2.6. Uzly reprezentující závislé části frazeologických spojení

nodetype = dphr

Uzly reprezentující závislé části frazeologických spojení jsou uzly s funktorem DPHR (viz 6.8.2 - "DPHR").

T-lematem uzlu s funktorem DPHR je závislá část frazeologického spojení, tedy forma slova, která s t-lematem řídícího uzlu vytváří jednu lexikální jednotku, jejíž význam bývá přenesený a zpravidla nevyplývá z významů jednotlivých členů. V případě, že má frazém více závislých částí, vystupují v t-lematu uzlu s funktorem DPHR všechny tyto formy spojené podtržítkem v pořadí, v jakém se vyskytovaly v povrchové podobě věty (viz 3.3.1 - "Víceslovné t-lema").

Uzly tohoto typu jsou charakterizovány t-lematem, funktorem a dalšími atributy. Uzlům reprezentujícím závislé části frazeologických spojení nenáležejí gramatémy.

Uzly tohoto typu zpravidla nemají žádné potomky; výjimky viz 5.8.2 - "Slovesná frazeologická spojení".

K anotaci frazeologických spojení viz 5.8 - "Frazémy".

Podobnou povahu jako uzly s funktorem DPHR mají také uzly s funktorem CPHR (viz 6.8.1 - "CPHR"). Také tyto uzly vytvářejí se svým řídícím uzlem jednu lexikální jednotku, její sémantika je však nesena především uzlem s funktorem CPHR, t-lema řídícího uzlu bývá sémanticky chudé. Spojení uzlu s funktorem CPHR s řídícím uzlem bývá volnější než v případě uzlu s funktorem DPHR a je nutné, aby morfologické kategorie uzlu s funktorem CPHR byly zachyceny pomocí gramatémů. Uzly s funktorem CPHR jsou tedy řazeny mezi uzly komplexní, jimž gramatémy náležejí.