6.2.3. EFF

Definice funktoru EFF

Funktor EFF (effect) je funktor pro aktant, který odpovídá kognitivní roli výsledku děje. V těch případech, ve kterých ohodnocení aktantu funktorem podléhá pravidlům o posouvání aktantů, přiřazujeme funktor EFF tehdy, má-li sloveso (substantivum, adjektivum) alespoň tři aktanty.

Pravidla o posouvání aktantů viz 5.2.1.4 - "Kritéria určování aktantů (princip posouvání)". Funktor EFF je vymezen primárně sémanticky. V případech, ve kterých platí pravidla o posouvání aktantů, přiřazujeme funktor EFF aktantu, který vyjadřuje-li kognitivní roli výsledku děje, pouze tehdy, má-li sloveso (substantivum, adjektivum) minimálně tři aktanty; má-li sloveso dva aktanty a druhý aktant vyjadřuje kognitivní roli výsledku děje, má tento aktant funktor PAT!

Doplnění s funktorem EFF vyjadřuje v širokém smyslu výsledek děje, a to zejména:

Pozor! Funktor EFF přiřazujeme některým efektivním kořenům přímých řečí. K tomu viz 7.3 - "Přímá řeč".

Formy. Aktant s funktorem EFF je vymezen primárně sémanticky a jeho typickými formami jsou především sémantické pády (instrumentál, předložkové pády), které se při derivaci nemění. Efekt sloves, substantiv i adjektiv je proto v zásadě vyjadřován stejnými formami. Základní formy doplnění s funktorem EFF jsou:

6.2.3.1. Hraniční případy u funktoru EFF

Hranice s funktorem ADDR. V případech jako bránit děti před nebezpečím vs. bránit majetek před zloději hraničí funktor EFF s funktorem ADDR (viz 6.2.4 - "ADDR"). K této hranici viz 5.2.3.1.4 - "Hranice mezi funktory pro aktanty".

Hranice s funktorem DIR3. U sloves vyjadřujících změnu z jednoho stavu do jiného hraničí funktor EFF s funktorem DIR3 (viz 6.4.3 - "DIR3"). K této hranici viz 5.2.3.1.3.4 - "Hranice mezi aktanty s funktory PAT/ORIG a EFF a volnými doplněními s funktory DIR1 a DIR3".