5.8.1. Neslovesná frazeologická spojení

Neslovesným frazeologickým spojením rozumíme frazém, jehož řídící částí není pravidelně časované sloveso. Řídící částí neslovesných frazeologických spojení může být sloveso, toto sloveso se však v rámci daného spojení nevyskytne nikdy v celém svém paradigmatu, jde vždy o více méně ustrnulý slovesný tvar (například: stůj co stůj; chtě nechtě). U členů závislé části frazeologického spojení není žádné další rozvití.

Neslovesná frazeologická spojení jsou v tektogramatickém stromě zachycena podle pravidel uvedených výše - 5.8 - "Frazémy". Problematické může být pouze určení řídící části frazému.

Řídící část neslovesných frazeologických spojení. Nelze-li jednoznačně podle syntaktických vztahů určit řídící část neslovesného frazému, považuje se za řídící část neslovesného frazému ten jeho výraz, který je první v povrchovém slovosledu.

Příklady:

Zavřeli mě pro nic.CAUS za nic.DPHR obr. 5.124

Chtě.CNCS nechtě.DPHR museli jsme kufr otevřít. obr. 5.125

Široko.LOC daleko.DPHR nebylo vidět žádnou policii. obr. 5.126

Hledá investici šitou.COMPL na míru.DPHR obr. 5.127

konec konců.DPHR

zuby nehty.DPHR

chyba lávky.DPHR

jádro pudla.DPHR

stůj co stůj.DPHR

pozdě bycha honit.DPHR

!!! Neslovesná frazeologická spojení jsou zachycena ve valenčním slovníku zvláštními valenčními rámci (viz 5.2.2.2 - "Valenční rámce frazémů a složených predikátů"); avšak ne každý výskyt neslovesného frazému má ve slovníku odpovídající valenční rámec. Valenční rámce pro všechny výskyty jsou ve valenčním slovníku vytvořeny prozatím pouze pro neslovesné frazémy, jejichž řídící částí je sémantické substantivum na -ní nebo -tí.

!!! Všechna neslovesná frazeologická spojení, která se v PDT vyskytla, jsou (i z důvodu neúplnosti zachycení neslovesných frazémů valenčními rámci ve slovníku) dána seznamem v příloze (viz D - "Neslovesná frazeologická spojení").

!!! Jako frazémy zatím nezachycujeme neslovesná sousloví, která se pravidelně skloňují (uzlům nepřiřazujeme funktor DPHR, ani u nich nevyplňujeme žádný speciální atribut), například: horký.RSTR brambor.

Obrázek 5.124. Neslovesný frazém

Neslovesný frazém

Zavřeli mě pro nic za nic.

Obrázek 5.125. Neslovesný frazém

Neslovesný frazém

Chtě nechtě museli jsme kufr otevřít.

Obrázek 5.126. Neslovesný frazém

Neslovesný frazém

Široko daleko nebylo vidět žádnou policii.

Obrázek 5.127. Neslovesný frazém

Neslovesný frazém

Hledá investici šitou na míru.