8.4. Přehled typů koreference se zřetelem k t-lematům koreferujících uzlů

Různé typy koreference (textové a gramatické) se zřetelem k t-lematům koreferujících uzlů jsou přehledně uvedeny v 8.5 - "Přehled typů koreference". V tabulce se vyskytují pouze t-lemata (i zástupná), která jsou pro zachycování koreferenčních vztahů relevantní. V tabulce se tedy nevyskytují například t-lemata #Forn, #Idph, #Neg aj.

Symbol X ve sloupci "Povrchová podoba věty" označuje, že daný uzel není v povrchové podobě věty přítomen.

Tabulka 8.5. Přehled typů koreference

Typ koreference

Povrchová podoba věty

t-lema

Zachycení koreference

Textová

Explicitní koreferovaný člen

zájmeno pro 3. osobu (on)

#PersPron

coref_text.rf

zájmeno ten s platností substantiva

ten

X

#PersPron

Segment

některá zájmena ten s platností substantiva

ten

coref_special=segm

zájmeno pro 3. osobu (on)

#PersPron

Exofora

zájmeno ten s platností substantiva

ten

coref_special=exoph

zájmeno pro 3. osobu(on)

#PersPron

X

#PersPron

Gramatická

Zvratná zájmena

zvratná zájmena osobní a přivlastňovací (se, svůj)

#PersPron

coref_gram.rf

Reciprocita

X

#Rcp

Vztažné prostředky

- vztažná zájmena ve vztažných větách (který, jaký, jenž, co)

- vztažná příslovce ve vztažných větách (kdy, kde, kam, odkud)

- spojovací výraz což

který, jaký, co

kdy, kde

co

Koreference u doplnění s dvojí závislostí vyjádřených slovesnou formou

X

- #Cor (za nevyjádřitelný subjekt neurčitého slovesného tvaru)

- #Cor (za nevyjádřený subjekt určitého slovesného tvaru v závislé klauzi doplňkové)

Kontrola

X

#Cor

Kvazikontrola

X

#QCor

Specifické typy koreference

Blíže nespecifikovaný aktor

X

#Unsp

NE

Bez koreference

Všeobecný aktant

X

#Gen

NE

Gramatická elipsa řídícího členu

X

#EmpNoun

X

#EmpVerb

 

zájmeno ten

ten

Koreferenci neznačíme

(koreference není zaznačena z úsporných důvodů)

 

zájmena pro 1. a 2. osobu

#PersPron

NE

 

zájmenná příslovce (tam, sem, tak aj.)

tam, tady, tak

NE

X

#Oblfm