6.10.2. AUTH

Definice funktoru AUTH

Funktor AUTH (author) je funktor pro volné doplnění substantiv, které označuje tvůrce, autora artefaktů.

Za substantiva označující artefakty považujeme primární i deverbativní substantiva pojmenovávající produkty lidského intelektu, výsledky vědecké nebo umělecké činnosti (v širokém významu). Například: socha, obraz, román, film, opera, balada, báseň, monografie, memoáry, partitura, pomníček, publikace, stavba, tvorba, teorie, disertace (k valenci těchto substantiv viz 5.2.3.2.4.7 - "Valenční rámce substantiv označujících produkty lidského intelektu (artefakty)"). Artefakty mohou též být označeny vlastním jménem (například: Smetanova.AUTH Má vlast). Doplněním s funktorem AUTH však může být potenciálně rozvito každé substantivum; srov.: Děti se pokoušely namalovat krásu. Janova.AUTH krása se pak umístila v soutěži o nejhezčí obrázek na abstraktní téma.

Valence. Doplnění s funktorem AUTH je vždy doplnění nevalenční.

Formy. Doplnění s funktorem AUTH se vyjadřuje primárně genitivem substantiva a přivlastňovacím adjektivem.

Základní formy doplnění s funktorem AUTH jsou:

Obrázek 6.56. Funktor AUTH

Funktor AUTH

básně Vítězslava Nezvala

6.10.2.1. Hraniční případy u funktoru AUTH

Hranice s funktorem ACT. Na doplnění s funktorem AUTH je možné nahlížet i jako na aktora, konatele. K hranicím mezi funktorem AUTH a ACT viz 5.2.3.2.3.1 - "Hranice mezi aktorem a substantivním doplněním AUTH".

Hranice s funktorem APP a RSTR. Funktor AUTH hraničí formálně (i sémanticky) také se substantivními funktory APP a RSTR. Při volbě funktoru ve sporných případech platí:

 • funktorem APP označujeme doplnění vyjadřující primárně vlastníka rozvíjeného předmětu (bez ohledu na to, zda tato osoba předmět vlastnící zároveň byla, nebo nebyla tvůrcem předmětu).

 • funktor AUTH přiřazujeme doplněním, která vyjadřují primárně skutečného tvůrce.

 • funktor RSTR přiřazujeme doplněním vyjadřujícím význam "na počest", "na památku" (viz k tomu 7.8.2.1 - "Specifická pravidla pro některé typy vlastních jmen").

Srovnej:

 • básnická sbírka Nezvala.AUTH

  Nezvalova.AUTH básnická sbírka

 • básnická sbírka mého kamaráda.APP

  kamarádova.APP básnická sbírka

  (mám ji od něho půjčenou)

 • básně severských národů.APP

  pohádky severských zemí.APP

  Národy, země, kmeny jsou spíše vlastníky artefaktů než jejich tvůrci.

 • náměstí V. Nezvala.RSTR

  Karlův.RSTR most

  Smetanova.RSTR Litomyšl

Výběr funktoru může být problematický - nevyplývá vlastně z jazykového kontextu, ale vyžaduje znalosti světa nebo situace. Srov.:

 • brožurka Dagmar Lánské.AUTH/APP

  Je D. Lánská autorkou (funktor AUTH), nebo ji brožurka patří (funktor APP)?