7.3.3. Hraniční případy mezi přímou řečí a meta-užitím

Některá substantiva (například: slovo, otázka, výrok a jiná) mohou uvozovat jak přímou řeč (viz 7.3.1.2 - "Přímá řeč jako doplnění substantiva"), tak tzv. meta-užití nějakého slova nebo i celého spojení slov (viz 7.8.3 - "Výrazy užité metajazykově"). Srov.:

Za substantiva, která neuvozují přímou řeč, ale meta-užití, považujeme substantiva: nápis, text, výraz. Například: Billboard s nápisem "Vpřed.ID".

Metajazykově užitý výraz (slova nebo celého spojení slov, i klauzi) zachycujeme jako identifikační strukturu (viz 7.8.1.3 - "Identifikační struktura"). Naproti tomu přímá řeč není nikdy zachycena jako identifikační struktura.

Hranice u výrazů "ano", "ne". Mezi meta-užitím a přímou řečí se rozhodujeme i u negačních a afirmačních výrazů ano a ne. Rozlišujeme mezi případy, ve kterých jde o pronášení výpovědi s významem souhlasu nebo nesouhlasu (přímá řeč), a případy, ve kterých se hovoří o výrazech ano a ne jako o slovech nebo pojmech (meta-užití). Srov.:

Graficky (pomocí uvozovek) označená přímá řeč a meta-užití jsou odlišeny různými hodnotami (dsp a meta) v atributu quot/type (viz 7.19.1 - "Text v uvozovkách").