7.1.2. Zájmena ve funkci syntaktického adjektiva nebo substantiva

K rozdělení zájmen mezi syntaktická (a tedy i sémantická) substantiva a adjektiva viz 4.2 - "Sémantické slovní druhy". Zde uvádíme pravidla pro určení syntaktické slovnědruhové platnosti u ukazovacích zájmen ten (ta, to) a takový, u zájmen který a jaký a u přivlastňovacích zájmen.

Zájmeno "ten". Zájmeno ten (ta, to) má buď platnost syntaktického substantiva, nebo syntaktického adjektiva, a to podle následujících pravidel:

Ke koreferenci u zájmena ten viz 8.3 - "Textová koreference" a 8.5.2.3 - "Nezaznačení textové koreference u zájmena "ten" s platností substantiva".

K zájmenu ten ve funkci odkazovacího slova viz 5.5.3.1 - "Korelativní dvojice s odkazovacím slovem "ten"".

Obrázek 7.1. Zájmeno "ten" jako syntaktické substantivum

Zájmeno ten jako syntaktické substantivum

Mluvil jsem s kolegy a ti mají stejný názor.

Obrázek 7.2. Zájmeno "ten" jako syntaktické substantivum

Zájmeno ten jako syntaktické substantivum

První úloha je snadná, ta druhá je obtížná.

Obrázek 7.3. Zájmeno "ten" jako syntaktické adjektivum

Zájmeno ten jako syntaktické adjektivum

Poskytl pomoc těm Polkám, které to potřebovaly.

Obrázek 7.4. Zájmeno "ten" jako syntaktické adjektivum

Zájmeno ten jako syntaktické adjektivum

Chceme splnit sny těm druhým.

Zájmeno "takový". U zájmena takový, které stojí v povrchové podobě věty samostatně (bez potenciálního řídícího substantiva), určujeme platnost syntaktického substantiva a adjektiva na základě aktuálního kontextu a významu.

Srovnej:

Stojí-li zájmeno takový v povrchové podobě věty před syntaktickým substantivem (tj. i před substantivizovaným adjektivem, číslovkou nebo zájmenem v platnosti substantiva), považujeme jej vždy za syntaktické adjektivum.

K zájmenu takový ve funkci odkazovacího slova viz 5.5.3.2 - "Korelativní dvojice s odkazovacím slovem "takový"".

!!! V atributu sempos je u uzlu reprezentujícího výraz takový vždy hodnota adj.pron.def.demon. Rozlišení na sémantická substantiva a adjektiva nebylo zatím provedeno. Viz k tomu i 4.6.2.2 - "Určitá pronominální sémantická adjektiva ukazovací".

Vztažná zájmena "který" a "jaký". Vztažná zájmena který a jaký hodnotíme podle toho, zda připojují vztažnou klauzi, nebo obsahovou klauzi (k tomu viz 5.5.2 - "Obsahové vs. vztažné klauze") buď jako syntaktická, a tedy i sémantická substantiva, nebo jako syntaktická, a tedy i sémantická adjektiva (viz i 4.6.1.4 - "Neurčitá pronominální sémantická substantiva" a 4.6.2.3 - "Neurčitá pronominální sémantická adjektiva"):

Pozor! Od výše uvedených pravidel se liší anotace konstrukce se zájmenem jaký v pozici jmenné části verbonominálního predikátu.

Zájmeno jaký tu považujeme za syntaktické (a tedy i sémantické) adjektivum (i přestože připojuje vztažnou klauzi). K uzlům reprezentujícím adjektiva v pozici jmenné části verbonominálního predikátu se řídící uzel pro substantivum nedoplňuje, není tedy doplněn ani v konstrukcích se zájmenem jaký.

Příklad:

Trh prostě počítá s člověkem, jaký.PAT opravdu je. [sempos=adj.pron.indef] obr. 7.10

Tázací zájmena "který" a "jaký". Tázací zájmena který a jaký považujeme za syntaktická (a tedy i sémantická) adjektiva.

Uzel reprezentující tázací zájmeno který nebo jaký závisí na uzlu reprezentujícím substantivum a má funktor RSTR. Není-li řídící substantivum v povrchové podobě věty přítomno, je v tektogramatickém stromu zachycena elipsa řídícího substantiva podle pravidel uvedených v 5.12.1.2 - "Elipsa řídícího substantiva".

Příklady:

(Přál bych si obrázek.) A který.RSTR {obrázek.PAT} si přeješ? [sempos=adj.pron.indef] obr. 7.11

Jaký.RSTR si přeješ obrázek? [sempos=adj.pron.indef]

Který.RSTR obrázek jsi dostal? [sempos=adj.pron.indef]

Obrázek 7.5. Zájmeno "který" jako syntaktické substantivum

Zájmeno který jako syntaktické substantivum

Karel dostal knihu, kterou si přál.

Obrázek 7.6. Zájmeno "jaký" jako syntaktické substantivum

Zájmeno jaký jako syntaktické substantivum

Přidělili nám vedoucího, jaký se jim hodil.

Obrázek 7.7. Zájmeno "jaký" jako syntaktické substantivum

Zájmeno jaký jako syntaktické substantivum

Vedoucí, jakého nám přidělí, nestojí za nic.

Obrázek 7.8. Zájmeno "jaký" jako syntaktické adjektivum

Zájmeno jaký jako syntaktické adjektivum

Otázka, jakou knihu si přeje, nezazněla.

Obrázek 7.9. Zájmeno "který" jako syntaktické adjektivum

Zájmeno který jako syntaktické adjektivum

(Přeje si knihu.) Vím, kterou si přeje.

Obrázek 7.10. Zájmeno "jaký" jako syntaktické adjektivum

Zájmeno jaký jako syntaktické adjektivum

Trh prostě počítá s člověkem, jaký opravdu je.

Obrázek 7.11. Zájmeno "který" jako syntaktické adjektivum

Zájmeno který jako syntaktické adjektivum

(Přál bych si obrázek.) A který si přeješ?

Zájmena přivlastňovací. Zájmena přivlastňovací považujeme ve všech případech za syntaktická adjektiva kromě případů jako Pojedeme k našim. nebo Jak se mají vaši?, kde přivlastňovací zájmena naši a vaši mají platnost syntaktického substantiva.