Kapitola 6. Funktory a subfunktory

V této kapitole jsou popsány všechny používané funktory a subfunktory.

Funktory. Funktory chápeme jako sémantické ohodnocení syntaktického vztahu závislosti, jako funkce doplnění (lexikálních jednotek) ve větné struktuře.

Z takto obecně vymezených funktorů se vydělují:

Funktory můžeme třídit podle různých kritérií do různých skupin. Základní rozdělení funktorů je rozdělení podle toho, na jakém slovním druhu je lexikální jednotka, které funktor přidělujeme, závislá. Rozlišujeme funktory užívané jen pro uzly závislé na substantivu (substantivní funktory) a funktory pro doplnění, která jsou primárně závislá na slovesu (slovesné funktory).

Jiným neméně důležitým kritériem třídění funktorů je kritérium valence, které bylo popsáno v 5.2 - "Valence"; valenční kritérium rozděluje funktory na funktory pro aktanty a funktory pro volná doplnění.

V této kapitole třídíme funktory podle jejich významové příbuznosti a zahrnujeme do tohoto třídění i ostatní hlediska uvedená výše.

U každého uzlu se informace o jeho funktoru ukládá do atributu functor. Viz i 6.1 - "Hodnoty atributu functor".

Tabulka 6.1. Hodnoty atributu functor

ACMP volné doplnění vyjadřující doprovod (v širokém smyslu) tatínek s maminkou.ACMP Viz 6.6.1 - "ACMP".
ACT aktant - aktor Otec.ACT pracuje. Viz 6.2.1 - "ACT".
ADDR aktant - adresát Poslal dárek příteli.ADDR Viz 6.2.4 - "ADDR".
ADVS kořen koordinační struktury vyjadřující odporovací vztah Viděl, ale.ADVS neslyšel. Viz 6.12.1.1 - "ADVS".
AIM volné doplnění vyjadřující účel Cvičí, aby zhubla.AIM Viz 6.5.1 - "AIM".
APP volné doplnění substantiva vyjadřující přináležitost můj.APP hrad Viz 6.10.1 - "APP".
APPS kořen apoziční struktury substantivum, neboli.APPS podstatné jméno Viz 6.12.2 - "Funktor pro apozici (APPS)".
ATT atomický výraz vyjadřující postoj mluvčího Je to samozřejmě.ATT pravda. Viz 6.7.1 - "ATT".
AUTH volné doplnění substantiva označující autora Nezvalovy.AUTH verše Viz 6.10.2 - "AUTH".
BEN volné doplnění vyjadřující ne/prospěch Pracuje pro firmu.BEN Viz 6.9.1 - "BEN".
CAUS volné doplnění vyjadřující příčinu Z důvodu nemoci.CAUS zavřeno. Viz 6.5.2 - "CAUS".
CNCS volné doplnění vyjadřující přípustku Navzdory studijním úspěchům.CNCS se v praxi neuplatnil. Viz 6.5.3 - "CNCS".
CM modifikátor souřadicího spojovacího výrazu otec a také.CM syn Viz 6.12.4 - "Funktor pro modifikátory souřadného spojení (CM)".
COMPL volné doplnění - doplněk Vrátila se unavená.COMPL Viz 6.11 - "Funktor pro doplněk (COMPL)".
COND volné doplnění vyjadřující podmínku Když spí.COND , nezlobí. Viz 6.5.4 - "COND".
CONFR kořen koordinační struktury vyjadřující konfrontační vztah Pavel se zlepšuje, kdežto.CONFR Jan dostává čtyřky. Viz 6.12.1.2 - "CONFR".
CONJ kořen koordinační struktury vyjadřující slučovací vztah Pavel a.CONJ Jan Viz 6.12.1.3 - "CONJ".
CONTRA kořen koordinační struktury vyjadřující vztah dvou vzájemně se střetávajících subjektů otec versus.CONTRA syn Viz 6.12.1.4 - "CONTRA".
CONTRD volné doplnění vyjadřující konfrontaci Zatímco mzdy klesají.CONTRD , ceny se zvyšují. Viz 6.9.2 - "CONTRD".
CPHR jmenná část složeného predikátu mít plán.CPHR Viz 6.8.1 - "CPHR".
CPR volné doplnění vyjadřující srovnání víc než tisíc.CPR korun Viz 6.6.2 - "CPR".
CRIT volné doplnění vyjadřující měřítko Seřaď slova podle abecedy.CRIT Viz 6.6.3 - "CRIT".
CSQ kořen koordinační struktury vyjadřující důsledkový vztah Pracoval nezodpovědně, a.CSQ proto dostal výpověď. Viz 6.12.1.5 - "CSQ".
DENOM efektivní kořen nezávislé nominativní klauze, která není vsuvkou Základní škola.DENOM Viz 6.1.2 - "DENOM".
DIFF volné doplnění vyjadřující rozdíl Je vyšší o dva centimetry.DIFF Viz 6.6.4 - "DIFF".
DIR1 volné doplnění místa odpovídající na otázku "odkud" Přijel z Prahy.DIR1 Viz 6.4.1 - "DIR1".
DIR2 volné doplnění místa odpovídající na otázku "kudy" Jdou lesem.DIR2 Viz 6.4.2 - "DIR2".
DIR3 volné doplnění místa odpovídající na otázku "kam" Přišel domů.DIR3 Viz 6.4.3 - "DIR3".
DISJ kořen koordinační struktury vyjadřující vylučovací vztah Pojedu já, nebo.DISJ ty. Viz 6.12.1.6 - "DISJ".
DPHR závislá část frazému křížem krážem.DPHR Viz 6.8.2 - "DPHR".
EFF aktant - efekt Jmenovali ho předsedou.EFF Viz 6.2.3 - "EFF".
EXT volné doplnění vyjadřující míru V nádobě je přesně.EXT litr vody. Viz 6.6.5 - "EXT".
FPHR součást cizojazyčného textu cash.FPHR flow.FPHR Viz 6.8.3 - "FPHR".
GRAD kořen koordinační struktury vyjadřující gradační vztah Běžel, ba.GRAD utíkal. Viz 6.12.1.7 - "GRAD".
HER volné doplnění vyjadřující dědictví šátek po matce.HER Viz 6.9.3 - "HER".
ID nominativ jmenovací a genitiv explikativní hrad Karlštejn.ID; trest smrti.ID Viz 6.10.3 - "ID".
INTF atomický výraz vyjadřující "falešný podmět" Ono.INTF prší. Viz 6.7.2 - "INTF".
INTT volné doplnění vyjadřující záměr Šel nakoupit.INTT Viz 6.5.5 - "INTT".
LOC volné doplnění místa odpovídající na otázku "kde" Pracuje v Praze.LOC Viz 6.4.4 - "LOC".
MANN volné doplnění vyjadřující způsob Mluví hlasitě.MANN Viz 6.6.6 - "MANN".
MAT aktant substantiva vyjadřující obsah kontejneru sklenice vody.MAT Viz 6.10.4 - "MAT".
MEANS volné doplnění vyjadřující prostředek Píše perem.MEANS Viz 6.6.7 - "MEANS".
MOD atomický výraz vyjadřující modální charakteristiku obsahu výpovědi Pracuje asi.MOD na půl úvazku. Viz 6.7.3 - "MOD".
OPER kořen souřadné struktury vyjadřující matematickou operaci nebo interval pět .OPER deset hodin Viz 6.12.3 - "Funktor pro matematické operace a intervaly (OPER)".
ORIG aktant - origo Vyrábí nábytek ze dřeva.ORIG Viz 6.2.5 - "ORIG".
PAR efektivní kořen vsunuté slovesné nebo nominativní klauze Přijedu 13. prosince (pátek.PAR ). Viz 6.1.5 - "PAR".
PARTL efektivní kořen nezávislé citoslovečné klauze Hurá.PARTL , vyhráli jsme! Viz 6.1.4 - "PARTL".
PAT aktant - patiens Vaří oběd.PAT Viz 6.2.2 - "PAT".
PREC atomický výraz, který vyjadřuje návaznost klauze na předchozí kontext A.PREC pak odešel. Viz 6.7.4 - "PREC".
PRED efektivní kořen nezávislé slovesné klauze, která není vsuvkou Pavel dal.PRED kytku Martině. Viz 6.1.1 - "PRED".
REAS kořen koordinační struktury vyjadřující důvodový vztah Dostal výpověď, neboť.REAS pracoval nezodpovědně. Viz 6.12.1.8 - "REAS".
REG volné doplnění vyjadřující zřetel Vzhledem k počasí.REG nelze nic plánovat. Viz 6.6.8 - "REG".
RESL volné doplnění vyjadřující účinek Mluví tak potichu, že mu nerozumíme.RESL Viz 6.6.9 - "RESL".
RESTR volné doplnění vyjadřující výjimku Kromě tebe.RESTR tam byli všichni. Viz 6.6.10 - "RESTR".
RHEM atomický výraz - rematizátor Jen.RHEM Karel odešel. Viz 6.7.5 - "RHEM".
RSTR volné doplnění blíže specifikující řídící substantivum velký.RSTR dům Viz 6.10 - "Specifické substantivní funktory".
SUBS volné doplnění vyjadřující substituci Za otce.SUBS jednal strýc. Viz 6.9.4 - "SUBS".
TFHL volné doplnění času odpovídající na otázku "na jak dlouho?" Přijel na měsíc.TFHL Viz 6.3.2 - "TFHL".
TFRWH volné doplnění času odpovídající na otázku "ze kdy?" Přeložil jednání ze soboty.TFRWH na dnešek. Viz 6.3.3 - "TFRWH".
THL volné doplnění času odpovídající na otázky "jak dlouho?" a "za jak dlouho?" Stihnul to za týden.THL Viz 6.3.4 - "THL".
THO volné doplnění času odpovídající na otázky "jak často?" a "kolikrát?" Pracuju na tom každý den.THO Viz 6.3.5 - "THO".
TOWH volné doplnění času odpovídající na otázku "na kdy?" Přeložil jednání ze soboty na dnešek.TOWH Viz 6.3.6 - "TOWH".
TPAR volné doplnění času odpovídající na otázky "současně s čím?" a "během jaké doby?" Během naší dovolené.TPAR ani jednou nepršelo. Viz 6.3.7 - "TPAR".
TSIN volné doplnění času odpovídající na otázku "od kdy?" Budu pracovat od zítra.TSIN Viz 6.3.8 - "TSIN".
TTILL volné doplnění času odpovídající na otázku "do kdy?" Udělám to do pátku.TTILL Viz 6.3.9 - "TTILL".
TWHEN volné doplnění času odpovídající na otázku "kdy?" Přijdu zítra.TWHEN Viz 6.3.1 - "TWHEN".
VOCAT efektivní kořen nezávislé vokativní klauze Hanko.VOCAT , podej mi to. Viz 6.1.3 - "VOCAT".

Subfunktory. Některé funktory vyžadují bližší specifikaci, přesnější vymezení svého významového vztahu. Tato bližší specifikace je vyjádřena tzv. subfunktorem.

Subfunktory jsou popsány v 6.13 - "Přesnější specifikace významu funktoru".

!!! Funktory volných doplnění (a funktory aktantů u většiny substantiv) neprošly v PDT následnou kontrolou a sjednocením hodnot funktorů u významově stejných skupin doplnění. Tato kontrola je do budoucna nutná - v datech mohou tatáž (i lexikálně shodná) doplnění mít různý funktor. Anotace též poukázala na případy, kdy je třeba vymezení jednotlivých funktorů zpřesnit.