7.7. Konstrukce se závislou klauzí účinkovou

Závislá klauze účinková je taková závislá klauze, která vyjadřuje účinek, který nastává v důsledku velké či malé míry nějaké okolnosti řídícího děje. V klauzi řídící je závislá klauze účinková uvozena výrazy vyjadřujícími velkou či malou míru nějaké okolnosti řídícího děje - výrazy jako tolik, natolik, příliš, tak, takový, dost, dostatečně, do té míry.

V konstrukci se závislou klauzí účinkovou rozlišujeme:

Příklad:

Zachycení konstrukce se závislou klauzí účinkovou. Uzel reprezentující výraz vyjadřující velkou či malou míru nějaké okolnosti řídícího děje má funktor podle pozice v řídící klauzi, je-li výraz nevalenční, má zpravidla funktor EXT. Uzel pro řídící sloveso závislé klauze účinkové má funktor RESL a závisí vždy na uzlu pro tento výraz vyjadřující velkou či malou míru nějaké okolnosti řídícího děje. Odkazy na podřadicí spojovací výrazy jsou uloženy v atributu a/aux.rf u efektivního kořene závislé klauze. Srov.:

Další příklady:

Vedoucí je takový.PAT, že ho obdivujeme.RESL obr. 7.129

Nikdo si nedovede představit, s čím.PAT by musela přijít, aby k ní přešlo.RESL půl miliónu lidí. obr. 7.132

On je vedoucí.PAT takový.COMPL, že jim ho závidíme.RESL

Vychrlil řadu tak.EXT vážných obvinění, že jedno by vydalo.RESL na trest nejméně pět let.

Zpívali tak.EXT hlasitě, až/že se hory zelenaly.RESL

Bylo jí tolik.RSTR let, že by mohla být.RESL jeho matkou.

Je natolik.EXT důležitá, že s ní vůbec jedná.RESL

Elipsa výrazu vyjadřujícího velkou či malou míru okolnosti řídícího děje. V povrchové podobě věty může být výraz vyjadřující velkou či malou míru nějaké okolnosti řídícího děje vypuštěn; v tektogramatickém stromě je pak na jeho místo doplněn nový uzel se zástupným t-lematem #AsMuch a s příslušným funktorem (zpravidla s funktorem EXT). Uzel se zástupným t-lematem #AsMuch tu zastupuje jak velkou, tak malou míru nějaké okolnosti děje (například: tak málo, tak špatně, tak dobře, tak hodně, tak moc). Srov.:

Další příklady:

Zpívali {#AsMuch.EXT]}, až se hory zelenaly.RESL (= Zpívali tak moc, až se hory zelenaly.)

Má prsty ztuhlé {#AsMuch.EXT]}, že je nenarovná.RESL (= Má prsty ztuhlé tak moc, že je nenarovná.)

Obrázek 7.129. Závislá klauze účinková

Závislá klauze účinková

Vedoucí je takový, že ho obdivujeme.

Obrázek 7.130. Závislá klauze účinková

Závislá klauze účinková

Byl příliš zodpovědný, než aby spekuloval.

Obrázek 7.131. Závislá klauze účinková

Závislá klauze účinková

Opravil nám televizor, že za dva dny nefungoval.

Obrázek 7.132. Závislá klauze účinková

Závislá klauze účinková

Nikdo si nedovede představit, s čím by musela přijít, aby k ní přešlo půl miliónu lidí.