9.4.4. Aktuální členění otázky

Anotace aktuálního členění otázky se řídí v podstatě stejnými pravidly jako anotace běžné oznamovací klauze, povrchový slovosled otázky je ovšem často odlišný.

Podrobnější pravidla jsou uvedena v následujících sekcích, zvlášť pro otázky zjišťovací (viz 9.4.4.1 - "Aktuální členění otázky zjišťovací"), doplňovací (viz 9.4.4.2 - "Aktuální členění otázky doplňovací") a pro otázky nepřímé (viz 9.4.4.3 - "Aktuální členění nepřímé otázky").

9.4.4.1. Aktuální členění otázky zjišťovací

Otázka zjišťovací může být v češtině tvořena dvěma způsoby: intonací nebo inverzním slovosledem.

Otázka tvořená intonací. Pokud je otázka tvořena pomocí intonace, je zachován slovosled oznamovací klauze i její aktuální členění. Před řídícím slovesem otázky jsou zpravidla kontextově zapojené výrazy, za slovesem výrazy kontextově nezapojené a zcela vpravo je umístěno vlastní ohnisko klauze.

Příklady:

Letos [tfa=t] v létě [tfa=t] pojedeš [tfa=f/t] NA HORY [tfa=f] ? obr. 9.26

Na hory [tfa=c] pojedeš [tfa=f] letos [tfa=f] V LÉTĚ [tfa=f] ?

Na hory [tfa=c] letos [tfa=t] pojedeš [tfa=t] V LÉTĚ [tfa=f] ?

Na hory [tfa=c] letos [tfa=t] v létě [tfa=t] POJEDEŠ [tfa=f] ?

I u otázky zjišťovací tvořené intonací se může uplatňovat tendence slovesa stát na druhé pozici ve větě (o tom viz 9.1.1 - "Povrchový slovosled").

Příklad:

Letos [tfa=c] pojedeš [tfa=t] v létě [tfa=t] NA HORY [tfa=f] ?

Otázka tvořená inverzním slovosledem. Pokud je otázka tvořena inverzním slovosledem, je situace poněkud složitější:

 • uzel reprezentující výraz nesoucí v mluvené podobě intonační centrum otázky má v atributu tfa vyplněnou hodnotu f a je posunut (oproti povrchové podobě věty) zcela vpravo (na nejpravější cestu) jako vlastní ohnisko otázky.

 • řídící sloveso (i když leží v povrchovém slovosledu na začátku otázky) se chápe (pokud se neopakuje z předcházejícího kontextu) jako nejméně dynamický kontextově nezapojený výraz. Uzel reprezentující řídící sloveso má proto v atributu tfa vyplněnou hodnotu f, a pokud není zároveň vlastním ohniskem, jsou všechny na něm závislé kontextově zapojené uzly umístěny nalevo od něj a všechny kontextově nezapojené uzly stojí napravo od něj.

  Protože však sloveso stojí na začátku otázky, není signalizován obvyklý předěl mezi kontextově zapojenými a nezapojenými výrazy. Jediným vodítkem zde kromě významu může být porušování systémového pořadí.

  Příklad:

  Pojede [tfa=f] Jirka [tfa=c] letos [tfa=t] v létě [tfa=t] NA HORY [tfa=f] ? obr. 9.27

 • uzly reprezentující kontextově nezapojené výrazy jsou mezi uzlem pro sloveso a pro vlastní ohnisko srovnány v pořadí shodném s povrchovým slovosledem.

 • uzly reprezentující (kontrastivní i nekontrastivní) kontextově zapojená přímá doplnění slovesa mají hodnotu t nebo c a řadí se nalevo od uzlu pro sloveso podle pravidel o pořadí uzlů ve verbální skupině, která jsou popsána v 9.3.2.2 - "Pořadí kontextově zapojených uzlů ve verbální skupině".

Příklady:

(Postmodernismus.) Nastane [tfa=f] nyní [tfa=t] na Zábradlí [tfa=t] postmodernistická [tfa=t] éra [tfa=f] ? obr. 9.28

Odnesl jsi [tfa=f] ten [tfa=t] kufr [tfa=t]? obr. 9.29

Ve zjišťovací otázce může nastat případ subjektivního pořadí (viz 9.1.1 - "Povrchový slovosled"). V takovém případě jsou uzly přeřazeny podle stejných pravidel jako pro bezpříznakové případy.

Příklad:

NA DOVOLENOU [tfa=f] Jirka [tfa=t] pojede [tfa=t] ? obr. 9.30

Obrázek 9.26. Aktuální členění otázky zjišťovací

Aktuální členění otázky zjišťovací

Letos v létě pojedeš na hory?

Obrázek 9.27. Aktuální členění otázky zjišťovací

Aktuální členění otázky zjišťovací

Pojede Jirka letos v létě na hory?

Obrázek 9.28. Aktuální členění otázky zjišťovací

Aktuální členění otázky zjišťovací

(Postmodernismus.) Nastane nyní na Zábradlí postmodernistická éra?

Obrázek 9.29. Aktuální členění otázky zjišťovací

Aktuální členění otázky zjišťovací

Odnesl jsi ten kufr?

Obrázek 9.30. Aktuální členění otázky zjišťovací

Aktuální členění otázky zjišťovací

Na dovolenou Jirka pojede?

9.4.4.2. Aktuální členění otázky doplňovací

Doplňovací otázka je tvořena pomocí tázacího výrazu. Tázací výraz vyjadřuje to, na co se tazatel ptá, proto bývá vlastním ohniskem (viz 9.3.1.1 - "Vlastní ohnisko"), ale nemusí jím být. V příkladech jako Kam pojedeš NA DOVOLENOU ? je vlastním ohniskem výraz na konci věty, který také nese intonační centrum (viz 9.1.2.1 - "Intonační centrum").

Pro anotaci aktuálního členění otázky doplňovací platí:

 • uzel reprezentující tázací výraz má v atributu tfa vyplněnou hodnotu f a pokud není vlastním ohniskem, je posunut těsně za uzel pro řídící sloveso.

 • uzel reprezentující výraz nesoucí v mluvené podobě intonační centrum otázky má v atributu tfa vyplněnou hodnotu f a posouvá se zcela vpravo (na nejpravější cestu) jako vlastní ohnisko otázky.

  Pokud se intonační centrum nedá jednoznačně určit, vychází se z předpokladu, že vlastním ohniskem je tázací výraz.

 • uzel reprezentující řídící sloveso má v atributu tfa zpravidla vyplněnou hodnotu f a signalizuje obvyklý předěl mezi kontextově zapojenými a kontextově nezapojenými uzly: všechny na něm závislé kontextově zapojené uzly jsou umístěny nalevo od něj a všechny kontextově nezapojené uzly stojí napravo od něj. V doplňovací otázce však stojí sloveso poměrně často na druhé pozici ve větě hned za tázacím výrazem (k tomu viz 9.1.1 - "Povrchový slovosled").

 • uzel reprezentující výraz stojící mezi tázacím výrazem a řídícím slovesem, který můžeme vyslovit s kontrastivním přízvukem a který není přímo vyvoditelný z předchozího kontextu, má v atributu tfa hodnotu c a posouvá se doleva. To platí i pro výrazy stojící vpravo od slovesa.

  Příklad:

  Kam [tfa=f] Jirka [tfa=t] pojede [tfa=f] NA DOVOLENOU [tfa=f] ? obr. 9.31

 • uzly reprezentující kontextově zapojená přímá doplnění slovesa mají v atributu tfa hodnotu t a řadí se nalevo od uzlu pro řídící sloveso podle pravidel o pořadí uzlů ve verbální skupině, která jsou popsána v 9.3.2.2 - "Pořadí kontextově zapojených uzlů ve verbální skupině".

Příklady :

Jakým [tfa=f] způsobem [tfa=t] peněžní [tfa=t] ústavy [tfa=t] , které [tfa=t] chcete na ocenění [tfa=t] nominovat [tfa=t] , vybíráte [tfa=f] ? obr. 9.32

Na dovolenou [tfa=c] pojedeš [tfa=t] KAM [tfa=f] ? obr. 9.33

Kdy [tfa=f] pošlete [tfa=f] i [tfa=t] Karlovi [tfa=c] jeho [tfa=t] peníze [tfa=t] ? obr. 9.34

I v doplňovací otázce může nastat případ subjektivního pořadí (viz 9.1.1 - "Povrchový slovosled"). V takovém případě jsou uzly přeřazeny podle stejných pravidel jako pro bezpříznakové případy.

Příklad:

KOLIK [tfa=f] bank [tfa=t] jste v letošním [tfa=c] roce [tfa=t] na cenu [tfa=t] nominovali [tfa=f] ? obr. 9.35

Obrázek 9.31. Aktuální členění otázky doplňovací

Aktuální členění otázky doplňovací

Kam Jirka pojede na dovolenou?

Obrázek 9.32. Aktuální členění otázky doplňovací

Aktuální členění otázky doplňovací

Jakým způsobem peněžní ústavy, které chcete na ocenění nominovat, vybíráte?

Obrázek 9.33. Aktuální členění otázky doplňovací

Aktuální členění otázky doplňovací

Na dovolenou pojedeš kam?

Obrázek 9.34. Aktuální členění otázky doplňovací

Aktuální členění otázky doplňovací

Kdy pošlete i Karlovi jeho peníze?

Obrázek 9.35. Aktuální členění otázky doplňovací

Aktuální členění otázky doplňovací

Kolik bank jste v letošním roce na cenu nominovali?

9.4.4.3. Aktuální členění nepřímé otázky

Nepřímá otázka se z hlediska aktuálního členění chová podobně jako otázka přímá.

Pro anotaci aktuálního členění většiny nepřímých otázek platí stejná pravidla jako pro otázky doplňovací (viz 9.4.4.2 - "Aktuální členění otázky doplňovací").

Příklad:

Nevím [tfa=f] , jak [tfa=f] tomu [tfa=t] zabráníte [tfa=f] obr. 9.36

Pro nepřímé otázky uvozené výrazy zda, jestli platí stejná pravidla jako pro otázky zjišťovací (viz 9.4.4.1 - "Aktuální členění otázky zjišťovací").

Obrázek 9.36. Aktuální členění nepřímé otázky

Aktuální členění nepřímé otázky

Nevím, jak tomu zabráníte.