6.4.4. LOC

Definice funktoru LOC

Funktor LOC (locative) je funktor pro volné doplnění vyjadřující určení místa odpovídající na otázku "kde?", označuje místo, do kterého je děj nebo stav vyjádřený řídícím slovem lokalizován.

Subfunktory. Funktor LOC je blíže specifikován subfunktory. Viz 6.13.1.8 - "Subfunktory pro funktor LOC".

Valence. Doplnění s funktorem LOC je obligatorním doplněním u řady sloves s významem nacházení se, vyskytování se někde (například nacházet se, ocitnout se, objevit se, rozkládat se, bydlet, hostovat), ale i u několika dalších sloves s jiným významem (bolet, chybět), u některých sloves se obligatorní LOC střídá s obligatorním DIR3 (například odevzdat knihy v knihovně.LOC/do knihovny.DIR3).

Formy. Základní formy vyjádření volného doplnění s funktorem LOC jsou:

Shodný tvar adjektiva. U substantiv vyjadřujících děj (substantiva na -ní a ; k tomu viz 5.2.4.3.3 - "Funktory nevalenčních doplnění substantiv označujících děj") je doplnění s funktorem LOC vyjadřováno i shodným tvarem adjektiva.

Příklady:

evropské.LOC jednání

Amerického.LOC vydání se nedávno dočkal Škvoreckého Tankový prapor.

Tamní.LOC jednání trvají.

zahraniční.LOC utkání

Obrázek 6.23. Funktor LOC

Funktor LOC

Kde na mě počkáte?

6.4.4.1. Hraniční případy u funktoru LOC

Hranice mezi funktory místa. Formou vyjádření se funktor LOC kříží i s dalšími funktory místa, a to v těch případech, ve kterých je doplnění místa vyjádřeno pomocí předložky, která může vyjadřovat více místních významů. Volbu funktoru určuje v konkrétní konstrukci obvykle kontext a zejména sémantika řídícího slova, které je doplněním místa rozvíjeno. Srov.:

 • Dej to poblíž plotu.DIR3

  Našel to poblíž plotu.LOC

  Cesta vedla poblíž plotu.DIR2

 • Bydlí vedle našeho domu.LOC

  Položil to vedle našeho domu.DIR3

  Vedle našeho domu.DIR2 vede cesta.

 • Cesta vede mezi zahradami.DIR2

  Našel cestičku mezi zahradami.LOC

Podobná situace je i u adverbií. Srov.:

 • Musíte zahnout vlevo.DIR3

  Šatny jsou vlevo.LOC

  Prošli vlevo.DIR2

V konkrétním kontextu však anotátor může vždy rozhodnout podle svého chápání významu věty o tom, který funktor je adekvátnější. Srov.:

 • transport důvěrných listin přes hranice

  U doplnění přes hranice může být akcentován buď význam "kam?" (funktor DIR3), nebo význam "kudy?" (funktor DIR2).

Ke konkurenci různých doplnění místa ve valenčních rámcích sloves viz 5.2.3.1.5.3 - "Konkurence různých doplnění místa" a 5.2.3.1.5.2 - "Konkurence adresátu a doplnění místa".

Hranice s funktorem DIR3. Řada místních určení (vedle skříně, okolo stromu, poblíž východu) může odpovídat jak na otázku "kam?", tak na otázku "kde?". Určení funktoru vyplývá ve většině případů ze sémantiky řídícího slova, které je místním určením rozvíjeno. Srovnej příklady výše.

Řada sloves (a od nich odvozených substantiv a adjektiv), která vyjadřují zaujetí místa nebo změnu polohy, však může být rozvita jak doplněním s významem funktoru LOC, tak doplněním s významem funktoru DIR3. Volbu funktoru zde pomáhá určovat konkrétní kontext a sémantika slovesa: ve spojení s DIR3 vyjadřuje sloveso v prvé řadě zaujetí nějakého místa (což může být spojeno se změnou polohy), ve spojení s LOC vyjadřuje (totéž) sloveso v prvé řadě změnu polohy a doplnění s funktorem LOC specifikuje, na kterém místě k této změně polohy došlo. Analogicky podle rozdílu mezi větami usedl na postel.DIR3 a usedl na posteli.LOC je i ve formálně totožných doplněních vybrán jeden z funktorů DIR3 nebo LOC. Srov.:

 • Indiáni usedli vedle ohně.

  Doplnění vedle ohně může být odpovědí jak na otázku kam usedli? (funktor DIR3), tak na otázku kde usedli? (funktor LOC). Doplnění vedle ohně vyjadřuje však zřejmě spíše zaujetí místa a bude mít funktor DIR3 (význam funktoru LOC tu není vyloučen, pokud indiáni u ohně nejprve leželi a něco je vyrušilo, může ve větě Najednou indiáni vedle ohně usedli. doplnění vedle ohně vyjadřovat změnu polohy a mít funktor LOC).

U sloves, která změnu polohy nevyjadřují, a přesto mohou být rozvita doplněním s funktorem LOC i s funktorem DIR3, je v případě užití formálně totožného doplnění dána přednost funktoru DIR3. Srov.:

 • Schoval se pod postel.DIR3

 • Schoval se pod postelí.LOC

 • Schoval se poblíž východu.DIR3

  Doplnění poblíž východu funktor DIR3 (přestože může být odpovědí i na otázku "kde?").

Hranice s funktorem TWHEN. Stejné formální prostředky (zejména stejné předložky) a užití abstraktního výrazu vede též k neostré diferenci mezi funktorem LOC a funktorem TWHEN (viz 6.3.1 - "TWHEN"). K tomu viz 6.3.1.1 - "Hraniční případy u funktoru TWHEN".

Hranice s jinými funktory. Formou vyjádření se funktor LOC může stýkat i s funktory pro jiná než místní a časová určení. Volba funktoru je však v konkrétním kontextu většinou jasná. Srov.:

 • Stařec naříkal nad vesnicí.

  Doplnění nad vesnicí může vyjadřovat v jednom kontextu místo, kde se řídící děj odehrává, tedy doplnění s funktorem LOC, v jiném kontextu může být vesnice příčinou starcova naříkání a výraz nad vesnicí může mít funktor CAUS.