6.10.3. ID

Definice funktoru ID

Funktor ID (identity) je funktor pro efektivní kořen identifikačního výrazu, který zachycujeme jako identifikační strukturu.

Vymezení identifikačních výrazů a pravidla jejich anotace viz 7.8 - "Identifikační výrazy".

Funktor ID náleží volným doplnění substantiv, která označují metajazykově užité výrazy a vlastní jména a názvy zvířat, předmětů a jevů, která jsou typicky vyjádřena tzv. nominativem jmenovacím (viz 7.8.1 - "Základní pravidla anotace identifikačních výrazů"), dále náleží tzv. genitivům explikativním (viz 7.8.1 - "Základní pravidla anotace identifikačních výrazů").

Valence. Doplnění s funktorem ID je vždy doplnění nevalenční.

Formy. Základní formy doplnění s funktorem ID jsou:

Pozor! Identifikační výraz zachycovaný funktorem ID může však mít jakoukoli formu.

Příklady:

nápis Obětem.ID války

skladba Svatý Václave.ID

povídka Opatrně .ID

Řekl to v úterý v pořadu Proč.ID

v pražské Galerii U Řečických.ID

starobylé písně ze Sušilovy sbírky Vandrovali.ID hudci

publikace Začínáme.ID podnikat.

slovo mlčet.ID

Obrázek 6.57. Funktor ID

Funktor ID

opera Brundibár

6.10.3.1. Hraniční případy u funktoru ID

Hranice s funktorem FPHR. K případům konkurence identifikační struktury a seznamové struktury pro cizojazyčné výrazy viz 7.8.2.1 - "Specifická pravidla pro některé typy vlastních jmen".

Hranice s funktorem RSTR. Doplnění s funktorem ID se může blížit doplnění s funktorem RSTR (město Bratislava.ID vs. kamarád.RSTR John). V takovém případě je kritériem pro výběr specifičtějšího doplnění ID otázka pravidelného skloňování daného doplnění, ale i charakter pojmenovávané skutečnosti (osoba vs. věc). Přesná pravidla viz 5.11.4 - "Závislostní vztahy v substantivní skupině (shoda dvou substantiv)".

Hranice s ostatními funktory (zejména s funktorem APP). Funktor ID hraničí s ostatními funktory v případech určování pozice genitivu explikativního (trest smrti.ID). K tomu viz 7.8.1 - "Základní pravidla anotace identifikačních výrazů".