7.8.1. Základní pravidla anotace identifikačních výrazů

Z hlediska anotace rozdělujeme identifikační výrazy na:

 1. identifikační výrazy se skloňovaným řídícím členem.

  Řídící člen identifikačních výrazů této skupiny tvoří pravidelně skloňované jméno, zpravidla substantivum, ale může jím být i adjektivum nebo číslovka.

  Příklady: Petr, Národní divadlo, Babička, Karlova univerzita, Nové město nad Metují, Krkonoše, Osudová, Vltavská (stanice metra či ulice), Mostecká uhelná, (nápis) "Vy a vaši přátelé", (pojem) čas.

  Patří sem i identifikační výrazy s více než jedním řídícím členem (tj. souřadné spojení), jsou-li všechny jeho řídící členy vyskloňované v příslušném pádě:

  Příklady: Čtu Timura a jeho partu.; Pustíme si Prince a Večernici, (pohádka) Bob a Bobek, králíci z klobouku.

  K tomuto typu přiřazujeme explikativní genitivy: (pojem) času, (otázka) laickosti.

 2. ostatní identifikační výrazy.

  Všechny ostatní identifikační výrazy, které nevyhovují kritériím první skupiny A, tvoří druhou skupinu názvů. Patří sem:

  • identifikační výrazy s neskloňovaným řídícím členem, který zůstává ve všech pozicích v nominativu včetně souřadných spojení.

   Příklady: Utkali se s Bayern Mnichov; Čtu Timur a jeho parta.

  • identifikační výrazy, které jsou tvořeny neměnným tvarem (pádem) nějakého jména.

   Příklady: Matičce, Sluncem a stínem.

  • identifikační výrazy, které jsou tvořeny předložkovou skupinou.

   Příklady: Proti všem, U Medvídků, (spojení) "s výjimkou".

  • identifikační výrazy, jejichž řídícím členem je nějaký slovesný tvar.

   Příklady: Byli a bylo, Zpíváno z dálky; Zde by měly kvést růže; Obsluhoval jsem anglického krále, (cedule s nápisem) "Romy neobsluhujeme."

  • identifikační výrazy, které jsou tvořeny neohebnými slovními druhy.

   Příklady: (návrh zákona) Třikrát a dost, Hej rup!, (písmeno) "č".

Nominativ jmenovací. Nominativ jmenovací je doplnění substantiva (obecného rodového jména) uvádějící vlastní jméno, název, metajazykově užitý výraz, citovaný výraz v přesném znění.

Nominativ jmenovací zachycujeme jako identifikační strukturu - viz 7.8.1.3 - "Identifikační struktura".

Do typické pozice nominativu jmenovacího, do pozice jména v nominativu, vstupují identifikační výrazy ze skupiny A. Například:

symfonická báseň Vltava.ID

hory Krkonoše.ID

kniha Timur.ID a jeho parta.ID

pojem čas.ID

Nesklonný nominativ je ovšem jen jednou z možných realizací této pozice. Identifikační výraz může mít rozmanitou (jakoukoliv) formu. Především identifikační výrazy ze skupiny B stojí často v pozici nominativu jmenovacího. Například:

cyklus Matičce.ID

symfonická báseň Z českých luhů.ID a hájů.ID

kniha Obsluhoval jsem.ID anglického krále

předložková skupina "s výjimkou".ID

Pozor! Spojení obecného jména a vlastního jména osoby (například: premiér Zeman) nepovažujeme (v pozici nominativu) za případ nominativu jmenovacího. Více viz 5.11.4.1 - "Spojení jména obecného a jména vlastního".

K zachycování nominálních skupin typu: obecné jméno + vlastní jméno viz i 5.11.4 - "Závislostní vztahy v substantivní skupině (shoda dvou substantiv)".

Genitiv explikativní. Genitiv explikativní je takový výraz v genitivu, který rozvíjí obecné rodové jméno užším jménem druhovým; přičemž platí následující transformace:

Pomocné kritérium pro určení genitivu explikativního:

Genitiv explikativní zachycujeme jako identifikační strukturu - viz 7.8.1.3 - "Identifikační struktura".

Příklady:

otázka laickosti.ID

osoba V. Klause.ID

dosavadní díla s tématem synonymie.ID

období reformace.ID

umění knihtisku.ID

!!! Ukazuje se, že mezi genitivem explikativním, genitivem zachyceným s funktorem RSTR a některými valenčními genitivy je velmi neostrá hranice. Srov.:

Do budoucna je proto třeba zpřesnit kritéria pro jednotlivé typy.

7.8.1.1. Pravidla anotace identifikačních výrazů se skloňovaným řídícím členem

Pro identifikační výrazy se skloňovaným řídícím členem (skupina A) nejsou, pokud tyto výrazy nestojí v pozici nominativu jmenovacího nebo genitivu identifikačního, zavedena žádná zvláštní pravidla.

Efektivní kořen identifikačního výrazu (tj. uzel reprezentující řídící člen výrazu - skloňované jméno) dostane funktor podle své pozice ve větné struktuře, podle druhu závislosti. Srov.:

 • Čtu Babičku.EFF

  Efektivní kořen identifikačního výrazu, uzel reprezentující jméno Babička, bude mít funktor EFF. Srov. obr. 7.133.

Je-li identifikační výraz tvořen adjektivem, považujeme jej za substantivizované, tj. nedoplňujeme uzel se zástupným t-lematem #EmpNoun pro řídící substantivum (nejedná se tedy o případ elipsy popsaný v 5.12.1.2 - "Elipsa řídícího substantiva"). Srov.:

 • Vystoupíme na Vltavské.LOC

  Efektivní kořen identifikačního výrazu, uzel reprezentující předložkovou skupinu na Vltavské, bude mít funktor LOC. Srov. obr. 7.134.

Struktura identifikačních výrazů se dále analyzuje. Pokud není uvedeno jinak, platí, že uzly závislé na efektivních kořenech identifikačního výrazu se anotují podle obvyklých pravidel anotace a mají funktor podle druhu závislosti. U jednotlivých uzlů reprezentujících identifikační výraz se zachycuje valence. Například:

Organizace.DENOM Spojených.RSTR národů.APP pro výchovu.BEN , vědu.BEN a.CONJ kulturu.BEN obr. 7.135

Pozor! Zvláštní pravidla platí pro některá vlastní jména; viz 7.8.2.1 - "Specifická pravidla pro některé typy vlastních jmen".

Další příklady:

Chodíme do Národního divadla.DIR3 obr. 7.137

Mostecká.ACT uhelná prosperuje. obr. 7.138

Petr.ACT je učitel.

Vytvořit určitý prostor, později nazvaný "transformační polštář.EFF ".

Titulek tohoto příspěvku by mohl být "Loterie.ACT pro zesnulé".

"Husova cesta.ACT do Kostnice" je název akce, kterou pořádá Praha1.

Sexuální výchova bude součástí předmětu, který se bude jmenovat "výchova.PAT ke zdravému životnímu stylu".

Říkali tomu "dialog.EFF ".

"Vosa.ACT " však mířila mimo.

Rozvití identifikačního výrazu. Identifikační výraz může být jako celek rozvit. Kořen rozvití identifikačního výrazu je vždy přímým potomkem kořene identifikačního výrazu. Srov.:

 • Jeho.APP Máj je otrhaný.

  Identifikační výraz Máj je rozvit doplněním s významem funktoru APP. Uzel reprezentující toto doplnění (respektive jeho kořen) bude přímým potomkem kořene identifikačního výrazu (uzlu reprezentujícího jméno Máj). Srov. obr. 7.136.

!!! Jsme si vědomi toho, že přijatým způsobem anotace není rozvití identifikačního výrazu odlišeno od jiných závislých doplnění, která jsou součástí identifikačního výrazu. Do budoucna počítáme se zavedením atributu, který bude pro každý uzel určovat, zda je, nebo není součástí identifikačního výrazu. Prozatím byl zaveden pouze atribut is_name_of_person (k němu viz 7.8.2 - "Vlastní jména a názvy") a informaci o tom, zda nějaký uzel je/není součástí identifikačního výrazu, udává pro identifikační výrazy zapsané v uvozovkách také atribut quot/type (k němu viz 7.19.1 - "Text v uvozovkách").

Nominativ jmenovací nebo genitiv explikativní. V pozici nominativu jmenovacího a genitivu explikativního (viz 7.8.1 - "Základní pravidla anotace identifikačních výrazů") je identifikační výraz zachycen jako identifikační struktura (viz 7.8.1.3 - "Identifikační struktura").

Obrázek 7.133. Identifikační výraz se skloňovaným řídícím členem

Identifikační výraz se skloňovaným řídícím členem

Čtu Babičku.

Obrázek 7.134. Identifikační výraz se skloňovaným řídícím členem

Identifikační výraz se skloňovaným řídícím členem

Vystoupíme na Vltavské.

Obrázek 7.135. Identifikační výraz se skloňovaným řídícím členem

Identifikační výraz se skloňovaným řídícím členem

Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu.

Obrázek 7.136. Identifikační výraz se skloňovaným řídícím členem

Identifikační výraz se skloňovaným řídícím členem

Jeho Máj je otrhaný.

Obrázek 7.137. Identifikační výraz se skloňovaným řídícím členem

Identifikační výraz se skloňovaným řídícím členem

Chodíme do Národního divadla.

Obrázek 7.138. Identifikační výraz se skloňovaným řídícím členem

Identifikační výraz se skloňovaným řídícím členem

Mostecká uhelná prosperuje.

7.8.1.2. Pravidla anotace ostatních identifikačních výrazů

Ostatní identifikační výrazy, tj. identifikační výrazy bez skloňovaného řídícího členu (skupina B), obvykle nestojí ve větě samostatně, ale zpravidla se vyskytují ve spojení se svým obecným rodovým jménem. V této pozici za obecným rodovým jménem jsou realizací pozice nominativu jmenovacího (viz 7.8.1 - "Základní pravidla anotace identifikačních výrazů").

Identifikační výrazy ze skupiny B zachycujeme vždy jako identifikační strukturu - viz 7.8.1.3 - "Identifikační struktura".

7.8.1.3. Identifikační struktura

Jako identifikační strukturu zachycujeme:

 • všechny identifikační výrazy s neskloňovaným řídícím členem a identifikační výrazy bez zřetelného řídícího členu (skupina B),

 • nominativ jmenovací,

 • genitiv identifikační.

Identifikační struktura je znázorněna schématem obr. 7.139.

Obrázek 7.139. Identifikační struktura

Identifikační struktura

Kořen identifikační struktury. Kořenem identifikační struktury je uzel reprezentující obecné rodové jméno. Stojí-li identifikační výraz (ze skupiny B) v povrchové podobě věty bez svého rodového jména, doplní se do tektogramatického stromu na pozici kořene identifikační struktury nový uzel se zástupným t-lematem #Idph.

Kořen identifikační struktury dostane funktor podle pozice ve větné struktuře, podle druhu závislosti.

Srovnej:

 • návrh.DENOM Třikrát a dost

  Kořenem identifikační struktury bude uzel reprezentující jméno návrh. Srov. obr. 7.140.

 • Čtu {#Idph.EFF} Timur a jeho parta.

  Kořenem identifikační struktury bude nově vytvořený uzel se zástupným t-lematem #Idph.

Pozor! Je-li kořenem identifikační struktury nově vytvořený uzel se zástupným t-lematem #Idph, jedná se zároveň o strukturu seznamovou. V atributu nodetype je u kořene struktury vyplněna hodnota list (k tomu viz 2.4 - "Kořeny seznamových struktur"). Je-li kořenem identifikační struktury uzel reprezentující vyjádřené obecné rodové jméno, není tento uzel označen jako kořen seznamové struktury (nodetypelist). Termíny identifikační struktura a seznamová struktura se tedy překrývají jen částečně.

Efektivní kořen identifikačního výrazu. Na kořeni identifikační struktury závisí efektivní kořeny identifikačního výrazu, které mají všechny funktor ID. Efektivními kořeny identifikačního výrazu rozumíme všechny uzly reprezentující vyjádřené řídící členy identifikačního výrazu, které již v povrchové podobě věty na žádném dalším členu nezávisí. To znamená, že v rámci identifikačního výrazu nezachycujeme elipsu řídícího členu (viz 5.12.1 - "Elipsa řídícího členu").

Efektivní kořen identifikačního výrazu je ve většině případů totožný s kořenem identifikačního výrazu. Efektivní kořeny identifikačního výrazu se nerovnají kořeni identifikačního výrazu pouze v případě, že identifikační výraz má více řídících členů, které jsou souřadně spojené. Identifikační výraz může mít i více kořenů, a to v případě, že identifikační výraz má více řídících členů (efektivních kořenů), které nejsou souřadně spojené.

Srovnej:

 • cedule s nápisem "Romy neobsluhujeme.ID."

  Efektivním kořen identifikačního výraz Romy neobsluhujeme je uzel reprezentující sloveso neobsluhujeme. Efektivní kořen identifikačního výrazu je v tomto případě zároveň kořenem identifikačního výrazu. Srov. obr. 7.141.

 • návrh Třikrát.ID a dost.ID

  Efektivními kořeny identifikačního výrazu Třikrát a dost budou dva uzly: uzel reprezentující slovo třikrát a uzel reprezentující slovo dost. Kořenem identifikačního výrazu bude uzel reprezentující spojku a. Srov. obr. 7.140.

 • V sobotu.ID v poledne.ID je hezký film.

  Efektivními kořeny identifikačního výrazu V sobotu v poledne budou dva uzly: uzel reprezentující předložkovou skupinu v sobotu a uzel reprezentující předložkovou skupinu v poledne. Efektivní kořeny identifikačního výrazu jsou v tomto případě zároveň kořeny identifikačního výrazu. Srov. obr. 7.142.

Prvky identifikační struktury. Všechny uzly reprezentující jednotlivá slova, která jsou součástí identifikačního výrazu tvoří prvky identifikačního výrazu. Struktura identifikačních výrazů se dále analyzuje. Pokud není uvedeno jinak, platí, že prvky závislé na efektivních kořenech identifikačního výrazu se anotují podle obvyklých pravidel anotace a mají funktor podle druhu závislosti. U jednotlivých prvků identifikačních výrazů se zachycuje valence.

Srov.:

 • {#Idph.ACT} Zde.LOC by měly kvést.ID růže.ACT mělo velký ohlas.

  Efektivní kořen identifikačního výrazu má funktor ID. Všechny ostatní závislé prvky identifikačního výrazu mají funktory podle druhu závislosti. Efektivní kořen (který reprezentuje sloveso) má přiřazený a vyplněný valenční rámec. Srov. obr. 7.143.

Pozor! Zvláštní pravidla platí pro některá vlastní jména; viz 7.8.2.1 - "Specifická pravidla pro některé typy vlastních jmen".

Rozvití identifikačního výrazu. Identifikační výraz může být jako celek rozvit. Kořen rozvití identifikačního výrazu je vždy přímým potomkem kořene identifikační struktury. Srov.:

 • Jiráskovo.AUTH {#Idph} Proti všem

  Identifikační výraz Proti všem je rozvit doplněním s významem funktoru AUTH. Uzel reprezentující toto doplnění (respektive jeho kořen) bude přímým potomkem kořene identifikační struktury, kterým je v tomto případě nově vytvořený uzel se zástupným t-lematem #Idph. Srov. obr. 7.144.

Pozor! Rozvití identifikačního výrazu může být realizováno jako souřadné spojení.

Další příklady:

Na stole leželo {#Idph.ACT} Proti všem.ID obr. 7.145

Sejdeme se v restauraci.LOC U Medvídků.ID obr. 7.146

{#Idph.ACT} .ID a Bůh.ID zaujalo mnoho posluchačů.

Lépe než {nazvat.CPR} {#Idph.EFF} "Otvíráme.ID " měl pan ředitel svůj text nazvat "otevřená dlaň.EFF ".

{#Idph.ACT} "Co je.ID vládnutí" se jmenuje pětačtyřicetistránková brožura, určená pro žáky ZŠ a SŠ.

...dokud se nenaplní úsloví "Na každého jednou dojde.ID ".

Hosty uvítá znělka "volá.ID Londýn".

Staří čeští intelektuálové tehdy dostali nálepku "zrádné intelektuální reakce.ID ".

Konkurence identifikační struktury a seznamové struktury pro cizojazyčné výrazy. V případě, že si konkurují dvě možnosti zachycení nějakého výrazu pomocí identifikační struktury nebo pomocí seznamové struktury pro cizojazyčné výrazy (viz 7.9 - "Cizojazyčné výrazy"), dáváme přednost zachycení pomocí seznamové struktury pro cizojazyčné výrazy. Uzel se zástupným t-lematem #Idph do tektogramatického stromu již nedoplňujeme. Srovnej:

 • francouzské {#Idph.DENOM} "ano.ID " ;

 • francouzské {#Forn.DENOM} "qui.FPHR".

Další příklady:

Arabská melodika v {#Forn.LOC} Come to talk me. obr. 7.147

na {#Forn.LOC} US Open

Obrázek 7.140. Identifikační struktura

Identifikační struktura

návrh Třikrát a dost

Obrázek 7.141. Identifikační struktura

Identifikační struktura

cedule s nápisem "Romy neobsluhujeme."

Obrázek 7.142. Identifikační struktura

Identifikační struktura

V sobotu v poledne je hezký film.

Obrázek 7.143. Identifikační struktura

Identifikační struktura

Zde by měly kvést růže mělo velký ohlas.

Obrázek 7.144. Identifikační struktura

Identifikační struktura

Jiráskovo Proti všem.

Obrázek 7.145. Identifikační struktura

Identifikační struktura

Na stole leželo Proti všem.

Obrázek 7.146. Identifikační struktura

Identifikační struktura

Sejdeme se v restauraci U Medvídků.

Obrázek 7.147. Cizojazyčný výraz

Cizojazyčný výraz

Arabská melodika v Come to talk me.