6.3.5. THO

Definice funktoru THO

Funktor THO (temporal: how often) je funktor pro volné doplnění vyjadřující časové určení odpovídající na otázku "jak často?", případně "kolikrát?". Vyjadřuje pravidelnost výskytu děje nebo stavu vyjádřeného řídícím slovem.

Doplnění s funktorem THO se zpravidla vyjadřuje přímým udáním času (scházeli se denně), ale může být vyjádřeno i udáním časového vztahu k jinému ději nebo události (po každém dešti).

Formy. Základní formy vyjádření volného doplnění s funktorem THO jsou:

Význam funktoru THO je u doplnění s časovým významem často signalizován výrazy každý, všechen, krát.

Shodný tvar adjektiva. U substantiv vyjadřujících děj (substantiva na -ní a ; k tomu viz 5.2.4.3.3 - "Funktory nevalenčních doplnění substantiv označujících děj") je doplnění s funktorem THO vyjadřováno i shodným tvarem adjektiva.

Příklady:

časté.THO poškozování zaměstnanců

opakovaná.THO jednání

každoroční.THO vyúčtování nákladů

několikanásobné.THO kontrolní měření

druhé.THO projednávání stížnosti

Obrázek 6.14. Funktor THO

Funktor THO

Každé čtyři hodiny si musím vzít prášek.

6.3.5.1. Hraniční případy u funktoru THO

Hranice s funktorem TWHEN. Funktor THO se často stýká s významem "kdy?" (funktor TWHEN; viz 6.3.1 - "TWHEN"). Pravidelnost časového úseku, v němž se realizuje platnost řídícího děje, nemusí totiž vyplývat přímo z časového doplnění, ale může být vyjádřena i jinými prostředky, nebo je dána jen kontextem. Opakovaní řídícího děje může také vyplývat z plurálového tvaru substantiva v předložkové skupině. V takových případech, kdy pravidelné opakování děje nevyplývá přímo z časového doplnění, ale z jiných prostředků, má časové určení zpravidla funktor TWHEN. Doplnění má funktor THO, vyplývá-li význam "jak často?" přímo z doplnění času. Srov.:

 • Pracuje každý pátek.THO

  Doplnění každý pátek vyjadřuje jak časovou lokalizaci (odpověď na otázku "kdy?"), tak zároveň vyjadřuje význam "jak často". Doplnění bude ohodnoceno funktorem THO.

 • Jezdívá v pátek.TWHEN

  Přijíždí pravidelně v pátek.TWHEN

  Přijíždí v pátek.TWHEN

  Doplnění v pátek vyjadřuje časovou lokalizaci (odpověď na otázku "kdy?"), z kontextu (například z vidu slovesa) je zřejmý i význam opakování děje. Doplnění bude však ohodnoceno funktorem TWHEN.

 • Scházejí se po večerech.TWHEN

  Navštěvují se o velikonočních nedělích.TWHEN

  Doplnění po večerech a o velikonočních nedělích vyjadřují časovou lokalizaci (odpověď na otázku "kdy?"), z kontextu (z plurálového tvaru substantiva) je zřejmý i význam opakování děje. Doplnění bude však ohodnoceno funktorem TWHEN.

V konstrukcích se závislou klauzí časovou se význam "jak často?" zpravidla týká jen děje vyjádřeného řídícím slovesem této závislé klauze, celá závislá klauze však vzhledem ke své klauzi řídící odpovídá na otázku "kdy?" a její efektivní kořen má tedy funktor TWHEN; například:

Obvykle.THO když přijdeš.TWHEN, nejsem doma.

Význam "pokolikáté". Doplnění s funktorem THO vyjadřuje pravidelnost časového úseku, v němž se realizuje platnost děje nebo stavu vyjádřeného řídícím slovem; od tohoto významu pravidelnosti opakování nějakého děje je třeba odlišit význam "pokolikáté", který žádnou pravidelnost nevyjadřuje. Význam "pokolikáté" proto zachycujeme s funktorem TWHEN. Srov.:

 • Zazvonil dvakrát.THO

 • Zazvonil podruhé.TWHEN