5.11.4. Závislostní vztahy v substantivní skupině (shoda dvou substantiv)

Nejednoznačné sémantické vztahy jsou i mezi členy v některých substantivních skupinách. Problematické jsou zejména ty substantivní skupiny, které jsou tvořeny řadou substantiv ve stejném tvaru, která nejsou spojena volně, nýbrž těsně. Například:

Dej to panu premiérovi Zemanovi.

na řece Vltavě

k panu starostovi

o nebožtíku panu kormidelníkovi Landgermanovi

Přesná pravidla anotace jsou stanovena pro dvoučlenné skupiny substantiv, ve kterých jedno ze substantiv je substantivum vlastní, a pro vícečlenné skupiny substantiv, které se vztahují k osobám a ve kterých jedno substantivum je vlastním jménem této osoby.

Volná spojení (oddělená čárkou, apoziční spojkou) substantiv ve stejném tvaru zachycujme jako spojení apoziční (viz 5.6.2 - "Koordinace a apozice"). Pravidla anotace substantivních skupin s tzv. nominativem jmenovacím viz 7.8.1 - "Základní pravidla anotace identifikačních výrazů".

5.11.4.1. Spojení jména obecného a jména vlastního

Anotace substantivních skupin, ve kterých vedle sebe stojí dvě shodně skloňovaná substantiva, a to obecné (rodové) jméno a jméno vlastní, se liší podle toho, zda:

 • substantivní skupina je pojmenováním osoby.

  Je-li dvoučlenná skupina substantiv pojmenováním jedné osoby, je řídícím uzlem skupiny uzel reprezentující vlastní jméno. Uzel reprezentující obecné jméno závisí na uzlu pro jméno vlastní a má funktor RSTR. Srov.:

  • předseda.RSTR Zeman

   Substantivní skupina předseda Zeman, ve které je spojeno jméno vlastní (Zeman) a jméno obecné (předseda) a která je pojmenováním osoby, bude zachycena jako dva na sobě závislé uzly. Závislým uzlem bude uzel reprezentující jméno obecné a bude mít funktor RSTR.

  Další příklady:

  Dej to našemu řediteli.RSTR Novákovi. obr. 5.197

  Máme Zemana předsedu.RSTR a Zemana ministra.RSTR

  Havlíček kritik.RSTR (stejně bude i Havlíček-kritik)

  Vícečlenné skupiny. Ve vícečlenných skupinách substantiv, které se vztahují k osobám a ve kterých je jedno substantivum vlastním jménem této osoby, závisí všechna obecná jména na přítomném jménu vlastním a mají funktor RSTR. Srov.:

  • Dej to panu.RSTR premiérovi.RSTR Zemanovi.

   V substantivní skupině panu premiérovi Zemanovi, ve které je spojeno jméno vlastní (Zeman) a dvě jména obecná (pan a premiér) a která je pojmenováním osoby, bude jako řídící uzel zachycen uzel reprezentující vlastní jméno. Uzly reprezentující jména obecná budou všechny záviset na uzlu pro jméno vlastní (jako sestry) a budou mít funktor RSTR.

  Další příklady:

  o nebožtíku.RSTR panu.RSTR kormidelníkovi.RSTR Landgermanovi

  paní.RSTR doktorka.RSTR Veselá

 • substantivní skupina není pojmenováním osoby.

  Je-li skupina substantiv pojmenováním zvířete, neživého předmětu nebo jevu, je řídícím uzlem substantivní skupiny jméno obecné. Uzel reprezentující jméno vlastní závisí na jménu obecném a má funktor RSTR. Srov.:

  • Na řece Vltavě.RSTR jezdí parníky.

   Substantivní skupina na řece Vltavě, ve které je spojeno jméno vlastní (Vltava) a jméno obecné (řeka) a která není pojmenováním osoby, bude zachycena jako dva na sobě závislé uzly. Závislým uzlem bude uzel reprezentující jméno vlastní a bude mít funktor RSTR. Srov. obr. 5.198.

  Další příklad:

  do města Prahy.RSTR

Substantivní skupina v pozici nominativu. V substantivních skupinách pojmenovávajících osoby se pravidelně skloňují obě části. I v pozici nominativu považujeme proto spojení obecného a vlastního jména za dvě skloňující se substantiva, nikoli za případ nominativu jmenovacího. Naproti tomu v substantivních skupinách pojmenovávajících zvířata, předměty a jevy je u vlastního jména častější forma nominativu jmenovacího. Stojí-li taková substantivní skupina v nominativní pozici, zachycujeme vlastní jméno s funktorem pro nominativ jmenovací - ID (viz 7.8.1 - "Základní pravidla anotace identifikačních výrazů"). Srovnej:

 • jedeme do Prahy.DIR3

 • jedeme do města.DIR3 Prahy.RSTR

 • jedeme do města.DIR3 Groznyj.ID

 • město.ACT Praha.ID bylo založeno už dávno.

 • Mám rád Čapka.PAT

 • Mám rád spisovatele.RSTR Čapka.PAT

 • Spisovatel.RSTR Čapek.ACT je mým nejoblíbenějším spisovatelem.

K pravidlům anotace vícedílných vlastních názvů (například Jan Maria Plojhar, Frýdek-Místek) viz 7.8.2.1 - "Specifická pravidla pro některé typy vlastních jmen".

Obrázek 5.197. Shodně skloňovaná substantiva

Shodně skloňovaná substantiva

Dej to našemu řediteli Novákovi.

Obrázek 5.198. Shodně skloňovaná substantiva

Shodně skloňovaná substantiva

Na řece Vltavě jezdí parníky.

5.11.4.2. Ostatní substantivní skupiny

Anotace ostatních typů substantivních skupin se substantivy ve stejném tvaru (zejména tvořených jen apelativy) je ponechána na rozhodnutí anotátora, přihlíží se zde ke kontextu a k výše popsaným pravidlům pro substantivní skupiny s vlastními jmény.

Uzel reprezentující jedno ze skloňovaných jmen je vybrán jako efektivní kořen substantivní skupiny. Ostatní uzly na tomto efektivním kořenu závisí jako jeho doplnění a mají funktor RSTR.

Příklady:

O nebožtíku panu kormidelníkovi se už nemluvilo.

Odnes to našemu panu starostovi.

žena-matka

tenista-důchodce