6.2.4. ADDR

Definice funktoru ADDR

Funktor ADDR (addressee) je funktor pro aktant, který odpovídá kognitivní roli příjemce děje. V těch případech, ve kterých ohodnocení aktantu funktorem podléhá pravidlům o posouvání aktantů, přiřazujeme funktor ADDR tehdy, má-li sloveso (substantivum, adjektivum) alespoň tři aktanty.

Pravidla o posouvání aktantů viz 5.2.1.4 - "Kritéria určování aktantů (princip posouvání)". Funktor ADDR je vymezen primárně sémanticky. V případech, ve kterých platí pravidla o posouvání aktantů, přiřazujeme funktor ADDR aktantu, který vyjadřuje-li kognitivní roli příjemce děje, pouze tehdy, má-li sloveso (substantivum, adjektivum) minimálně tři aktanty; má-li sloveso dva aktanty a druhý aktant vyjadřuje kognitivní roli příjemce děje, má tento aktant funktor PAT!

Doplnění s funktorem ADDR vyjadřuje v širokém smyslu příjemce děje (typicky s rysem životnosti), a to zejména:

Formy. Aktant s funktorem ADDR je vymezen primárně sémanticky a jeho typickými formami jsou především sémantické pády (dativ, předložkové pády), které se při derivaci nemění. Adresát sloves, substantiv i adjektiv je proto v zásadě vyjadřován stejnými formami. Základní formy doplnění s funktorem ADDR jsou:

6.2.4.1. Hraniční případy u funktoru ADDR

Hranice s funktorem BEN. Sémanticky hraničí funktor ADDR zejména s funktorem BEN (viz 6.9.1 - "BEN"). K této hranici viz 5.2.3.1.3.2 - "Hranice mezi adresátem a benefaktorem".

Hranice s funktorem EFF. V případech jako bránit děti před nebezpečím vs. bránit majetek před zloději hraničí funktor ADDR s funktorem EFF (viz 6.2.3 - "EFF"). K této hranici viz 5.2.3.1.4 - "Hranice mezi funktory pro aktanty".

Hranice s funktory místa. Po řadě sloves hraničí funktor ADDR s funktory místa (viz 6.4 - "Funktory místa"). K této hranici viz 5.2.3.1.5.2 - "Konkurence adresátu a doplnění místa".