6.5.4. COND

Definice funktoru COND

Funktor COND (condition) je funktor pro takové volné doplnění, které vyjadřuje podmínku, za které je možná realizace děje (nebo stavu) vyjádřeného řídícím slovem.

Funktorem COND označujeme všechny čtyři typy tradičně rozlišovaných podmínek:

!!! Původně jsme uvažovali i o funktoru CTERF pro označení podmínky nereálné. V současné podobě PDT není tento funktor přiřazován, ale do budoucna uvažujeme o jeho zavedení. Funktor COND pak bude označovat pouze doplnění vyjadřující dva typy podmínky reálné, doplnění s funktorem CTERF bude označovat oba typy podmínky nereálné. V současné verzi jsou tedy všechny čtyři typy podmínky zachyceny jednotným funktorem COND. Podmiňovací způsob (charakteristický pro realizaci podmínky nereálné) je zachycen hodnotou cdn v gramatému verbmod (viz 4.5.9 - "Gramatém slovesné modality (verbmod)").

Formy. Doplnění s funktorem COND se realizuje primárně závislými klauzemi. Podmínka reálná se vyjadřuje indikativní formou slovesnou a podmínkovými spojkami -li, jestliže, když, pokud, nebo (přítomnou) kondicionálovou formou slovesnou a spojkou kdyby. Podmínka nereálná se vyjadřuje (přítomnou i minulou) kondicionálovou formou a spojkou kdyby. Zvláštním případem slovesně vyjádřené podmínky je podmínka vyjádřená infinitivem připojená k řídící klauzi bez podřadicí spojky. Při sémantické kondenzaci může být doplnění s funktorem COND realizováno i substantivem v předložkovém pádě a ojediněle též adverbiálním výrazem.

K základním formám doplnění s funktorem COND patří:

Obrázek 6.27. Funktor COND

Funktor COND

Jestliže nepůjde dobrovolně, použijeme násilí.

6.5.4.1. Hraniční případy u funktoru COND

Hranice s časovými funktory. Doplnění s funktorem COND se stýká především s doplněními, která nesou časové významy (viz 6.3 - "Časové funktory"), a to zejména u doplnění realizovaných synonymními prostředky: předložkami v+6, při+6 a podřadicí spojkou když. V těchto případech je třeba vždy rozhodnout, zda uvedená okolnost vyjadřuje jen určení času, nebo zda vyjadřuje i podmínku pro realizaci řídícího děje. Srov.:

  • Při včerejší návštěvě.TWHEN jsem ztratil knoflík.

  • Při návštěvě.COND se chovej slušně.

  • Když kohout zakokrhal.TWHEN, začalo se rozednívat.

  • Když bereš.COND tyto léky, nesmíš chodit na sluníčko.

Hranice s funktorem ACMP. Doplnění s funktorem COND se může křížit s funktorem ACMP (viz 6.6.1 - "ACMP"). K tomu viz 6.6.1.1 - "Hraniční případy u funktoru ACMP".

Hranice s funktorem CONTRD a CONFR. Jako nepravou závislou klauzi podmínkovou zachycujeme hypotakticky vyjádřený konfrontační vztah (při souřadnosti zachycovaný funktorem CONFR; viz 6.12.1.2 - "CONFR") pomocí podřadicích spojek jestliže, -li a když. Hypotakticky vyjádřený konfrontační vztah (podřadicí spojkou zatímco) zachycujeme také funktorem CONTRD (viz 6.9.2 - "CONTRD"). K hranicím mezi funktory COND, CONFR a CONTRD viz 6.9.2.1 - "Hraniční případy u funktoru CONTRD" a též 5.5.4.2 - "Nepravé závislé klauze spojkové".