7.10.2. Další pravidla pro anotaci čísel a číslovek

7.10.2.1. Konkurence číslovky s funkcí přívlastku a číslovky s funkcí "kontejneru"

Je-li počítaný předmět rozvit koordinací nebo apozicí číslovek, z nichž jedna by měla mít podle pravidel popsaných v 7.10.1.1 - "Číslovky s funkcí přívlastku (RSTR)" funktor RSTR a druhá má funkci kontejneru (viz 7.10.1.2 - "Číslovky s funkcí "kontejneru""), závisí uzly reprezentující oba typy číslovek na uzlu pro počítaný předmět. Uzlům pro oba typy číslovek je přiřazen funktor RSTR.

Příklady:

Tyč je dlouhá čtyři.RSTR a půl.RSTR metru. obr. 7.188

Pracují už dvě.RSTR a čtvrt.RSTR hodiny.

Mám tisíc.RSTR a jeden.RSTR důvod ti nevěřit.

Pozor! Jiná jsou spojení typu pět milionů lidí, ve kterých si obě číslovky nekonkurují. Viz i 7.10.1.2 - "Číslovky s funkcí "kontejneru"".

Obrázek 7.188. Konkurence číslovky s funkcí přívlastku a s funkcí "kontejneru"

Konkurence číslovky s funkcí přívlastku a s funkcí kontejneru

Tyč je dlouhá čtyři a půl metru.

7.10.2.2. Číslovkové výrazy "hodně", "více", "dost", "moc", "málo", "méně", "stejně", "plno"

Adverbiální významy (viz 7.10.1.4 - "Číslovky s adverbiálními významy"). Číslovkové výrazy hodně, dost, moc, málo, plno, stejně (a jejich vystupňované podoby více, méně) plní ve větě většinou funkce adverbiálních doplnění (rozvíjí sloveso, příslovce nebo adjektivum) a pak má uzel reprezentující tyto číslovky zpravidla funktor EXT.

Příklady:

Hodně.EXT mě zajímalo, jak to funguje. obr. 7.189

Musel se chovat hodně.EXT opatrně.

Polévka je málo.EXT slaná.

Funkce přívlastku (viz 7.10.1.1 - "Číslovky s funkcí přívlastku (RSTR)"). Ve spojení s počítaným jménem jsou číslovkové výrazy hodně, dost, moc, málo, plno, stejně (a jejich vystupňované podoby více, méně) povahy adjektivní. Uzel reprezentující tyto číslovky závisí na uzlu pro počítané jméno a má funktor RSTR. Není-li počítané jméno v povrchové podobě věty přítomné, je na jeho pozici do tektogramatického stromu podle pravidel v 5.12.1.2 - "Elipsa řídícího substantiva" doplněn nový uzel pro řídící počítané jméno.

Příklady:

Vrátili mu hodně.RSTR {#EmpNoun.PAT}. obr. 7.190

Mám toho.PAT dost.RSTR (visí na toho)

Vydělá víc.RSTR {#EmpNoun.PAT}

Vydělá stejně.RSTR {#EmpNoun.PAT} jako vloni.

Dostal méně.RSTR {#EmpNoun.PAT}

Pozor! Ve valenční pozici patientu nebo efektu, ve které je číslovkový výraz ve vztahu potenciální shody s jiným valenčním doplněním (pozice patientu nebo efektu je tu analogická pozici doplňku), v pozici doplňku a v pozici jmenné části verbonominálního predikátu se uzel pro řídící počítané substantivum nedoplňuje (viz i 7.10.1.1 - "Číslovky s funkcí přívlastku (RSTR)").

Příklady:

Studentů přišlo hodně.COMPL obr. 7.191

To je hodně.PAT obr. 7.192

Festivalových filmů existuje jen málo.COMPL

Peněz mu vrátili hodně.COMPL

Studentů přišlo více.COMPL

Děvčat je málo.PAT

To je moc.PAT

To je o důvod víc.PAT

Pozor! Zvláštní zásada o nedoplňování řídícího jména počítaného předmětu k těmto číslovkovým výrazům platí ve srovnávacích konstrukcích s kvantitativními údaji (viz 7.4.2.1 - "Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky "než"").

Obrázek 7.189. Číslovka hodně ve funkci příslovečného určení

Číslovka hodně ve funkci příslovečného určení

Hodně mě zajímalo, jak to funguje.

Obrázek 7.190. Číslovka hodně ve funkci přívlastku

Číslovka hodně ve funkci přívlastku

Vrátili mu hodně.

Obrázek 7.191. Číslovka hodně v pozici doplňku

Číslovka hodně v pozici doplňku

Studentů přišlo hodně.

Obrázek 7.192. Číslovka hodně v pozici patientu

Číslovka hodně v pozici patientu

To je hodně.

7.10.2.3. Složené číslovkové výrazy

7.10.2.3.1. Typ "sto čtyřicet tisíc lidí"

Složené číslovkové výrazy typu sto čtyřicet tisíc, dva miliony pět set tisíc, třicet osm strukturně nerozebíráme:

 • je-li ve složeném číslovkovém výrazu obsažena jedna nebo několik číslovek s funkcí kontejneru, je číslovka - kontejner s nejvyšší číselnou hodnotou zachycena jako řídící uzel celého číslovkového výrazu. Řídící uzel složeného číslovkového výrazu má funktor odpovídající funkci číslovkového výrazu ve větné struktuře. Uzly reprezentující všechny ostatní části složeného číslovkového výrazu závisí na tomto řídícím uzlu (jako sestry) a mají funktor RSTR. Uzel reprezentující případné jméno počítaného předmětu má funktor MAT a závisí na řídícím uzlu složeného číslovkového výrazu.

  Příklady:

  sto.RSTR čtyřicet.RSTR tisíc židů.MAT obr. 7.193

  Vydělal dva.RSTR tisíce.PAT čtyři.RSTR sta.RSTR pět.RSTR korun.MAT

  Žije zde jeden.RSTR milion.ACT pět.RSTR set.RSTR tisíc.RSTR lidí.MAT

 • není-li ve složeném číslovkovém výrazu obsažena žádná číslovka s funkcí kontejneru, je řídícím uzlem spojení uzel reprezentující jméno počítaného předmětu a uzly pro všechny části číslovkového výrazu závisí na tomto řídícím uzlu (jako sestry) a mají funktor RSTR.

  Příklady:

  třicet.RSTR osm.RSTR žáků obr. 7.194

  Vydělal dvacet.RSTR pět.RSTR korun.PAT

  Žije zde šedesát.RSTR dva.RSTR lidí.ACT

Číslovka zapsaná číslicemi. Je-li číslovkový výraz zapsán číslicemi, zachycujeme jej jako jeden uzel.

Příklady:

Mám 38 234.RSTR korun.PAT obr. 7.195

Mám 38 234.PAT

Vydělal 2 405.RSTR korun.PAT

Žije zde 1 500 000.RSTR lidí.ACT

Žije zde 1 500 000.ACT

Obrázek 7.193. Složený číslovkový výraz

Složený číslovkový výraz

sto čtyřicet tisíc židů

Obrázek 7.194. Složený číslovkový výraz

Složený číslovkový výraz

třicet osm žáků

Obrázek 7.195. Složený číslovkový výraz

Složený číslovkový výraz

Mám 38 234 korun.

7.10.2.3.2. Typ "tyč dlouhá 2 m 10 cm 4 mm"

Číselné údaje složené z kombinace číslovek a fyzikálních jednotek typu 2 m 10 cm 4 mm, 1 h 20 min strukturně nerozebíráme. Fyzikální jednotka s nejvyšší hodnotou je zachycena jako řídící uzel celého spojení. Řídící uzel spojení má funktor odpovídající funkci číslovkového výrazu ve větné struktuře. Uzly pro ostatní fyzikální jednotky závisí na tomto uzlu (jako sestry) a mají přiřazený funktor RSTR; uzly pro číslovky vyjadřující počet těchto jednotek závisí vždy na uzlu pro příslušnou jednotku a mají opět funktor RSTR .

Příklady:

Tyč je dlouhá 2 m.EXT 10 cm 4 mm. obr. 7.196

Film začíná ve 2 hod.TWHEN 35 min. (Jiné je: Film začíná ve 2 hod.TWHEN a 35 min.TWHEN)

Vážil 53 tun.EXT 15 kg. (Jiné je: Vážil 53 tun.EXT a 15 kg.EXT)

Pozor! Výše uvedená pravidla se netýkají časových údajů ve formě 7 : 30, které zachycujeme jako souřadné spojení pomocí funktoru OPER (viz 7.11 - "Matematické operace a intervaly"), a časových údajů typu dne 3. února roku 2003, 3. 2. 2003 apod., které strukturně analyzujeme (viz 7.12.10 - "Ustálené konstrukce v žurnalistických textech" a 5.11.3 - "Vzájemný vztah dvou a více místních nebo časových doplnění").

Pozor! Výrazy typu 40procentní, 20metrový jsou reprezentovány jedním uzlem s víceslovným t-lematem, které má podobu: 40_procentní, 20_metrový (viz 3.3.1 - "Víceslovné t-lema").

Obrázek 7.196. Složený číslovkový výraz

Složený číslovkový výraz

Tyč je dlouhá 2 m 10 cm 4 mm.

7.10.2.4. Desetinná čísla a zlomky

Desetinná čísla. Desetinná čísla (psaná číslicemi) jsou zachycena jako jeden uzel s příslušným funktorem podle pozice ve větné struktuře.

Příklady:

Výroba se zvýšila o 2,3.RSTR procenta.

Výstavu navštívilo 2,5.RSTR tisíc lidí.

Zlomky. Zlomky psané číslicemi (s lomítkem) zachycujeme jako matematickou operaci dělení (poměr), tedy jako souřadnou strukturu s funktorem OPER u kořene této struktury (viz 7.11 - "Matematické operace a intervaly"). Je-li zlomek rozepsán slovy, řídíme se pravidly přijatými výše (zejména 7.10.1.2 - "Číslovky s funkcí "kontejneru"").

Příklady (zlomek zapsaný číslicemi):

1 / 3 vody odtekla. [#Slash.OPER] obr. 7.197

1 / 2 práce už je za námi. [#Slash.OPER]

Příklady (zlomek zapsaný slovy):

1.RSTR třetina.ACT vody.MAT odtekla. obr. 7.198

1.RSTR polovina.ACT práce.MAT už je za námi.

Obrázek 7.197. Zlomek zapsaný číslicemi

Zlomek zapsaný číslicemi

1 / 3 vody odtekla.

Obrázek 7.198. Zlomek zapsaný slovy

Zlomek zapsaný slovy

1třetina vody odtekla.