3.1. Morfologické lema (m-lema)

Při popisu t-lemat uzlů tektogramatického stromu je užitečné pracovat také s pojmem lematu morfologického, i když tento pojem s tektogramatickou rovinou nesouvisí.

Jako morfologické lema (m-lema) chápeme základní slovní formu (například nominativ sg. pro substantiva, infinitiv pro slovesa), která je danému slovnímu tvaru přiřazena na morfologické rovině.

Skutečná lemata na morfologické rovině, která jsou výstupem morfologického analyzátoru, mohou kromě tohoto základního tvaru obsahovat za speciálním znakem ještě technické přípony popisující sémantické nebo slovotvorné rysy slova (například: "vazba-2_^(spojení)", "protiprávnost_^(*3ý)"). Tyto přípony zde zanedbáváme, v uvedených příkladech tedy považujeme za m-lema "vazba" a "protiprávnost".