5.7.3. Zvláštní případy parenteze

V této dílčí sekci popisujeme dva zvláštní případy konstrukcí, které též zachycujeme jako parentezi:

Případy, ve kterých se setkají dvě parenteze, z nichž jedna je součástí druhé (případy parenteze v parentezi), žádným zvláštním způsobem nezachycujeme.

5.7.3.1. Obrácený syntaktický vztah mezi klauzemi

Obrácený syntaktický vztah mezi klauzemi je taková syntaktická konstrukce, ve které klauze vložená (Soud, zdá se, nemyslí si o tom nic.), nebo věta připojená spojovacím výrazem jak (Soud, jak se zdá, nemyslí si o tom nic.) představuje původní klauzi řídící. Mezi závislými členy slovesa původní věty řídící obvykle chybí jeden aktant, který je vyjádřen původní klauzí obsahovou. Konstrukce se spojovacím výrazem jak a konstrukce připojené bez tohoto výrazu jsou synonymní. Spojovací výraz jak tu nenese žádný význam, právě proto, že se jedná o obrácený syntaktický vztah. Oba dva typy konstrukcí proto zachycujeme stejně (případný spojovací výraz jak nemá v tektogramatickém stromě svůj uzel).

Původní klauzi řídící zachycujeme jako parentezi. Její efektivní kořen (uzel reprezentující sloveso) má funktor PAR a je zachycen jako uzel závislý na efektivním kořeni původní klauze obsahové. Chybějící aktant slovesa původní klauze řídící je reprezentován nově doplněným uzlem se zástupným t-lematem #PersPron a s příslušným funktorem. Mezi tímto nově doplněným uzlem a efektivním kořenem původní klauze obsahové je zachycen vztah textové koreference (viz i 8.3 - "Textová koreference"). U všech uzlů podstromu reprezentujícího původní klauzi řídící je v atributu is_parenthesis vyplněna hodnota 1.

Příklady:

Soud, zdá se.PAR, nemyslí si o tom nic.

Soud, <jak> se mi zdá.PAR , nemyslí si o tom nic. / Soud, zdá se.PAR mi, nemyslí si o tom nic. obr. 5.120

<Jak> známo.PAR , odešel. obr. 5.121

<Jak> řekl.PAR Karel, stalo se to již včera. obr. 5.122

V některých konstrukcích nemusí v původní klauzi řídící chybět žádný z aktantů slovesa. Aktant, kterým je ve skutečnosti původní věta obsahová, tu již může být vyjádřen ukazovacím zájmenem ten. Například:

Jak to řekl Karel, stalo se to již včera.

V takovém případě nový uzel s t-lematem #PersPron vytvořen není, koreferenční vztah je zachycen mezi uzlem reprezentujícím přítomné zájmeno a efektivním kořenem původní klauze obsahové.

Obrázek 5.120. Obrácený syntaktický vztah mezi klauzemi

Obrácený syntaktický vztah mezi klauzemi

Soud, jak se mi zdá, nemyslí si o tom nic.

Obrázek 5.121. Obrácený syntaktický vztah mezi klauzemi

Obrácený syntaktický vztah mezi klauzemi

Jak známo, odešel.

Obrázek 5.122. Obrácený syntaktický vztah mezi klauzemi

Obrácený syntaktický vztah mezi klauzemi

Jak řekl Karel, stalo se to již včera.

5.7.3.2. Komentáře mluvčího typu "aby bylo jasno"

Klauze připojené spojkou aby v konstrukcích jako Aby bylo jasno, já jsem tu pánem., kterými se mluvčí pojišťuje, aby nemohl být někým obviněn z toho, že nejedná v souladu s principy jazykového jednání, mají povahu vsuvky, komentářů mluvčího.

Při anotaci vycházíme z toho, že formulace komentáře je ustálená (blíží se kleslé parentezi), a závislou klauzi proto zachycujeme jako parentezi: efektivní kořen komentáře (sloveso) dostane funktor PAR a u všech uzlů podstromu reprezentujícího tento komentář je v atributu is_parenthesis vyplněna hodnota 1. Spojovací výraz aby nemá v tektogramatickém stromě svůj uzel.

Příklady:

<Aby> bylo.PAR jasno, já jsem tu pánem. obr. 5.123

Voda se kupodivu, <abych> tak řekl.PAR , umoudřila.

<Abych> řekl.PAR pravdu, mně se to ani trochu nelíbí.

Já mu totiž, <abych> se přiznal.PAR , nevěřil.

<Abyste> mi rozuměl.PAR , já jsem to tak nechtěl.

Jiné jsou tzv. nepravé závislé klauze účelové (například: Odešel, aby se už nevrátil.), které zachycujeme jako závislé klauze, jejichž efektivní kořeny mají funktor AIM (více viz 5.5.4.2 - "Nepravé závislé klauze spojkové").

Obrázek 5.123. Komentář mluvčího typu "Aby bylo jasno"

Komentář mluvčího typu Aby bylo jasno

Aby bylo jasno, já jsem tu pánem.