6.6.5. EXT

Definice funktoru EXT

Funktor EXT (extent) je funktor pro takové volné doplnění, které vyjadřuje způsob uvedením míry či intenzity děje, vlastnosti či nějaké vnější okolnosti vyjádřené řídícím slovem.

Doplnění s funktorem EXT je odpovědí na otázky: "jak moc?", "do jaké míry?", a také "kolik?".

Subfunktory. Funktor EXT je blíže specifikován subfunktory. K tomu viz 6.13.1.7 - "Subfunktory pro funktor EXT".

Doplnění s funktorem EXT může rozvíjet slovesa (například: Otevřel dveře dokořán.EXT), adjektiva (například: cele.EXT oddaný), adverbia (například: velmi.EXT opatrně), ale i substantiva (například: V nádobě je asi.EXT litr.).

Doplnění s funktorem EXT může také blíže specifikovat význam předložky (například: zcela.EXT pod stolem). K tomu viz 7.17.2 - "Bližší specifikace předložek".

Valence. Doplnění s funktorem EXT (ve významu "kolik?") je obligatorním doplněním po řadě sloves, zejména u sloves, která vyjadřují kupování a prodej; například: platit (platil mu 1000.EXT za schránku), vycházet (pobyt vychází na 10 000 .EXT), činit (poplatek činí 30 .EXT), ale i u dalších sloves, které udávají kvantitu (zejména fyzikálních) veličin; například: vážit (syn váží 57 kg.EXT), měřit (stromek měřil přes dva metry.EXT), zabírat (prodej zabírá polovinu.EXT trhu).

Formy. Základní formy volného doplnění s funktorem EXT jsou:

Shodný tvar adjektiva. U substantiv vyjadřujících děj (substantiva na -ní a ; k tomu viz 5.2.4.3.3 - "Funktory nevalenčních doplnění substantiv označujících děj") je doplnění s funktorem EXT vyjadřováno i shodným tvarem adjektiva.

Příklady:

částečné.EXT omezení

mírné.EXT zlepšení podmínek

velké.EXT snížení daňového zatížení

výrazné.EXT poškození klienta

značné.EXT omezení těžby

!!! Funktor EXT je problematický funktor. Zahrnuje širokou škálu významů, od významů "jak moc?", "do jaké míry?" až k doplněním vyjadřujícím počet (význam "kolik?"). Srov.:

Významy funktoru EXT nejsou vždy samostatné, ale často se navrstvují na významy jiných funktorů, a to i aktantů. Ukazuje to na zvláštní příznak (atribut, snad subfunktor). Srov.:

Řešení je tedy nekonzistentní a vyžaduje revizi. Do budoucna je třeba odlišit ta doplnění, která jsou skutečným vyjádřením významu míry, od těch doplnění, kde je význam míry jen příznakem navrstveným na jiný význam. Též je třeba zvážit, zda doplnění s významem "kolik?" u sloves jako platit, vážit, činit má být hodnoceno jako doplnění s funktorem EXT.

Obrázek 6.36. Funktor EXT

Funktor EXT

Utkání se příliš nevyvedlo.

6.6.5.1. Hraniční případy u funktoru EXT

Hranice s funktorem DIFF. Funktor EXT se sémanticky stýká s funktorem DIFF (viz 6.6.4 - "DIFF"). K tomu viz 6.6.4.1 - "Hraniční případy u funktoru DIFF".

Hranice s aktanty. Jako doplnění s funktorem EXT hodnotíme i doplnění vyjadřující význam "kolik?" po slovesech, která vyjadřují kupování a prodej, ale i u dalších sloves, které udávají kvantitu (zejména fyzikálních) veličin. Po řadě sloves je toto doplnění doplněním valenčním; v těchto případech jej odlišujeme od prostého patientu (viz 6.2 - "Funktory pro aktanty"). Srov.:

  • Váží pět kilo.EXT

  • Váží mouku.PAT