti je tato otázka vnímána jako spor Klaus versus.CONTRA Zieleniec. obr. 6.66

utkání Sparta - [#Dash.CONTRA] Slavia bylo zahájeno. obr. 6.67

Obrázek 6.66. Funktor CONTRA

Funktor CONTRA

Na veřejnosti je tato otázka vnímána jako spor Klaus versus Zieleniec.

Obrázek 6.67. Funktor CONTRA

Funktor CONTRA

Utkání Sparta - Slavia bylo zahájeno.

6.12.1.4.1. Hraniční případy u funktoru CONTRA

Hranice s ostatními funktory (zejména s funktorem CONJ). Funktor CONTRA je funktor okrajový. Má velmi specifický význam obsažený přímo ve spojovacích výrazech kontra a versus. Kromě spojení s výrazy kontra a versus přiřazujeme funktor CONTRA již jen v analogických spojeních s pomlčkou.

Stojí-li na místě spojovacích výrazů kontra nebo versus jen spojka a, dáváme přednost funktoru CONJ (viz 6.12.1.3 - "CONJ"). Koordinační spojení se spojkou a neimplikuje jednoznačně význam dvou spolu se střetávajících subjektů (kdyby mluvčí chtěl tento význam vyjádřit, použil by alespoň pomlčku). Hypotaktické vyjádření například pomocí předložky proti zachycujeme pomocí funktorů pro závislá doplnění.

Srovnej:

 • Utkání Sparta versus.CONTRA Slavia skončilo 2 : 0.

 • Utkání Sparta - [#Dash.CONTRA] Slavia skončilo 2 : 0.

 • Utkání Sparta a.CONJ Slavia skončilo 2 : 0.

 • Utkání Sparty proti Slavii.ADDR skončilo 2 : 0.

6.12.1.5. CSQ

Definice funktoru CSQ

Funktor CSQ (consequence) je funktor pro kořen takové souřadné struktury, která reprezentuje koordinační spojení, v němž jsou spojeny zpravidla dva obsahy a platnost v pořadí druhého obsahu je důsledkem vyplývajícím z platnosti obsahu předcházejícího.

Základní složené souřadicí spojovací výrazy. Základní formou vyjádření koordinačního spojení s významem funktoru CSQ je souřadicí spojovací výraz, složený ze spojky a (případně jen z interpunkce) a z typického modifikujícího výrazu pro význam CSQ (k výrazům modifikujícím význam spojovacích výrazů viz 7.16.1.2 - "Výrazy modifikující význam souřadicí spojky").

K typickým modifikujícím výrazům souřadicích spojek s významem funktoru CSQ patří:

proto Pracoval nezodpovědně, a proto dostal výpověď.
tak Měl jsem hlad, tak jsem si vzal koláč.
tedy Je to utajeno, a tedy chráněno.
tudíž Byl nemocný, a tudíž nepřišel.

Pozor! Modifikující výrazy tedy a tudíž mohou stát i při apozičním spojení (viz 6.12.2.1 - "Hraniční případy u funktoru APPS").

Příklad:

Byl nemocný, [#Comma.CSQ] tudíž.CM nepřišel. obr. 6.68

Další souřadicí spojovací výrazy. Koordinační spojení s významem funktoru CSQ může být vyjádřeno i dalšími spojovacími výrazy; například:

čili Vězně obvykle nevolají k telefonu, čili vám volat nemohla.
jinak Bylo to velmi důležité, jinak bych možná už nikdy do kokpitu nevlezl.
načež Špatně se učil, načež propadl u zkoušky.
pročež Neudělal jsem to, pročež se nemusíš zlobit.
takže Potřebujete jen 1/4 vody, takže sprcha vás stojí 0,46 Kč.

Ke spojce načež a pročež viz i 5.5.4.1.1 - "Konstrukce se spojovacími výrazy "což", "přičemž", "načež", "pročež", "začež", "aniž"". Ke spojce takže viz i 5.5.4.2.1 - "Konstrukce se spojovacími výrazy "kdežto" a "takže"".

Kontextualizátory. Souřadicí spojky se ve významu CSQ mohou spojovat i s dalšími modifikujícími výrazy, a to zejména s tzv. kontextualizátory.

Příklady:

Pracoval nezodpovědně, a.CSQ proto.CM také.CM dostal výpověď.

Pracoval nezodpovědně, a.CSQ zvláště.CM proto.CM také.CM dostal výpověď.

Pracoval nezodpovědně, a.CSQ tak.CM tedy.CM také.CM dostal výpověď.

Obrázek 6.68. Koordinační spojení s funktorem CSQ

Koordinační spojení s funktorem CSQ

Byl nemocný, tudíž nepřišel.

6.12.1.5.1. Hraniční případy u funktoru CSQ

Hranice s ostatními funktory pro významy souřadných spojení (zejména s funktorem CONJ). Řada složených souřadicích spojovacích výrazů vyjadřuje význam funktoru CSQ jednoznačně. S významy jiných funktorů pro význam souřadných spojení (zejména s funktorem CONJ; viz 6.12.1.3 - "CONJ") se význam funktoru CSQ stýká tam, kde je vyjádřen víceznačným spojovacím výrazem (například načež), nebo spojovacím výrazem primárně vyhrazeným pro jiný význam (například a).

V případech s víceznačným spojovacím výrazem rozhoduje o volbě funktoru pečlivé zvážení významového vztahu mezi koordinačně spojenými obsahy. Srov.:

 • Špatně se učil, načež.CSQ propadl u zkoušky.

 • Vyšel z domu, načež.CONJ začala bouřka.

V případech se spojovacím výrazem primárně vyhrazeným pro jiný koordinační význam (nejčastěji pro význam CONJ) má spojení funktor CSQ jen tehdy, je-li význam tohoto funktoru ze spojení zřejmý, například je zvýrazněn dalšími modifikujícími výrazy. Nelze-li význam funktoru CSQ jednoznačně konstatovat, má koordinační spojení funktor, jehož význam primárně nese spojovací výraz. Například spojka a (přestože primárně spojuje věty nebo členy s koordinačním významem CONJ) může mít funktor CSQ, spojuje-li dva obsahy, z nichž druhý plyne z prvního; srov.:

 • Přitvrdíme, a.CSQ (v důsledku toho) budeme do roka v EU.

Hranice s funktorem REAS. K souvislostem a hranicím s koordinačním funktorem REAS viz 6.12.1.8.1 - "Hraniční případy u funktoru REAS".

Hranice s funktorem APPS. Modifikující výrazy tedy a tudíž mohou stát vedle koordinačního spojení s významem funktoru CSQ i při apozičním spojení. K tomu viz 6.12.2.1 - "Hraniční případy u funktoru APPS".

Hranice s funktorem APPS a DISJ. K víceznačné spojce jinak (hranice mezi funktory DISJ, CSQ a APPS) viz 6.12.2.1 - "Hraniční případy u funktoru APPS".

6.12.1.6. DISJ

Definice funktoru DISJ

Funktor DISJ (disjunction) je funktor pro kořen takové souřadné struktury, která reprezentuje koordinační spojení, v němž jsou spojeny zpravidla dva obsahy, jejichž současná platnost se vzájemně vylučuje (může platit jen jeden z nich), nebo jejichž současná platnost se vzájemně vylučuje a zároveň doplňuje (může platit buď jen jeden, nebo jen druhý obsah, anebo oba najednou).

Koordinační spojení s významem funktoru DISJ se vyjadřuje v případě silné disjunkce (platí jen jeden z obsahů) zejména dvojicemi souřadicích spojovacích výrazů (buď - nebo, buď - či), nebo i jednodílnými spojkami (nebo, či). Ve významu vzájemného vylučování a zároveň doplňování dvou obsahů se uplatňují jako spojovací prostředky (vedle spojek nebo, či, a nebo) i modifikující výrazy: eventuálně, popřípadě, případně, respektive, které do disjunktivního spojení vnášejí význam alternace a celou disjunkci oslabují.

Základní souřadicí spojovací výrazy. Základní souřadicí spojovací výrazy pro koordinační spojení s významem funktoru DISJ jsou:

anebo Nejraději loví psy, ať už zatoulané, anebo ty s obojkem a známkou.
ať - či ať vítaný, či nevítaný
ať - nebo Přenos vzduchem, ať jde o televizní signál, nebo o digitální data, zajišťují radiokomunikace.
buď - anebo (t_lemma=buď_nebo) Ve Slavii jsou buď mladí hráči, anebo ti, kteří dostávali příležitost sporadicky.
buď - či Vysloví se buď pro, či proti návrhu.
buď - nebo Vysloví se buď pro, nebo proti návrhu.
buďto - anebo (t_lemma=buď_nebo) Nadšenci pro akustické brnkání v přírodě se mohou pohroužit buďto do brožury Folk-bluesová kytara & harmonika, anebo do Toulavé country kytary.
buďto - či (t_lemma=buď_či) Němci mají buďto špičkové jezdecké koně, či koně podprůměrné.
buďto - nebo (t_lemma=buď_nebo) Firma by je buďto mohla využívat sama, nebo je dále pronajímat jiným zájemcům.
či Mají, či nemají pravdu?
nebo Měl dvě možnosti - nechat se předstihnout, nebo způsobit havárii.

Další spojovací výrazy. Koordinační význam funktoru DISJ může být vyjádřen i dalšími spojovacími výrazy; například:

a Slovensko, a případně Maďarsko
jinak Hlavně se nebojte zariskovat, jinak dopadneme jako Sparta.
interpunkce Slovensko, případně Maďarsko

Pozor! Asyndeticky nebo spojkou a je vylučovací vztah vyjádřen jen při spojení s typickými modifikujícími výrazy pro význam DISJ.

Výrazy modifikující význam souřadicích spojovacích výrazů. Souřadicí spojky se často spojují s dalšími výrazy, které význam spojky modifikují (k tomu viz 7.16.1.2 - "Výrazy modifikující význam souřadicí spojky"). K typickým modifikujícím výrazům souřadicích spojek s významem funktoru DISJ patří:

 • restriktory.

  Například: vůbec, jen, zejména a další.

  Příklad:

  Udělej to všechno, nebo.DISJ jen.CM to, co stihneš.

 • další modifikující výrazy.

  eventuálně Ti musí navíc přiložit daňové přiznání s dokladem o zaplacení daně, eventuálně peněžní deník a výpis z obchodního rejstříku.
  popřípadě Na konzultaci musí přijít alespoň jeden z rodičů, popřípadě alespoň někdo z rodiny.
  případně Často se stane, že se obraz nevydraží, anebo případně vydraží za cenu nižší, než na jakou si prodejce myslí.
  O žádných tajných zprávách nevědí nic ti, kdo je běžně utajují ať už v Dejvicích, nebo v Pentagonu.
  respektive prodávající, respektive kupující

  Pozor! Modifikující výraz respektive má trojí význam. Může být užit i při koordinačním spojení s významem funktoru CONJ a při apozičním spojení. K tomu viz i 6.12.2.1 - "Hraniční případy u funktoru APPS".

Kontextualizátory. Souřadicí spojky se ve významu funktoru DISJ mohou spojovat i s dalšími modifikujícími výrazy, a to zejména s tzv. kontextualizátory.

Příklady:

Použijí Rakousko, [#Comma.DISJ] případně.CM i.CM Španělsko. obr. 6.69

To věc vyřeší (nebo.DISJ také.CM nevyřeší) pouze v daném konkrétním případě.

Nejdříve provedeme výstup vpravo do sedla na aklimatizaci a.DISJ případně.CM tam i.CM připravíme nějakou sestupovou trasu s fixy, pro případ nějakých problémů.

A je snad zbytečné dodávat, jak to skončí, pokud obrázkům nerozumíte alespoň tolik co prodávající, [#Comma.DISJ] respektive.CM kupující.

Obrázek 6.69. Funktor DISJ

Funktor DISJ

Použijí Rakousko, případně i Španělsko.

6.12.1.6.1. Hraniční případy u funktoru DISJ

Hranice s funktorem CONJ. Koordinační spojení s významem funktoru DISJ se v některých případech slabé disjunkce úzce stýká s koordinací ve významu funktoru CONJ (viz 6.12.1.3 - "CONJ"). Pouze v těch případech, ve kterých se vyjádřené obsahy nevylučují, ale vyjadřují jen několik vzájemně slučitelných alternativ, dáváme i u spojek primárně vyjadřujících význam DISJ (spojky nebo a či) přednost funktoru CONJ. Jde o případy, ve kterých je možné disjunktivní spojku nahradit spojkou a. Srov.:

 • Posílají tam buď nemocné, nebo.DISJ zdravé.

 • Posílají tam nemocné nebo.CONJ (= a) raněné.

 • Arabsky se mluví v Maroku, v Alžírsku nebo (= a).CONJ v Sýrii.

Hranice s funktory APPS, CONJ a CSQ. K víceznačné spojce jinak (hranice mezi funktory DISJ, CSQ a APPS) a víceznačnosti u modifikujícího výrazu respektive (hranice mezi funktory DISJ, CONJ a APPS) viz 6.12.2.1 - "Hraniční případy u funktoru APPS".

6.12.1.7. GRAD

Definice funktoru GRAD

Funktor GRAD (gradation) je funktor pro kořen takové souřadné struktury, která reprezentuje koordinační spojení, v němž každý další připojený obsah převyšuje obvyklou míru očekávání danou obsahem předcházejícím.

Pouze několik málo souřadicích spojek může vyjadřovat gradační význam přímo (bez přítomnosti modifikujících výrazů). Patří k nim následující spojovací výrazy:

ani Stát neposkytne na nákup bytů žádné slevy, ani žádnou jinou finanční pomoc.
natož Nemůže se pohnout, natož vstát.

Pozor! Výraz ani může být i výrazem modifikujícím význam souřadicího spojovacího výrazu; k tomu viz 7.16.1.2 - "Výrazy modifikující význam souřadicí spojky". Spojovací výraz ani může mít i význam prostého slučování po záporném slovese. Viz i 6.12.1.7.1 - "Hraniční případy u funktoru GRAD".

Složené souřadicí spojovací výrazy. Základní formou vyjádření koordinačního spojení s funktorem GRAD je souřadicí spojovací výraz, složený z některé základní spojky pro slučovací (CONJ) nebo odporovací (ADVS) význam, případně jen z interpunkce a z modifikujícího výrazu (k modifikujícím výrazům viz 7.16.1.2 - "Výrazy modifikující význam souřadicí spojky"), který graduje význam druhého připojeného obsahu.

Základní spojky, které tvoří základ složených spojovacích výrazů s významem GRAD, jsou:

a Byl v tomto lidu oblíbený, a navíc vynikal krásou.
ale Věřím, že vytvoříme dobrou partu, která bude žít nejen tenisem a kvalifikací, ale posedí spolu i večer.
ba Závod plán splnil, ba dokonce jej překročil.
či problém morální, či dokonce trestný
nebo Má podporu u voličů hlásících se k politickému středu, nebo dokonce k levici.
nýbrž Nestavíme jen domy, nýbrž dokonce budujeme i dětská hřiště.
interpunkce Má podporu u voličů hlásících se k politickému středu, dokonce i k levici.

Příklad:

Má podporu u voličů hlásících se k politickému středu, nebo.GRAD dokonce.CM k levici. obr. 6.70

Výrazy modifikující význam souřadicích spojovacích výrazů. K typickým modifikujícím výrazům souřadicích spojek ve významu GRAD patří:

 • restriktory.

  Například: vůbec, jen, zejména a další.

  Příklad:

  Jak mají vypadat vztahy mezi NKÚ a vládou, prý nezávisí jen.CM na jejich libovůli, nýbrž.GRAD jsou stanoveny zákonem.

 • negační modifikující výrazy.

  Například: ne, nikoli, ani a další.

  Stát neposkytne na nákup bytů žádné slevy, [#Comma.GRAD] dokonce.CM ani.CM žádnou jinou finanční pomoc.

 • další modifikující výrazy.

  dokonce Sedláček z voleje střílel nepřesně, Pěničkovu hlavičku chytil pohotový Šimůrka a v 71. minutě dokonce Horvát nastřelil tyč.
  navíc Do roku 1989 měl tehdy státní podnik Sběrné suroviny v Praze 135 sběren, navíc rovnoměrně rozložených.
  nadto Potřebujeme malý a jednoduchý stroj, aby by jej mohl obsluhovat jediný člověk, a nadto nespecialista.
  neřku-li Žádné velké, neřku-li systémové změny podnik nechystá.
  jednak Jednak mu to usnadní práci, a především bota vypadá mnohem lépe.

  Pozor! Modifikujícím výrazem u souřadného spojení s významem funktoru GRAD je i výraz jednak. Ve spojení s tímto výrazem však má souřadné spojení primárně význam funktoru CONJ, je-li však obsah druhé souřadně spojené klauze oproti obsahu první klauze gradován, zejména tehdy je-li to zvýrazněno nějakým restriktorem, může mít kořen souřadné struktury i funktor GRAD. Například:

  To je způsobeno jednak.CM dodaným teplem, ale.GRAD hlavně.CM cenami.

Kontextualizátory. Souřadicí spojky se ve významu funktoru GRAD mohou spojovat i s dalšími modifikujícími výrazy, a to zejména s tzv. kontextualizátory.

Příklady:

V první vlně se sice.CM o kontrole těchto limitů hovořilo, [#Comma.GRAD] dokonce.CM se i.CM sledovaly, k žádným konkrétním sankcím se však nesáhlo.

Laikovi se brzy zdá, že nejde o pouhý laciný švindl, nýbrž o naprosto legitimní problém, o jehož ošetření usiluje nejen.CM ekonomická věda, ale.GRAD i.CM politická praxe.

Ukázalo se tehdy, že nejen.CM metody práce s mladými lidmi, ale.GRAD také.CM samy výsledky jsou pro naše publikum sdělné a inspirativní.

Záměrem společnosti ne [#Neg.CM] jen.CM stavět domy, ale.GRAD také.CM se postarat i.CM o sportovní vyžití.

Hlava Vatikánu nezastupuje [#Neg.CM] jen.CM tisícovku občanů, ale.GRAD je též.CM hlavou římskokatolické církve, která má stamiliony věřících po celém světě.

Obrázek 6.70. Funktor GRAD

Funktor GRAD

Má podporu u voličů hlásících se k politickému středu nebo dokonce k levici.

6.12.1.7.1. Hraniční případy u funktoru GRAD

Hranice s funktorem CONJ a ADVS. Jen málo souřadicích spojovacích výrazů vyjadřuje význam funktoru GRAD jednoznačně. Gradační vztah je nejčastěji vyjádřen spojkami, které primárně vyjadřují význam funktoru CONJ (spojkou a, i, ani) a funktoru ADVS (ale, nýbrž), nebo je mezi obsahy spojenými asyndeticky. Funktor GRAD má takové spojení zejména tehdy, jsou-li součástí spojovacího výrazu modifikující výrazy vyjadřující gradaci. Srov.:

 • dům a.CONJ zahrada

 • dům a.GRAD navíc.CM zahrada

 • Ta by jednak.CM upravovala kategorie výdajů a.CONJ jednak.CM by omezovala moc státu v úpravách daňových zákonů.

 • Ta by jednak.CM upravovala kategorie výdajů, a.GRAD navíc.CM by omezovala moc státu v úpravách daňových zákonů.

V případech bez modifikujících výrazů (zejména u spojky ani) rozhoduje o volbě funktoru pečlivé zvážení významového vztahu mezi koordinačně spojenými obsahy. Srov.:

 • Nechceme konkurovat stanici Praha ani.CONJ Radiožurnálu.

 • Tento jev není popsán v učebnicích, a.GRAD ani.CM v odborné literatuře.

 • Tento jev není popsán v učebnicích, ani.GRAD v odborné literatuře.

6.12.1.8. REAS

Definice funktoru REAS

Funktor REAS (reason) je funktor pro kořen takové souřadné struktury, která reprezentuje koordinační spojení, ve kterém jsou spojeny zpravidla dva obsahy a platnost v pořadí druhého obsahu je důvodem, příčinou platnosti obsahu předcházejícího.

Základní souřadicí spojovací výrazy. Základní souřadicí spojovací výrazy pro koordinační význam REAS jsou:

neboť Tento krok je pro národní hospodářství velice nebezpečný, neboť se do ekonomiky zanáší nesmírná džungle.
totiž Provokace byly zjevně motivovány zlobou, všechny kocourkovské noviny si totiž do starosty s chutí rýply.
vždyť Úkol splníme, vždyť není obtížný.

Pozor! Spojovací výraz totiž může stát i v apozičním spojení (viz 6.12.2.1 - "Hraniční případy u funktoru APPS").

Výrazy modifikující význam souřadicích spojovacích výrazů. Souřadicí spojky se často spojují s dalšími výrazy, které význam spojky modifikují (k tomu viz 7.16.1.2 - "Výrazy modifikující význam souřadicí spojky"). Ve významu funktoru REAS se souřadicí spojky spojují zpravidla jen s tzv. kontextualizátory.

Příklady:

Úkol splníme, vždyť.REAS také.CM není obtížný. obr. 6.71

Nemohu odejít, neboť.REAS ještě.CM nepřestalo pršet.

Srovnej obr. 6.71.

Obrázek 6.71. Funktor REAS

Funktor REAS

Úkol splníme, vždyť také není obtížný.

6.12.1.8.1. Hraniční případy u funktoru REAS

Hranice s funktorem CSQ. Koordinační spojení s významem funktoru REAS je třeba odlišit od koordinačního spojení s významem funktoru CSQ, které vyjadřuje též kauzální souvislost dvou dějů, ale nazíranou z opačného hlediska - obsah jednoho členu je následkem, důsledkem obsahu členu druhého. Srov.:

 • Pracoval nezodpovědně, a.CSQ proto.CM dostal výpověď.

 • Dostal výpověď, neboť.REAS pracoval nezodpovědně.

Hranice s funktorem CAUS. Příčinu a důvod lze vyjádřit i hypotaktickou formou, pak má efektivní kořen závislé klauze funktor CAUS (viz 6.5.2 - "CAUS"). K hranicím mezi funktory REAS a CAUS viz 6.5.2.1 - "Hraniční případy u funktoru CAUS".

Hranice s funktorem APPS. Výše uvedené souřadicí spojovací výrazy vyjadřují zpravidla vždy význam funktoru REAS, pouze spojovací výraz totiž může být použit i v apozičním spojení. K tomu viz 6.12.2.1 - "Hraniční případy u funktoru APPS".