6.9.3. HER

Definice funktoru HER

Funktor HER (heritage) je funktor pro takové volné doplnění, které označuje zpravidla osobu (ale i skupinu osob, instituci, dobu), po které nějaký jiný subjekt zdědil, převzal nějaký předmět, který může mít hmotnou i abstraktní povahu.

Předmět dědění přechází z vlastnictví jednoho subjektu do vlastnictví jiného subjektu buď tak, že jeden zúčastněný subjekt předmětu pozbývá (původní vlastník) a druhý ho získává (jde-li o předměty hmotné povahy), nebo je "předmět dědění" od jednoho subjektu "okopírován" k druhému (zpravidla tehdy, jde-li o předměty abstraktní). Předmět dědění může v důsledku procesu také projít určitou změnou, nebo může teprve procesem dědění vzniknout.

Doplnění s funktorem HER může rozvíjet jak sloveso (například: jmenovat se po babičce.HER), tak substantivum (například: jméno po babičce.HER).

Formy. Doplnění s funktorem HER se vyjadřuje zejména předložkou po+6 (například: dům po dědečkovi, zůstalo nám to po něm), u substantiva dědictví může být vyjádřeno i genitivem substantiva (je to dědictví komunistického režimu):

Obrázek 6.52. Funktor HER

Funktor HER

dům po dědečkovi

6.9.3.1. Hraniční případy u funktoru HER

Hranice s funktorem ORIG. Doplnění s funktorem HER (význam dědictví) se stýká zejména s významem funktoru ORIG (obecnější význam původu). Doplnění s funktorem ORIG má jako slovesné doplnění na rozdíl od doplnění s funktorem HER povahu aktantu. U substantiv je odlišení obou funktorů složitější, neboť doplnění s funktorem ORIG zde má platnost volného doplnění (viz k tomu 5.2.3.2.3.2 - "Origo u substantiv"). Nicméně v konkrétních kontextech je třeba oba významy odlišovat.

Srovnej:

  • Jméno dostala holčička po kmotře.HER

    Doplnění po kmotře označuje osobu, po které jiná osoba (holčička) zdědila předmět abstraktní povahy (jméno; holčička se jmenuje stejně jako kmotra). Doplnění není valenční, bude mít proto funktor HER.

  • Jméno dostala holčička od kmotry.ORIG

    Doplnění od kmotry označuje osobu, která je původcem jména holčičky (jméno holčičky může, ale nemusí být totožné se jménem kmotry). Vazba od+2 je po slovese dostat valenčním doplněním. Doplnění od kmotry bude mít proto funktor ORIG, a to i v případě, kdy je v konstrukci vyjádřen spíše význam dědictví (mluvčí chtěl vyjádřit, že jméno holčičky je stejné s kmotřiným).

Podobně:

  • Po otci.HER dostal Karel zimník.

  • Od otce.ORIG dostal Karel zimník.

  • Od otce.ORIG dostal Karel po dědovi.HER zimník.

!!! Funktor HER je funktor okrajový. Anotace ukázala, že vymezení tohoto funktoru zejména vůči funktoru ORIG není dostatečné. Do budoucna je proto třeba vymezení funktoru HER zpřesnit.