3.2. T-lema a m-lema, t-lema a slovní forma

U uzlů reprezentujících slova, která vystupují v povrchové podobě věty, se t-lema většinou shoduje s odpovídajícím m-lematem.

Pro některá slova však bylo na tektogramatické rovině zvoleno zvláštní t-lema, které protějšek mezi m-lematy nemá (tzv. zástupné t-lema - viz 3.4 - "Zástupná t-lemata"; viz položky a), b) a j) v seznamu), nebo takové t-lema, které odpovídá m-lematu jiného slova (viz položky c) až i) v seznamu), nebo t-lema složené, které odpovídá dvěma (několika) m-lematům (viz položku k) v seznamu). V některých případech odpovídá t-lema přímo formě daného slova, která vystupuje v povrchové podobě věty (viz položku l) v seznamu). Kořeny souřadných struktur mají tzv. reprezentativní t-lema (viz položku m) v seznamu).

Jde o následující případy:

 1. osobní zájmena (včetně reflexivního si a se) jsou v tektogramatických stromech reprezentována uzlem s jediným zástupným t-lematem #PersPron (viz 3.4 - "Zástupná t-lemata").

  Příklady:

  • tobě je reprezentováno uzlem s t-lematem #PersPron;

  • oni#PersPron;

  • sobě#PersPron.

  Viz 4.1 - "Syntaktická a lexikální derivace" a 4.6.1.3 - "Určitá pronominální sémantická substantiva osobní".

 2. posesivní zájmena (včetně reflexivního svůj) jsou reprezentována uzlem rovněž se zástupným t-lematem #PersPron (viz 3.4 - "Zástupná t-lemata").

  Příklady:

  • náš je reprezentováno uzlem s t-lematem #PersPron;

  • její#PersPron;

  • svoje#PersPron.

  Viz 4.1 - "Syntaktická a lexikální derivace" a 4.6.1.3 - "Určitá pronominální sémantická substantiva osobní".

 3. posesivní adjektiva jsou reprezentována uzlem s t-lematem odpovídajícího substantiva.

  Příklady:

  • matčin je reprezentováno t-lematem matka;

  • PavlovaPavel.

  Viz 4.1 - "Syntaktická a lexikální derivace" a 4.6.1.1 - "Pojmenovací sémantická substantiva".

 4. krátký tvar adjektiva je reprezentován tvarem dlouhým.

  Příklady:

  • zklamán reprezentováno uzlem s t-lematem zklamaný;

  • spokojenaspokojený;

  • ochotenochotný.

  Pozor! Trpné participium je reprezentováno infinitivem; například pozván je reprezentováno uzlem s t-lematem pozvat.

 5. deadjektivní adverbia jsou reprezentována uzlem s t-lematem odpovídajícího adjektiva.

  Příklad:

  • pěkně je reprezentováno uzlem s t-lematem pěkný.

  Viz 4.1 - "Syntaktická a lexikální derivace" a 4.6.2.1 - "Pojmenovací sémantická adjektiva".

 6. adverbia se směrovým významem jsou reprezentována uzlem, jehož t-lematem je adverbium s významem místním.

  Příklady:

  • tudy je reprezentováno uzlem s t-lematem tady;

  • semtady.

  Viz 4.1 - "Syntaktická a lexikální derivace" a 4.6.3 - "Sémantická adverbia".

 7. adverbia s různými časovými významy jsou reprezentována uzlem, jehož t-lematem je adverbium s časovým významem odpovídajícím na otázku "kdy".

  Příklady:

  • doteď je reprezentováno uzlem s t-lematem teď;

  • doposudteď.

  Viz 4.1 - "Syntaktická a lexikální derivace" a 4.6.3 - "Sémantická adverbia".

 8. jednotlivé typy číslovek jsou reprezentovány uzlem s t-lematem odpovídající číslovky základní.

  Příklady:

  • trojí je reprezentováno uzlem s t-lematem tři;

  • třetinatři;

  • kolikátýkolik;

  • pětkrátpět.

  Viz 4.1 - "Syntaktická a lexikální derivace" a 4.6.1.5 - "Určitá kvantifikační sémantická substantiva", 4.6.2.4 - "Určitá kvantifikační sémantická adjektiva" a 4.6.2.5 - "Neurčitá kvantifikační sémantická adjektiva".

 9. jednotlivé typy zájmen, zájmenných adverbií a zájmenných číslovek jsou reprezentovány uzlem s t-lematem odpovídajícím vztažné podobě daného zájmena, adverbia nebo číslovky.

  Příklady:

  • někdo je reprezentováno uzlem s t-lematem kdo;

  • nicco;

  • všechenco;

  • žádnýkterý.

  Viz 4.1 - "Syntaktická a lexikální derivace" a 4.6.1.4 - "Neurčitá pronominální sémantická substantiva", 4.6.2.3 - "Neurčitá pronominální sémantická adjektiva", 4.6.3.5 - "Určitá pronominální sémantická adverbia" a 4.6.3.6 - "Neurčitá pronominální sémantická adverbia".

 10. interpunkční znaménka a jiné nealfanumerické symboly jsou (podobně jako osobní a posesivní zájmena) reprezentovány uzly se zástupnými t-lematy. Viz 3.4 - "Zástupná t-lemata".

  Příklady:

  • interpunkční čárka je reprezentována uzlem s t-lematem #Comma;

  • pomlčka → #Colon.

 11. slova, která jsou sémanticky úzce spjata a mají tak dohromady jediný lexikální význam, jsou v některých případech v tektogramatických stromech reprezentována jediným uzlem, jehož t-lema je složeno z jednotlivých slov, která se na daném lexikálním významu podílejí. Hovoříme o víceslovném t-lematu; podrobněji viz 3.3 - "T-lema víceslovných lexikálních jednotek".

  Příklady:

  • smát se je reprezentováno jediným uzlem s t-lematem smát_se;

  • a neboa_nebo.

  • van Beethovenvan_Beethoven.

 12. ustrnulé určité slovesné tvary, ustrnulé přechodníky a ustrnulé infinitivy (plnící funkce adverbiální, nikoli funkce charakteristické pro slovesa) jsou na tektogramatické rovině reprezentovány uzlem, jehož t-lematem je forma těchto slov vystupující v povrchové podobě věty (například myslím, soudě apod.). Uzlem s t-lematem odpovídajícím slovní formě jsou rovněž reprezentována cizí slova s funktorem FPHR.

  Viz i 5.5.1 - "Závislé slovesné klauze bez určitého slovesného tvaru" a 7.9 - "Cizojazyčné výrazy".

 13. různé varianty souřadicích spojovacích výrazů a operátorů jsou reprezentovány uzlem (nodetype=coap) s tzv. reprezentativním t-lematem, které odpovídá m-lematu jedné vybrané varianty. Reprezentativní t-lema může být i víceslovné (viz položka k v tomto seznamu) a 3.3.1 - "Víceslovné t-lema").

  Příklady:

  • buď - nebo i buďto - nebo je reprezentováno jediným uzlem s reprezentativním t-lematem buď_nebo;

  • od - přes - do i od - přes - po i od - přes - kod_přes_do.

  Viz i 7.16 - "Souřadicí spojovací výrazy a operátory".

K t-lematům popsaným v bodech b), c), e) až i) jsme dospěli na základě sledování derivačních procesů. Deriváty jsou na tektogramatické rovině reprezentovány uzly s t-lematem slova, od něhož byly odvozeny. K jednotlivým typům derivací, vztahujícím se k vyjmenovaným případům, viz 4.1 - "Syntaktická a lexikální derivace".

Nově vytvořené uzly mohou mít t-lema zástupné, tato t-lemata s m-lematy nijak nekorespondují; viz 3.4 - "Zástupná t-lemata". U zkopírovaných uzlů se podoba t-lematu řídí stejnými pravidly jako podoba t-lemat uzlů reprezentujících povrchově přítomná slova.