7.4.1. Srovnání se spojkou "jako" (srovnání na bázi shody a podobnosti)

Pomocí spojky "jako" se realizuje srovnání na bázi podobnosti nebo shody.

Ve většině případů těchto konstrukcí vidíme v hloubkové struktuře srovnání dvou dějů (nebo stavů), které se děje vzhledem k nějaké vlastnosti, míře shody/neshody/podobnosti (viz 7.4.1.1 - "Srovnání dvou dějů pomocí spojky "jako"").

Přímé srovnání. Zvlášť vyčleňujeme pouze dva typy konstrukcí, které hodnotíme jako srovnání dvou entit, které se děje přímo (tj. nikoli vzhledem k nějaké míře srovnání). Jde o následující konstrukce:

Obrázek 7.51. Přímé srovnání

Přímé srovnání

Chaloupka je jako dlaň.

Obrázek 7.52. Přímé srovnání

Přímé srovnání

Vstoupil do chaloupky jako dlaň.

7.4.1.1. Srovnání dvou dějů pomocí spojky "jako"

Při srovnání dvou dějů (nebo stavů) pomocí spojky "jako" má uzel pro řídící sloveso závislé srovnávané klauze funktor CPR a závisí na uzlu pro výraz vyjadřující míru ne/shody/podobnosti s dějem vyjádřeným v řídící srovnávané klauzi.

Výraz vyjadřující míru ne/shody/podobnosti. Výrazem, který vyjadřuje míru ne/shody/podobnosti s dějem vyjádřeným v závislé srovnávané klauzi, bývá adverbium (například: tak, stejně, rychle), nebo adjektivum (například: podobný, stejný, rychlý) v pozitivu. Uzel pro tento výraz může mít různý funktor podle pozice ve struktuře věty:

 • reprezentuje-li adverbium, má zpravidla funktor MANN.

  Například:

  Udělal to rychle.MANN, jako to udělal.CPR Tonda. obr. 7.53

  Rozdělení dramaturgie je stejně.MANN důležité jako je.CPR důležité soutěžení.

 • v konstrukcích se sponovým "být" má funktor PAT (zejména, reprezentuje-li adjektivum).

  Například:

  Je zdravý.PAT, jako je.CPR zdravá ryba. obr. 7.57

 • výraz vyjadřující míru ne/shody/podobnosti s dějem může rozvíjet i substantivum a mít funktor RSTR.

  Například:

  Poslanec je člověk stejný.RSTR jako je.CPR každý jiný. obr. 7.61

  Vydělal stejně.RSTR peněz jako vydělal.CPR v zahraničí. obr. 7.62

Elipsa výrazu vyjadřujícího míru ne/shody/podobnosti. Výraz vyjadřující míru ne/shody/podobnosti nemusí být v povrchové podobě věty přítomen. Pak konstrukci interpretujeme tak, jako by šlo o konstrukci s elidovaným výrazem vyjadřujícím ne/shodu s dějem vyjádřeným v závislé srovnávané klauzi. Do podstromu pro řídící klauzi je doplněn nově vytvořený uzel se zástupným t-lematem #Equal a s příslušným funktorem. Efektivní kořen závislé srovnávané klauze pak závisí na tomto doplněném uzlu. Srov.:

 • Udělal to {#Equal.MANN} , jako to udělal.CPR Tonda.

  = Udělal to stejně/stejným způsobem jako to udělal Tonda.

  Na místo nepřítomného výrazu vyjadřujícího typ ne/shody/podobnosti je doplněn nový uzel se zástupným t-lematem #Equal a s funktorem MANN. Efektivní kořen závislé srovnávané klauze závisí na tomto doplněném uzlu. Srov. obr. 7.55.

 • Poslanec je člověk {#Equal.RSTR} , jako je.CPR každý jiný.

  = Poslanec je člověk stejný jako je každý jiný člověk.

  Na místo nepřítomného výrazu vyjadřujícího typ ne/shody/podobnosti je doplněn nový uzel se zástupným t-lematem #Equal a s funktorem RSTR. Efektivní kořen závislé srovnávané klauze závisí na tomto doplněném uzlu. Srov. obr. 7.61.

Elipsa řídícího slovesa závislé srovnávané klauze. Není-li v povrchové podobě věty vyjádřeno řídící sloveso závislé srovnávané klauze, je na pozici efektivního kořene této klauze podle pravidel uvedených v 5.12.1 - "Elipsa řídícího členu" doplněn nový uzel s funktorem CPR (zpravidla je zkopírován z podstromu srovnávané klauze řídící).

Příklady konstrukcí s elidovaným řídícím slovesem závislé srovnávané klauze:

Udělal to rychle jako {udělat.CPR} Tonda. obr. 7.54

Mluví zbrkle {#Equal.MANN} jako {mluvit.CPR} ty.

Je zdravý jako {být.CPR} {zdravý.PAT} ryba. obr. 7.58

Rozdělení dramaturgie je stejně důležité jako {být.CPR} {důležitý.PAT} soutěžení.

Příklady konstrukcí s elidovaným řídícím slovesem závislé srovnávané klauze i výrazem vyjadřujícím míru ne/shody/podobnosti:

Udělal to {#Equal.MANN} jako {udělat.CPR} Tonda. obr. 7.55

Vstupoval do bytu {#Equal.MANN} jako {vstupovat.CPR} do jámy lvové.

Pozor! Ve výjimečných případech, ve kterých by doplnění řídícího slovesa do závislé srovnávané klauze bylo opravdu násilné, uzel pro řídící sloveso do závislé klauze nedoplňujeme, vidíme tu frazém. Například:

Vše běží jako na drátkách. [jako_na_drátkách.DPHR]

Uzel se zástupným t-lematem #Oblfm. Při zachycování konstrukcí se srovnáním dvou dějů jsou dále využívána zástupná t-lemata #Oblfm a #Some. Uzel se zástupným t-lematem #Oblfm se v těchto konstrukcích využívá pro případy elidovaného obligatorního volného doplnění způsobu u slovesa v závislé srovnávané klauzi: z významových důvodů tu nelze opakovat stejné doplnění z řídící klauze (kde je toto obligatorní doplnění vyjádřeno například adverbii stejně, podobně, jinak). Toto pravidlo se tu navíc stýká s pravidlem o zachycování elidovaných obligatorních valenčních doplnění pomocí nově vytvořených uzlů se zástupnými t-lematy (viz 5.12.2.1.3 - "Elipsa obligatorního volného doplnění (zástupné t-lema #Oblfm a #Rcp)"). Srov.:

 • Vypadá jako šelma.

  = Vypadá stejně jako vypadá šelma "nějak".

  Na místo nepřítomného výrazu vyjadřujícího míru ne/shody/podobnosti je doplněn nový uzel se zástupným t-lematem #Equal a s funktorem MANN. Tento uzel je tu zároveň v pozici obligatorního doplnění způsobu. Na pozici obligatorního doplnění způsobu v závislé srovnávané klauzi je doplněn uzel se zástupným t-lematem #Oblfm. Srov. obr. 7.64.

  Další příklad:

  Jednala s ním {#Equal.MANN} jako se jedná.CPR se sluhou {#Oblfm.MANN}.

Uzel se zástupným t-lematem #Some. Uzel se zástupným t-lematem #Some se doplňuje do podstromu závislé srovnávané klauze na místo elidované neslovesné části verbonominálního predikátu, nelze-li tu z významových důvodů opakovat neslovesnou část z klauze řídící (kde je tato neslovesná část vyjádřena například adjektivy stejný, podobný, jiný). Srov.:

 • Je stejný jako já.

  = Je stejný jako já jsem "nějaký".

  Závislá srovnávaná klauze rozvíjí výraz stejný. Na pozici efektivního kořene závislé srovnávané klauze je zkopírován uzel pro sloveso ze srovnávané klauze řídící. Z významových důvodů však nelze opakovat (kopírovat) i neslovesnou část tohoto verbonominálního predikátu, proto je do závislé srovnávané klauze na místo neslovesné části verbonominálního predikátu doplněn nový uzel se zástupným t-lematem #Some a s funktorem PAT. Srov. obr. 7.59.

  Další příklady:

  Požadavky jsou podobné jako {být.CPR} {#Some.PAT} u České spořitelny. obr. 7.60

  Nemoci důvěřovat je {#Equal.PAT} jako {být.CPR} {#Some.PAT} pobývat u nepřítele. obr. 7.63

Více ke kopírování víceslovných predikátů viz 5.12.1.1.1 - "Aktuální elipsa řídícího slovesa".

Srovnání vyjádřené deverbativem. Analogicky podle výše popsaných případů jsou anotovány i srovnávací konstrukce, ve kterých je řídící srovnávaná klauze nominalizována, tj. je vyjádřena deverbativním adjektivem nebo substantivem. Například:

muž vypadající jako popisovaný lupič (= muž vypadající stejně jako vypadá popisovaný lupič "nějak")

muž chovající se jako dítě (= muž chovající se stejně jako se chová dítě "nějak")

Elipsa řídící klauze. Analogicky řešíme také složité konstrukce s elipsou řídící klauze. Například:

Vypadá, jak by spadl z višně. (= Vypadá stejně, jako by vypadal, kdyby spadl z višně.) obr. 7.65

Dělala kotrmelce, jako když byla malá. (= Dělala kotrmelce stejně, jako dělala kotrmelce, když byla malá.)

Viz k tomu pravidla v 5.12.1.3 - "Elipsa řídící klauze".

Obrázek 7.53. Srovnání pomocí spojky "jako"

Srovnání pomocí spojky jako

Udělal to rychle, jako to udělal Tonda.

Obrázek 7.54. Srovnání pomocí spojky "jako"

Srovnání pomocí spojky jako

Udělal to rychle jako Tonda.

Obrázek 7.55. Srovnání pomocí spojky "jako"

Srovnání pomocí spojky jako

Udělal to jako Tonda.

Obrázek 7.56. Srovnání pomocí spojky "jako"

Srovnání pomocí spojky jako

Přišel stejně těžkopádně jako slon.

Obrázek 7.57. Srovnání pomocí spojky "jako"

Srovnání pomocí spojky jako

Je zdravý, jako je zdravá ryba.

Obrázek 7.58. Srovnání pomocí spojky "jako"

Srovnání pomocí spojky jako

Je zdravý jako ryba.

Obrázek 7.59. Srovnání pomocí spojky "jako"

Srovnání pomocí spojky jako

Je stejný jako já.

Obrázek 7.60. Srovnání pomocí spojky "jako"

Srovnání pomocí spojky jako

Požadavky jsou podobné jako u České spořitelny.

Obrázek 7.61. Srovnání pomocí spojky "jako"

Srovnání pomocí spojky jako

Poslanec je člověk jako každý jiný.

Obrázek 7.62. Srovnání pomocí spojky "jako"

Srovnání pomocí spojky jako

Vydělal stejně jako v zahraničí.

Obrázek 7.63. Srovnání pomocí spojky "jako"

Srovnání pomocí spojky jako

Nemoci důvěřovat je jako pobývat u nepřítele.

Obrázek 7.64. Srovnání pomocí spojky "jako"

Srovnání pomocí spojky jako

Vypadá jako šelma.

Obrázek 7.65. Srovnání pomocí spojky "jako"

Srovnání pomocí spojky jako

Vypadal, jako by spadl z višně.