6.3.1. TWHEN

Definice funktoru TWHEN

Funktor TWHEN (temporal : when) je funktor pro volné doplnění vyjadřující časové určení odpovídající na otázku "kdy?".

Doplnění s funktorem TWHEN lokalizuje děj vyjádřený řídícím slovem do konkrétního časového bodu nebo úseku, a to buď přímým udáním času (v pět hodin, letos), nebo udáním časového vztahu k jinému ději nebo události (před odjezdem, po snídani).

Subfunktory. Funktor TWHEN je blíže specifikován subfunktory. Viz 6.13.1.9 - "Subfunktory pro funktor TWHEN".

Formy. Základní formy vyjádření volného doplnění s funktorem TWHEN jsou:

Shodný tvar adjektiva. U substantiv vyjadřujících děj (substantiva na -ní a ; k tomu viz 5.2.4.3.3 - "Funktory nevalenčních doplnění substantiv označujících děj") je doplnění s funktorem TWHEN vyjadřováno i shodným tvarem adjektiva.

Příklady:

budoucí.TWHEN zvyšování výroby

další.TWHEN zvyšování sazeb

dnešní.TWHEN jednání

jarní.TWHEN vykročení

letošní.TWHEN sklízení

minulé.TWHEN jednání

okamžité.TWHEN podání

pondělní.TWHEN prohlášení Daniela Kroupy

poslední.TWHEN snížení stavu

první.TWHEN zasedání vlády

předchozí.TWHEN sčítání obyvatelstva

původní.TWHEN rozhodnutí vlády

včerejší.TWHEN účtování

víkendové.TWHEN nicnedělání

Obrázek 6.10. Funktor TWHEN

Funktor TWHEN

Po jednání s premiérem odjel domů.

6.3.1.1. Hraniční případy u funktoru TWHEN

Hranice mezi časovými funktory. Doplnění s funktorem TWHEN představují časová určení ve vlastním smyslu. Lokalizují platnost děje (nebo stavu) vyjádřeného řídícím slovem na časové ose vzhledem k nějakému udanému časovému bodu nebo úseku. Platnost děje vzhledem k nějakému bodu nebo úseku na časové ose vyjadřují i časová určení s funktory TTILL a TSIN, TPAR, TFRWH a TOWH, s nimiž je funktor TWHEN sémanticky úzce spjat.

Funktory TTILL (viz 6.3.9 - "TTILL") a TSIN (viz 6.3.8 - "TSIN") však vyjadřují časový bod nebo úsek, ve kterém platnost nějakého děje buď začíná (funktor TSIN), nebo končí (funktor TTILL), nevyjadřují tedy "kdy?" nějaký děj platí, ale "odkdy?", nebo "dokdy?" platí. Funktor TPAR (viz 6.3.7 - "TPAR") lokalizuje řídící děj vzhledem k jinému ději, nebo je vyjádřením časového úseku, s nímž řídící děj probíhá zároveň, v rámci něhož se uskutečňuje. Specifický význam lokalizace na časové ose mají i funktory TOWH (viz 6.3.6 - "TOWH") a TFRWH (viz 6.3.3 - "TFRWH"), které se na rozdíl od funktoru TWHEN netýkají lokalizace děje vyjádřeného řídícím slovem, a proto mohou tato časová určení být přítomna v jedné konstrukci zároveň s funktorem TWHEN, který časově lokalizuje řídící sloveso, například:

Včera.TWHEN přeložil výuku z pátku.TFRWH na pondělí.TOWH.

Ostatní časové funktory se přímo netýkají lokalizace platnosti děje na časové ose, ale vyjadřují primárně různé časově měrové charakteristiky dějů vyjádřených řídícími slovy. I mezi touto skupinou funktorů a funktorem TWHEN existují ovšem styčné plochy, a to zejména v těch případech, kdy se časově měrové vlastnosti (významy "jak dlouho?", "za jak dlouho?", "kolikrát?" a "jak často?") navrstvují na základní význam "kdy?". Vyplývá-li časově měrová vlastnost přímo z doplnění času, má toto doplnění časový funktor vyjadřující danou vlastnost, vyplývá-li však časově měrová charakteristika z jiných prostředků (z kontextu, z vidu slovesa apod.), má doplnění zpravidla funktor TWHEN.

Viz i 6.3.5 - "THO", 6.3.4 - "THL" a 6.3.2 - "TFHL".

Ve formě vyjádření se doplnění s různými časovými funktory mohou shodovat, zejména v těch případech, kdy je doplnění času vyjádřeno pomocí primární předložky, může doplnění vyjadřovat více časových významů. Volbu funktoru určuje v konkrétní konstrukci obvykle kontext. Srov.:

  • Přijede za dvě hodiny.TWHEN

  • Napsal to za dvě hodiny.THL

  • Za dvě hodiny.TPAR nic neudělal.

Hranice s jinými funktory. Formou vyjádření se funktor TWHEN může stýkat i s funktory pro jiná než časová určení. Shodné formální prostředky (zejména stejné předložky) a užití abstraktního výrazu vede též k neostré diferenci mezi časovými funktory a funktory jinými, zejména funktory místními. Srov.:

  • Sdělím ti to až na schůzi.

    Doplnění na schůzi může vyjadřovat jednak časové doplnění na otázku "kdy?" (funktor TWHEN), ale může být i učením místa, kde se sdělení uskuteční, tedy doplněním s funktorem LOC.

  • Při práci si nezpívá.

    Doplnění při práci může vyjadřovat buď podmínku (jestliže pracuje, nezpívá si), nebo opět jen prosté určení času na otázku "kdy?".

Pro jednoznačné určení funktoru nejsou v těchto případech stanovena pevná kritéria, funktor, kterému víceznačný výraz nejvíce odpovídá, je zvolen na základě dostupného kontextu a vlastního uvážení anotátora.