5.6.2. Koordinace a apozice

Jako koordinaci nebo apozici zachycujeme jen taková spojení, která jsou souřadná z hlediska formy, tedy ta spojení dvou a více členů, která jsou spojena některým ze souřadicích spojovacích výrazů (pro každý spojovací výraz je na základě formálních a sémantických kritérií určeno, zda je souřadicí, nebo podřadicí; k souřadicím spojovacím výrazům viz 7.16.1 - "Souřadicí spojovací výrazy").

U hypotaktických spojení s potenciálními významy koordinačních funktorů (viz 6.12.1 - "Funktory pro koordinaci") respektujeme to, že autor výpovědi zvolil pro své vyjádření hypotaktickou formu, a konstrukce jako koordinační nezachycujeme, efektivní kořen hypotakticky připojeného členu nebo klauze má některý z funktorů popisujících významový druh závislosti. Pro významově ekvivalentní spojení vyjadřované souřadně i hypotakticky jsou tedy v repertoáru funktorů dva významově ekvivalentní funktory, jeden pro souřadné spojení, druhý pro spojení hypotaktické. Srov.:

Jako koordinaci nezachycujeme ani nepravé závislé klauze ani spojení typu tatínek s maminkou. Anotace nepravých závislých klauzí je popsána v 5.5.4 - "Nepravé závislé klauze", anotace spojení typu tatínek s maminkou v 5.11.1.1 - "Nejednoznačné závislostní vztahy volných doplnění vyjádřených předložkovými skupinami".

Jako apozici chápeme a zachycujeme pouze tzv. apozici volnou, oddělenou čárkou; například:

český král, Karel

hlavní město, Praha

Členy spojené těsně (například: český král Karel; hlavní město Praha; stalo se to v Praze na Vyšehradě; v únoru v roce 1999) za apozici nepovažujeme a zachycujeme je podle jiných pravidel uvedených na příslušných místech v tomto manuálu (viz zejména 5.11.3 - "Vzájemný vztah dvou a více místních nebo časových doplnění").

5.6.2.1. Specifické konstrukce zachycené jako koordinační nebo apoziční struktura

Jako strukturu koordinační nebo apoziční zachycujeme i některé specifické konstrukce:

Souřadné spojení vidíme i v konstrukcích připojených výrazem což, které jsou popsány v 5.5.4.1.1 - "Konstrukce se spojovacími výrazy "což", "přičemž", "načež", "pročež", "začež", "aniž"", dále v některých specifických syntaktických konstrukcích, jako jsou adresy, sportovní výsledky, uvedení zkratky v závorce za jejím celým rozepsáním aj., které jsou popsány zvláště v 7.12 - "Anotace strukturovaného textu".

5.6.2.1.1. Koordinační spojení se zkratkami "atd.", "apod.", "aj."

Jako koordinační strukturu s funktorem CONJ u kořene souřadné struktury zachycujeme i výčty zakončené zkratkami apod., atd., aj. nebo třemi tečkami.

Jako kořen souřadné struktury je zachycen uzel reprezentující přítomnou interpunkční čárku (t_lemma=#Comma) nebo nově vytvořený uzel s t-lematem #Separ (pokud v povrchové podobě věty není žádná čárka přítomna). Uzel reprezentující zkratku nebo tři tečky (t_lemma=#Period3) je zachycen jako terminální člen souřadné struktury a má stejný funktor, jako mají ostatní terminální členy; v atributu is_member má též vyplněnou hodnotu 1.

Příklady:

Obtěžoval ho hmyz.ACT [is_member=1] apod..ACT [is_member=1] {#Separ.CONJ} obr. 5.97

Rádi navštěvujeme hrady.PAT [is_member=1], zámky.PAT [is_member=1], skanzeny.PAT [is_member=1] apod..PAT [is_member=1] [#Comma.CONJ]

V koupelně musí téct.PRED [is_member=1] teplá voda, v obývacím pokoji nesmí chybět.PRED [is_member=1] televize, kuchyně se neobejde.PRED [is_member=1] bez myčky na nádobí atd..PRED [is_member=1] [#Comma.CONJ]

Naše škola nabízí řadu volitelných předmětů: cizí jazyky.PAT [is_member=1], religionistiku.PAT [is_member=1], rodinnou výchovu.PAT [is_member=1], aj..PAT [is_member=1] [#Comma.CONJ]

Nezkrácený zápis. V případě, že nejde o vyjádření zkratkou, ale dané spojení je celé vypsané (a podobně, a tak dále, a jiné), je jako kořen souřadné struktury zachycen uzel reprezentující spojku a. Zbylé části spojení (podobně, jiné, tak dále) představují opět poslední terminální člen souřadné struktury. Je-li zbylá část víceslovná (tak dále) je zachycena jako neslovesný frazém (viz 5.8.1 - "Neslovesná frazeologická spojení").

Příklad:

Obtěžoval ho hmyz.ACT [is_member=1] a.CONJ podobně.ACT [is_member=1] obr. 5.98

Obrázek 5.97. Koordinační spojení se zkratkou "apod."

Koordinační spojení se zkratkou apod.

Obtěžoval ho hmyz apod.

Obrázek 5.98. Koordinační spojení s rozepsanou zkratkou "a podobně"

Koordinační spojení s rozepsanou zkratkou a podobně

Obtěžoval ho hmyz a podobně.

5.6.2.1.2. Apoziční spojení s dodatečně připojeným doplněním (pomocí výrazů "a to", "a sice")

Jako slovesnou klauzi s elidovaným řídícím slovesem připojenou vztahem apozice (s významem konkretizace, zpřesnění) chápeme volně, dodatečně připojená doplnění pomocí spojovacích výrazů a to, a sice.

Tyto konstrukce tedy zachycujeme jako souřadnost větnou (viz 5.6.1.2 - "Souřadnost členská, větná a smíšená"), jako apozici dvou predikátů. K uzlům pro doplnění připojená pomocí a to, a sice je zkopírován uzel reprezentující řídící sloveso v předcházející klauzi.

Závislá doplnění predikátu v první klauzi lze zpravidla zachytit jako společná rozvití obou predikátů.

Je-li dodatečně připojeno valenční doplnění, je v podstromu první klauze zastoupeno uzlem s t-lematem #Gen, v první klauzi je toto valenční doplnění tedy chápáno jako všeobecné.

Jako kořen apoziční struktury je zachycen uzel reprezentující spojovací výraz a to (t_lemma=a_to) nebo a sice (t_lemma=a; sice je reprezentováno samostatným uzlem s funktorem CM; k tomu viz 7.16.1 - "Souřadicí spojovací výrazy").

Srovnej:

 • Ve zdravotnictví přidávali, a to lékařům.

  = Ve zdravotnictví přidávali, a to přidávali lékařům.

  V druhé klauzi zachytíme elipsu řídícího predikátu přidávat. Mezi vyjádřeným predikátem v první klauzi a elidovaným predikátem v druhé klauzi bude zachycen apoziční vztah. Protože je dodatečně připojeno valenční doplnění (adresát lékařům), je nepřítomný adresát u predikátu v první klauzi zastoupen nově doplněným uzlem pro všeobecný aktant (t_lemma=#Gen). V povrchové podobě věty nevyjádřený patiens je zachycen jako společné rozvití obou predikátů. Srov. obr. 5.99.

Další příklady:

Studenti se sjedou.PRED [is_member=1] na demonstraci, a to.APPS {sjet_se.PRED [is_member=1]} do Prahy.

České dráhy chtějí pronajímat.PRED [is_member=1] {#Gen.ADDR} prostory v železničních stanicích, a.APPS sice {pronajímat.PRED [is_member=1]} vždy jedné firmě.ADDR

Asyndeticky dodatečně připojená doplnění. Podobným způsobem jako dodatečně připojená doplnění pomocí spojovacích výrazů a to, a sice zachycujeme i doplnění připojená volněji, jen interpunkcí, za kterou následuje rematizátor.

K uzlu pro volně připojené doplnění je zkopírován uzel reprezentující řídící sloveso v předcházející. Uzel pro rematizátor visí na nově doplněném uzlu pro sloveso jako levá sestra dodatečně připojeného doplnění.

Jako kořen apoziční struktury je zachycen uzel reprezentující interpunkční čárku (t_lemma=#Comma).

Příklady:

Společnost spravuje.PRED [is_member=1] 80 budov, převážně.RHEM {spravovat.PRED [is_member=1]} v Tokiu. obr. 5.100

Ve zdravotnictví přidávali.PRED [is_member=1] {#Gen.ADDR}, zejména.RHEM {přidávat.PRED [is_member=1]} lékařům.

Pozor! Není-li v těchto konstrukcích čárka, tj. spojení členů je těsné (například: Společnost spravuje 80 budov převážně v Tokiu.), v konstrukci žádnou apozici nezachycujeme.

Obrázek 5.99. Apoziční spojení s dodatečně připojeným doplněním pomocí výrazu "a_to"

Apoziční spojení s dodatečně připojeným doplněním pomocí výrazu a_to

Ve zdravotnictví přidávali, a to lékařům.

Obrázek 5.100. Apoziční spojení s dodatečně připojeným doplněním

Apoziční spojení s dodatečně připojeným doplněním

Společnost spravuje 80 budov, převážně v Tokiu.

5.6.2.1.3. Apoziční spojení se spojkou" jako"

Ve smíšené apozici substantiva a klauze představuje zvláštní typ konstrukce se spojkou jako.

Mohou tu nastat dvě základní situace:

 • po spojce "jako" následuje klauze s řídícím slovesem "být".

  Následuje-li po spojce jako klauze s řídícím slovesem být, zachycujeme v tektogramatickém stromě smíšenou apozici substantiva a tohoto slovesa. Uzel pro sloveso být má stejný funktor jako uzel pro neslovesně vyjádřený terminální člen apozice (pro substantivum).

  Sloveso být je zde sponové (viz 7.2.1.3 - ""Být" sponové (verbonominální predikát)"), proto je k uzlu pro sloveso být zkopírován i uzel pro jmennou část verbonominálního predikátu (functor=PAT), kterou v těchto konstrukcích představuje uzel reprezentující první člen apozice.

  Srovnej:

  • Váže těžké kovy, jako je plutonium.

   V tektogramatickém stromě bude zachycena smíšená apozice mezi uzlem pro substantivum kovy a uzlem pro sloveso být. Doplnění kovy je patientem slovesa vázat. Uzel reprezentující toto doplnění bude mít proto funktor PAT; uzel reprezentující sloveso být bude mít stejný funktor, tedy také PAT. Na uzlu pro sloveso být bude záviset nově vytvořený uzel pro jmennou část verbonominálního predikátu, který bude kopií uzlu reprezentujícího substantivum kovy. Srov. obr. 5.101.

  Další příklady:

  Nechybí osobnosti.ACT [is_member=1], jako.APPS byli.ACT [is_member=1] A. Loos, J. Hoffmann {osobnost.PAT}

  Vzruch přinášejí skladby.ACT [is_member=1] s nervní kytarou, jako.APPS je.ACT [is_member=1] divoké Kiss {skladba.PAT}

 • po spojce" jako" nenásleduje klauze s řídícím slovesem "být".

  V případě nepřítomnosti slovesa být je třeba rozlišit, mezi kterými členy konstrukce je apoziční vztah.

  Po spojce "jako" následuje jmenná skupina s řídícím členem v nominativu. Následuje-li po spojce jako jmenná skupina s řídícím členem v nominativu, je v tektogramatickém stromě zachycena smíšená apozice uzlu pro substantivum a nově doplněného uzlu pro prázdné sloveso (za elidované být, t_lemma=#EmpVerb). Doplněný uzel pro prázdné sloveso má stejný funktor jako uzel pro první terminální člen apozice. Uzel reprezentující vyjádřené doplnění v nominativu závisí na uzlu pro prázdné sloveso a má funktor ACT. Srov.:

  • Přijeli do měst, jako Praha, Brno a Ostrava.

   V tektogramatickém stromě bude zachycena smíšená apozice mezi uzlem reprezentujícím předložkovou skupinu do měst a doplněným uzlem pro prázdné sloveso. Předložková skupina do měst je doplněním místa, uzel dostane funktor DIR3, uzel pro prázdné sloveso bude mít stejný funktor, tedy také DIR3. Uzly pro doplnění Praha, Brno a Ostrava budou záviset na uzlu pro prázdné sloveso a budou mít funktor ACT. Srov. obr. 5.102.

  Pozor! Na uzel pro prázdné sloveso (t_lemma=#EmpVerb) se již nedoplňuje uzel reprezentující jmennou část verbonominálního predikátu!

  Po spojce "jako" nenásleduje jmenná skupina s řídícím členem v nominativu. Následuje-li po spojce jako jmenná skupina v (prostém nebo předložkovém) pádě, který je shodný s pádem jména, se kterým je část za spojkou "jako" v apozici, zachycujeme v tektogramatickém stromě členskou apozici. Srov.:

  • Přijeli do měst, jako do Prahy, Brna, Ostravy.

   V tektogramatickém stromě bude zachycena členská apozice mezi předložkovou skupinu do měst a mezi koordinačním spojením předložkových skupin do Prahy, Brna a Ostravy. Terminálními členy apoziční struktury budou čtyři uzly reprezentující předložkové skupiny: do měst, do Prahy, do Brna, do Ostravy. Srov. obr. 5.103.

  Další příklad:

  Organizoval kulturní akce.PAT [is_member=1] , jako.APPS třeba poláčkovskou konferenci.PAT [is_member=1] v Rychnově.

Jako kořen apoziční struktury je ve všech případech zachycen uzel reprezentující spojku jako.

Obrázek 5.101. Smíšená apozice se spojkou "jako"

Smíšená apozice se spojkou jako

Váže těžké kovy, jako je plutonium.

Obrázek 5.102. Smíšená apozice se spojkou "jako"

Smíšená apozice se spojkou jako

Přijeli do měst, jako Praha, Brno a Ostrava.

Obrázek 5.103. Členská apozice se spojkou "jako"

Členská apozice se spojkou jako

Přijeli do měst, jako do Prahy, Brna, Ostravy.