7.12. Anotace strukturovaného textu

V této sekci popisujeme pravidla pro zachycení textů, jež mají zcela specifickou stavbu:

Syntaktická struktura těchto textů, které souhrnně nazýváme strukturované, je natolik specifická, že pravidla jejich anotace korespondují s pravidly anotování běžných textů mnohdy jen velmi okrajově, případně z nich úplně vybočují. Přiřazování funktoru zde často neodpovídá sémantickému pojetí na tektogramatické rovině a spočívá víceméně v technickém zachycení textu.

Základní pravidla anotace strukturovaných textů. Při anotaci strukturovaných textů se řídíme obecnými pravidly o rozlišování slovesných a neslovesných klauzí popsaných v 5.4 - "Slovesné a neslovesné klauze": konstrukce často neobsahují určitý slovesný tvar - pak se díváme, zda konstrukce má, nebo nemá morfologii. Má-li konstrukce morfologii (konstrukci netvoří pouze hesla v nominativu) je konstrukce hodnocena jako slovesná klauze. Pozor, jako slovesné klauze hodnotíme i konstrukce typu Rozhodčí: Ulrich., ve kterých stojí na místě predikátu interpunkční znaménko. Heslovité struktury (bez morfologie) zachycujeme jako koordinace nebo apozice nominativních klauzí. Pravidla anotace souřadných spojení viz 5.6 - "Souřadnost".

Vedle těchto obecných pravidel byla pro jednotlivé typy strukturovaných textů přijata další zpřesňující pravidla a zejména byly stanoveny vzorové stromy (šablony). Jednotlivé konstrukce jsou pak zachyceny v souladu s uvedenými pravidly analogicky podle vzorových stromů.