8.2.1. Koreference zvratných zájmen

Reflexiva (tj. zvratná zájmena osobní i přivlastňovací), která jsou slovesnými nebo substantivními doplněními, mají v tektogramatickém stromě svůj vlastní uzel a jejich t-lematem je jednotné zástupné t-lema #PersPron. Tato zvratná zájmena mají vždy gramatickou koreferenci. Koreferují primárně s doplněním v pozici subjektu, a to se subjektem nejbližším (tedy primárně se subjektem ve stejném podstromu; pokud není subjekt ve stejném podstromu přítomen, koreferuje zvratné zájmeno se subjektem nejbližšího podstromu vyššího).

Zvratná osobní zájmena. Koreferovaným členem zvratného osobního zájmena se je v aktivních konstrukcích takřka vždy subjekt řídícího slovesa klauze, který se rovná valenční pozici aktora (ACT). V konstrukci s opisným pasivem je koreferovaným členem opět subjekt řídícího slovesa věty, kterému však v tomto případě odpovídá příslušný aktant valenčního rámce slovesa (zpravidla PAT). Srov.:

Další příklady:

Informace o tom, co o sobě, dva roky po rozvodu, už nevíme {#PersPron.ACT}. obr. 8.1

Neschopnost opozičních stran {#Cor.ACT} vzdorovat své vlastní lenosti. obr. 8.2

Zvratná posesivní zájmena. U zvratného posesivního zájmena svůj je situace složitější. I zde sice můžeme říci, že svůj primárně (a nejčastěji) koreferuje s nejbližším subjektem, ale můžeme se setkat také s jinými případy:

Také záměna zájmena svůj za zájmeno jeho se objevuje stále častěji. Respektujeme záměr mluvčího, zájmeno ponecháváme v dané podobě a zachycujeme příslušný koreferenční vztah. Srov.:

V současnosti se stále více, zejména v jazyce reklamy a v žurnalistice, setkáváme také s posesivním zájmenem v příslušné 1. nebo 2. osobě (na místě zájmena zvratného zájmena); například:

Užijte si vaši dovolenou!

I v těchto případech respektujeme záměr mluvčího, zájmeno ponecháváme v dané podobě a podle použité formy volíme druh koreference.

Obrázek 8.1. Koreference u zvratných zájmen

Koreference u zvratných zájmen

Informace o tom, co o sobě, dva roky po rozvodu, už nevíme.

Obrázek 8.2. Koreference u zvratných zájmen

Koreference u zvratných zájmen

Neschopnost opozičních stran vzdorovat své vlastní lenosti.

Obrázek 8.3. Koreference u zvratných zájmen

Koreference u zvratných zájmen

Mnohá ze svých děl Reich nedovoluje provozovat bez vlastní hráčské účasti.

Obrázek 8.4. Koreference u zvratných zájmen

Koreference u zvratných zájmen

Jejich kajakářské disciplíny oplývají desítkami vynikajících soupeřů a je také pravděpodobné, že při svém profesionálním přístupu k závodění i k životosprávě jim chybí trochu víc uvolněnosti.

Obrázek 8.5. Nezvratné zájmeno na místě zájmena zvratného

Nezvratné zájmeno na místě zájmena zvratného

Představitelé České lotynky tvrdí, že v souvislosti se současnou negativní kampaní v některých sdělovacích prostředcích nezaznamenali pokles zájmu o jejich loterijní hry.

Nezaznačení koreference u zvratných zájmen. Koreferenci u zvratných zájmen nezaznačujeme ve dvou případech: