7.8.3. Výrazy užité metajazykově

Meta-užitím, metajazykově užitými výrazy, rozumíme takové výrazy, ve kterých nejde o běžné užití slov, ale o slova samotná, mluví se o jejich významu, zvukové nebo grafické podobě.

Meta-užití nějakého slova (spojení, nebo i celé věty) bývá uvozeno substantivy, které signalizují, že nejde o běžný význam slova nebo slov: nápis, slovo, text, otázka, označení, pojem, věta, výraz, výrok, význam a jinými (některá z těchto substantiv mohou uvozovat i přímou řeč, viz 7.3.1.2 - "Přímá řeč jako doplnění substantiva"). Význam meta-užití je obvyklý také u sloves: znamenat, značit, označovat, psát, vyslovovat aj.

Uzly reprezentující jednotlivé výrazy, které jsou součástí metajazykově užitého spojení, které je graficky označeno uvozovkami, mají v atributu quot/type vyplněnou hodnotu meta. K tomu viz 7.19.1 - "Text v uvozovkách".

Meta-užití zachycujeme jako identifikační strukturu (viz 7.8.1.3 - "Identifikační struktura").

K hranici mezi metajazykově užitými výrazy a přímou řečí viz 7.3.3 - "Hraniční případy mezi přímou řečí a meta-užitím".

Příklady:

Hráčky se omezí na {#Idph.PAT} "ahoj.ID ". obr. 7.169

Slovo šebah.ID znamená původně {#Idph.PAT} sedm.ID . obr. 7.170

V přídavném jménu "český.ID se vyskytují dvě písmena mající dominantní význam, a to {#Idph.ACT} "č.ID " a {#Idph.ACT} "s.ID ". obr. 7.171

{#Idph.ACT} "Hvězdné nebe.ID nade mnou a mravní zákon.ID ve mně" stojí rusky a německy na desce. obr. 7.172

Germanismus klika.ID se užívá ve významu štěstí.ID a znamená také {#Idph.PAT} držadlo.ID k otvírání dveří.

Billboard s nápisem "Vpřed.ID "

cedule s nápisem "Romy neobsluhujeme.ID "

Vyznání "miluji.ID tě" i slovo odchod.ID lidé zprofanovali.

Za výchozí význam považuje {#Idph.PAT} "hák.ID , hákovitý předmět.ID ".

s významem tleskat.ID

Výrobky obsahující freony budou podle zákona zřetelně opatřeny textem "Výrobek obsahuje.ID látky ničící ozónovou vrstvu Země."

Obrázek 7.169. Meta-užití

Meta-užití

Hráčky se omezí na "ahoj".

Obrázek 7.170. Meta-užití

Meta-užití

Slovo "šebah" znamená původně "sedm".

Obrázek 7.171. Meta-užití

Meta-užití

V přídavném jménu "český" se vyskytují dvě písmena mající dominantní význam, a to "č" "s".

Obrázek 7.172. Meta-užití

Meta-užití

"Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně" stojí rusky a německy na desce.