7.17.4. Spojky "než" a "jako"

Spojky než a jako spojují jak klauze, tak doplnění. Jejich statut co do podřadnosti, či souřadnosti není jednoznačný. Spojka jako může spojovat dvě doplnění jak vztahem souřadnosti, tak vztahem závislosti.

Spojky než a jako nevyžadují žádnou konkrétní formu připojovaného doplnění, proto ve většině případů, ve kterých po spojce než nebo jako následuje v povrchové podobě věty jméno v nějakém pádě nebo předložková skupina, zachycujeme elipsu slovesa. Srov.:

Do klauze je doplněn nový uzel pro sloveso, který bude zpravidla kopií uzlu reprezentujícího sloveso v řídící klauzi. Efektivní kořen předložkové skupiny následující po spojce jako nebo než bude závislým uzlem tohoto nově doplněného uzlu.

Výjimky. Výjimkami jsou následující případy, ve kterých uzel pro sloveso nedoplňujeme:

Hranice mezi konstrukcemi způsobené multifunkčností spojky "jako". Multifunkčnost spojky jako, kterou z hlediska formy hodnotíme jako parataktický i hypotaktický prostředek, může způsobovat často i velmi neostrou hranici mezi konstrukcemi:

Určení správné konstrukce zde záleží v posouzení závislostních sémantických vztahů: pro doplnění s významem srovnání je nutná sémantická závislost, pro doplněk (nebo aktant) je třeba, aby doplnění vykazovalo dvojí závislost, a v případě zachycení souřadnou strukturou by mezi doplněními měl být vztah koordinace nebo apozice. Podstatnou roli při určování vztahů zde může hrát i povrchový slovosled.

Srovnej: