5.8.2. Slovesná frazeologická spojení

Slovesným frazeologickým spojením rozumíme frazém, jehož řídící částí je sloveso (zpravidla určitý slovesný tvar), které se v rámci frazému může vyskytnout v celém svém paradigmatu.

Slovesná frazeologická spojení jsou specifickým typem víceslovných predikátů (viz 5.9 - "Víceslovné predikáty").

Slovesná frazeologická spojení jsou v tektogramatickém stromě zachycena podle pravidel uvedených výše - 5.8 - "Frazémy". Řídící částí slovesných frazeologických spojení je vždy sloveso.

Příklady:

Dával.PRED mi neustále najevo.DPHR svou převahu. obr. 5.128

Házeli.PRED nám klacky pod nohy.DPHR obr. 5.129

Běhal.PRED mu mráz po zádech.DPHR

Šel.PRED mu příkladem.DPHR

Vše běží.PRED jako na drátkách.DPHR

Řídící sloveso frazeologického spojení může sémanticky vyžadovat také doplnění, které se na frazeologickém významu spojení nepodílí. Uzel reprezentující toto doplnění pak má některý z funktorů pro slovesné aktanty.

Slovesná frazeologická spojení (která se v PDT vyskytla) jsou zachycena ve valenčním slovníku zvláštními valenčními rámci. Ve valenčním rámci pro frazeologický význam slovesa jsou také uvedeny přesné požadavky na formu závislých částí frazému (k tomu viz 5.2.2.2 - "Valenční rámce frazémů a složených predikátů").

Valence závislé části frazému. Na uzlu s funktorem DPHR již zpravidla nezávisí žádné uzly pro další doplnění. Jednotlivá doplnění jsou zpravidla součástí frazeologického spojení, a jsou proto reprezentována společně jedním uzlem s funktorem DPHR. Na uzlu s funktorem DPHR mohou ve výjimečných případech záviset uzly pro nevalenční doplnění, která nejsou součástí frazeologického spojení. Jedná se zejména o uzel reprezentující restriktivní přívlastek (funktor RSTR nebo i APP), který v rámci daného frazeologického spojení může být různě lexikálně obsazen. Ve valenčním rámci pro příslušný frazeologický význam slovesa je přesně uvedeno, která část frazeologického spojení může být takto rozvíjena. Srov.:

Slova, která jsou součástí závislé části frazému (reprezentované jedním uzlem), mají zpravidla specifické valenční chování: slovo, které je v běžném, nepříznakovém užití valenční (může být rozvíjeno aktanty nebo obligatorními valenčními doplněními), ve frazeologickém postavení tuto valenci ztrácí, respektive případná valenční doplnění tohoto jména (která nejsou součástí frazeologického spojení) jsou chápana jako závislá na řídícím slovese. Uzel s funktorem DPHR nemá proto nikdy přiřazený valenční rámec. Srov.:

Hraniční případy slovesných frazémů. K hraničním případům slovesných frazémů viz 5.9.4 - "Hraniční případy u víceslovných predikátů".

Obrázek 5.128. Slovesný frazém

Slovesný frazém

Dával mi neustále najevo svou převahu.

Obrázek 5.129. Slovesný frazém

Slovesný frazém

Házeli nám klacky pod nohy.

Obrázek 5.130. Slovesný frazém

Slovesný frazém

Neber studium na lehkou váhu.

Obrázek 5.131. Slovesný frazém

Slovesný frazém

Ten byt má v trvalém užívání.

Obrázek 5.132. Slovesný frazém

Slovesný frazém

Mám v plánu odjet domů.