8.2.4. Kontrola

8.2.4.1. Pojetí kontroly

Kontrola je jedním z typů gramatické koreference, která nastává u určitých sloves, které označujeme jako slovesa kontroly. Jde o obligatorní, nebo fakultativní koreferenční vztah mezi kontrolujícím členem a členem kontrolovaným, přičemž v zásadě platí, že:

 • kontrolující člen (též termín controller) je jedním z členů valenčního rámce řídícího slovesa kontroly: ACT, PAT, ADDR, ORIG, případně (obligatorní) volné doplnění s funktorem LOC; ve specifických případech též volné doplnění s funktorem BEN (více viz 8.2.4.1.1 - "Kontrolující člen (controller)").

 • kontrolovaný člen (controllee) je jedním z členů valenčního rámce infinitivu (nebo deverbativního substantiva) závislého na slovese kontroly. Zpravidla se jedná o nevyjádřený subjekt tohoto infinitivu (tj. u aktivního infinitivu jde o aktor, u pasivního infinitivu o patiens nebo adresát). Valenční doplnění v pozici controllee je závazně referenčně totožné s členem kontrolujícím a je nevyjádřitelné v povrchové podobě věty (více viz 8.2.4.1.2 - "Kontrolovaný člen (controllee)").

 • infinitiv (nebo deverbativní substantivum), jehož valenční doplnění je v pozici controllee, je valenčním (případně alespoň typickým) doplněním řídícího slovesa kontroly. Uzel reprezentující tento infinitiv má zpravidla funktor pro některý z aktantů, nejčastěji PAT, mohou se ale vyskytnout i konstrukce, v nichž má funktor volného doplnění (více viz 8.2.4.1.3 - "Infinitiv, jehož valenční doplnění je kontrolováno").

Vztah kontroly nastává i v konstrukcích, ve kterých je řídící sloveso kontroly nebo závislý infinitiv nominalizován - k tomu viz 8.2.4.3 - "Typy konstrukcí s kontrolou a problematika nominalizací".

Zachycení kontroly v tektogramatickém stromě. Uzlu pro valenční doplnění v pozici controllee přiřazujeme zástupné t-lema #Cor. Mezi členem kontrolovaným a kontrolujícím je vyznačen vztah gramatické koreference: v atributu coref_gram.rf u kontrolovaného členu je uveden identifikátor členu kontrolujícího. Srov.:

 • Pokud dámy postupují podobně, {#PersPron.ACT} začnou brzy {#Cor.ACT} vyhlížet jako pánové.

  Aktor infinitivu vyhlížet je kontrolován aktorem slovesa začít. Srov. obr. 8.20.

  Kontrolující člen: aktor slovesa kontroly začít.

  Kontrolovaný člen: aktor (subjekt) infinitivu vyhlížet.

 • Navíc mám Spartě co odvádět za to, že mi.ADDR před lety umožnila {#Cor.ACT} dostat se do velkého fotbalu.

  Aktor infinitivu dostat se je kontrolován adresátem slovesa umožnit. Srov. obr. 8.21.

  Kontrolující člen: adresát slovesa kontroly umožnit.

  Kontrolovaný člen: aktor (subjekt) infinitivu dostat se.

Obrázek 8.20. Kontrola

Kontrola

Pokud dámy postupují podobně, začnou brzy vyhlížet jako pánové.

Obrázek 8.21. Kontrola

Kontrola

Navíc mám Spartě co odvádět za to, že mi před lety umožnila dostat se do velkého fotbalu.

Slovesa kontroly. Vztah kontroly je primárně podmíněn lexikálním významem řídícího slovesa. Při určování koreferenčního vztahu kontroly je třeba přihlížet i k jednotlivým dílčím významům konkrétního slovesa. Vztah kontroly platí vždy pro určité významy tohoto slovesa (zachycené různými valenčními rámci). Srov.:

 • Dala dítě spát.

  Valenční rámec pro tento význam slovesa dát: ACT(.1) PAT(.4) EFF(.f)

  V tomto významu je sloveso dát slovesem kontroly. Aktor infinitivu spát je kontrolován patientem slovesa dát.

 • Dala dítě léčit.

  Valenční rámec pro tento význam slovesa dát: ACT(.1) PAT(.f)

  V tomto významu není sloveso dát slovesem kontroly. Žádné valenční doplnění infinitivu léčit není kontrolováno nějakým valenčním doplněním slovesa dát (substantivum v akuzativu patří do valenčního rámce závislého infinitivu).

Typy sloves kontroly viz 8.2.4.2 - "Typy sloves kontroly".

!!! Předpokládáme, že je potenciálně možné sestavit seznam sloves kontroly (resp. slovesných významů, které koreferenční vztah kontroly podmiňují). Prozatím však byly sestaveny pouze dílčí seznamy sloves kontroly, které jsou uvedeny v příloze E - "Slovesa a substantiva kontroly". U konkrétních výskytů sloves uvedených v těchto seznamech jsou také vztahy kontroly vyznačeny v tektogramatických stromech. U dalších sloves kontroly, která nejsou v seznamech, jsou vztahy kontroly zatím vyznačeny nedůsledně a nelze se na ně spoléhat.

!!! Kontrola není též nijak zaznamenána ani u konkrétních rámců ve valenčním slovníku.

Obligatorní a fakultativní kontrola. Rozlišujeme kontrolu obligatorní a kontrolu fakultativní:

 • obligatorní kontrola je takový vztah kontroly, který u daného významu slovesa nastává vždy.

  Obligatorní kontrolu má například sloveso mínit ve významu "zamýšlet". Srov.:

  • sloveso mínit má vždy kontrolu:

   Mínil přijít.

   Aktor infinitivu přijít je kontrolován aktorem slovesa mínit.

  • sloveso mínit nelze užít bez kontroly:

   *Mínil, aby maminka přišla.

 • fakultativní kontrola je takový vztah kontroly, který u daného významu slovesa může i nemusí nastat.

  Fakultativní kontrolu má například sloveso přát si nebo verbonominální predikát být výhodný. Srov.:

  • sloveso přát si užité s kontrolou:

   Přál si odejít.

   Aktor infinitivu odejít je kontrolován aktorem slovesa přát si.

  • sloveso přát si použité bez kontroly:

   Přál si, aby přišla maminka.

  • predikát být výhodný užitý s kontrolou:

   Hněvat se na to, že vývoz surovin pokračuje, není pro nás výhodné.

   Aktor infinitivu hněvat se je kontrolován benefaktorem pro nás.

  • predikát být výhodný užitý bez kontroly:

   Není jasné, zda bude pro český tenis výhodnější smlouvu vypovědět či nikoli.

   Aktor infinitivu vypovědět není kontrolován benefaktorem pro český tenis.

Dvojí kontrola. V některých případech může mít sloveso tzv. dvojí kontrolu, tj. existují dvě různé možnosti, jak interpretovat danou strukturu (v závislosti na lexikálním obsazení): jednou je controllerem jeden z valenčních členů řídícího slovesa (nejčastěji aktor), jindy je controllerem jiný z valenčních členů (většinou adresát). Srov.:

 • Studenti slíbili učitelům přijít včas.

  Aktor infinitivu přijít je kontrolován aktorem slovesa slíbit.

 • Rodiče slíbili dětem strávit týden u moře.

  Aktor infinitivu strávit je kontrolován adresátem slovesa slíbit.

Dva koreferenční vztahy kontroly zároveň. Slovesa umožňující dvě infinitivní doplnění většinou nejsou slovesy kontroly (viz dále 8.2.4.3.1 - "Konstrukce s infinitivem, které nejsou konstrukcemi s kontrolou"). Ve výjimečných případech však může mít takové sloveso dokonce dva koreferenční vztahy kontroly zároveň (v konstrukci je jeden controller, ale dva controllee zároveň). Takovým slovesem je sloveso vyžadovat. Srov.:

 • Získat americké občanství vyžaduje od zájemců umět mluvit anglicky.

  Origo slovesa vyžadovat kontroluje jak aktor infinitivu získat, tak aktor infinitivu umět. Srov. obr. 8.22.

Obrázek 8.22. Dva koreferenční vztahy kontroly u jednoho slovesa zároveň

Dva koreferenční vztahy kontroly u jednoho slovesa zároveň

Získat americké občanství vyžaduje od zájemců umět mluvit anglicky.

8.2.4.1.1. Kontrolující člen (controller)

Kontrolující člen (controller) může být realizován různými valenčními doplněními (ACT, PAT, ADDR, ORIG) konkrétního slovesa kontroly. Srov.:

 • Podnik.ACT plánoval zvýšit výrobu.

  Aktor infinitivu zvýšit je kontrolován aktorem slovesa plánovat. Srov. obr. 8.23.

 • Rodiče ho.PAT poslali nakoupit.

  Aktor infinitivu nakoupit je kontrolován patientem slovesa poslat. Srov. obr. 8.24.

 • Rodiče Jirkovi.ADDR zakázali jít tam.

  Aktor infinitivu jít je kontrolován adresátem slovesa zakázat. Srov. obr. 8.25.

Ve výjimečných případech může být controllerem i (obligatorní) volné doplnění místa (funktor LOC); srov.:

 • Být dobře zapsán u šéfa v něm.LOC vyvolávalo pocit hrdosti.

  Patiens infinitivu být zapsán je kontrolován volným doplněním místa. Srov. obr. 8.26.

V některých konstrukcích, ve kterých infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závisí na slovesné části verbonominálního predikátu kontroly jako jeho aktor (a v konstrukcích odvozených), je kontrolujícím členem volný benefaktor (funktor BEN); srov.:

 • Je škoda {#Benef.BEN} ochudit se o tolik vzácných látek.

  Aktor infinitivu ochudit se je kontrolován volným doplněním s funktorem BEN. Srov. obr. 8.27.

Volné doplnění jako kontrolující člen je specifický typ doplnění. Do tektogramatického stromu se tento kontrolující člen v případech, kdy v povrchové podobě věty není vyjádřen, vždy doplňuje. Jde o jediný případ doplňování neobligatorního volného doplnění do tektogramatického stromu. Vzhledem k tomu, že jde vždy o benefaktor, má nově vytvořený uzel pro kontrolující člen nepřítomný v povrchové podobě věty za tímto účelem vytvořené t-lema: #Benef.

Kontrolujícím členem je benefaktor v konstrukcích popsaných v 8.2.4.4.4.2 - "Konstrukce: "být" + substantivum, jehož aktor může být vyjádřen infinitivní konstrukcí", 8.2.4.4.4.3 - "Konstrukce: "být" + substantivum, které nemůže být rozvíjeno infinitivem", 8.2.4.4.4.4 - "Konstrukce: "být" + adjektivum (případně adverbium) hodnotící nebo modální", 8.2.4.4.4.5 - "Konstrukce: "být" + adjektivum nebo substantivum "osobního prožívání"", 8.2.4.4.4.6 - "Konstrukce: "být" + predikativní adverbium" a 8.2.4.4.5 - "Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závisí na predikátu " lze" a kontrola u typu "Je vidět Sněžku"" (a v konstrukcích odvozených).

Controller může být také realizován celou klauzí (zpravidla závislou klauzí podmětnou). V těchto případech vede koreferenční vztah kontroly od kontrolovaného členu k efektivnímu kořenu klauze. Srov.:

 • Kdo nepožaduje.ACT nadstandardní služby, může se zaplacením poplatku otálet.

  Aktor nominalizovaného infinitivu zaplatit (aktor substantiva zaplacení) je kontrolován aktorem predikátu moci otálet, který je realizován závislou klauzí. Srov. obr. 8.28.

Obrázek 8.23. Kontrolujícím členem je aktor

Kontrolujícím členem je aktor

Podnik plánoval zvýšit výrobu.

Obrázek 8.24. Kontrolujícím členem je patiens

Kontrolujícím členem je patiens

Rodiče ho poslali nakoupit.

Obrázek 8.25. Kontrolujícím členem je adresát

Kontrolujícím členem je adresát

Rodiče Jirkovi radili jít tam.

Obrázek 8.26. Kontrolujícím členem je volné doplnění místa

Kontrolujícím členem je volné doplnění místa

Být dobře zapsán u šéfa v něm vyvolávalo pocit hrdosti.

Obrázek 8.27. Kontrolujícím členem je volný benefaktor

Kontrolujícím členem je volný benefaktor

Je škoda ochudit se o tolik vzácných látek.

Obrázek 8.28. Kontrolujícím členem je doplnění realizované závislou klauzí

Kontrolujícím členem je doplnění realizované závislou klauzí

Kdo nepožaduje nadstandardní služby, může se zaplacením poplatku otálet.

8.2.4.1.2. Kontrolovaný člen (controllee)

Kontrolovaný člen (controllee) je vždy nějaké valenční doplnění infinitivu (nebo deverbativního substantiva) závislého na slovese kontroly, nejčastěji aktor; může to však být i patiens nebo adresát (zejména u pasivního infinitivu nebo u infinitivu zastupujícího pasivní konstrukci). Toto valenční doplnění zpravidla odpovídá subjektu infinitivu. Srov.:

 • Honza se bál být spatřen {#Cor.PAT}.

  Aktor predikátu bát se kontroluje patiens infinitivu být spatřen. Srov. obr. 8.29.

 • Potřebujete poradit {#Cor.ADDR}?

  Aktor predikátu potřebovat kontroluje adresát infinitivu poradit. Srov. obr. 8.30.

Obrázek 8.29. Kontrolovaným členem je patiens

Kontrolovaným členem je patiens

Honza se bál být spatřen.

Obrázek 8.30. Kontrolovaným členem je adresát

Kontrolovaným členem je adresát

Potřebujete poradit?

Subjekt infinitivu. Kontrolovaným členem je zpravidla nevyjádřený subjekt infinitivu. Vlastností kontrolovaného členu je závazná referenční totožnost s členem kontrolujícím a povrchová nevyjádřitelnost. Ne každý subjekt infinitivu je proto kontrolovaným členem. Nevyjádřený subjekt infinitivu může mít obecně i zástupné t-lema #Gen nebo #PersPron. Subjekt infinitivu může být navíc i povrchově vyjádřený. Přehled t-lemat pro vyjádřený i nevyjádřený subjekt infinitivu podává tabulka 8.4 - "Přehled t-lemat pro subjekt infinitivu".

Tabulka 8.4. Přehled t-lemat pro subjekt infinitivu

#Cor subjekt infinitivu je nevyjádřitelný subjekt infinitivu je ve vztahu kontroly s valenčním doplněním slovesa, na kterém infinitiv závisí
#Gen subjekt infinitivu je nevyjádřený subjekt infinitivu je všeobecným aktantem (viz k tomu 5.2.4.1 - "Všeobecný aktant a blíže nespecifikovaný aktor")
#PersPron subjekt infinitivu je nevyjádřený pro subjekt infinitivu lze v kontextu najít koreferovaný člen, ale nejedná se o gramatickou, ale o textovou koreferenci; viz 8.3 - "Textová koreference")
t-lema substantiva/#PersPron subjekt infinitivu je vyjádřený subjekt infinitivu je vyjádřený substantivem nebo osobním zájmenem, jde o případy infinitivem vyjádřené podmínky (viz 5.5.1.1.1 - "Infinitivem vyjádřená podmínka")

Pozor! Zástupné t-lema #Cor bylo zavedeno primárně pro controllee v konstrukcích s kontrolou. Prozatím ho však využíváme také pro povrchově nevyjádřené subjekty neurčitých slovesných tvarů v konstrukcích s dvojí závislostí. V těchto konstrukcích se jedná o gramatickou koreferenci, nejde však o kontrolu, protože závislý neurčitý tvar slovesa nemusí být valenčním ani typickým doplněním řídícího slovesa (více o gramatické koreferenci v těchto konstrukcích viz 8.2.3 - "Koreference u doplnění s dvojí závislostí vyjádřených slovesnou formou").

8.2.4.1.3. Infinitiv, jehož valenční doplnění je kontrolováno

Infinitiv, jehož některé valenční doplnění je kontrolováno, je zpravidla valenčním doplněním (nejčastěji aktorem, patientem nebo efektem) řídícího slovesa kontroly. Srov.:

 • Nevyplácí se mu pracovat.ACT

  Infinitiv pracovat, jehož aktor je kontrolovaný patientem predikátu nevyplácet se, je v pozici aktoru. Srov. obr. 8.31.

 • Vláda zamýšlí snížit.PAT daně.

  Infinitiv snížit, jehož aktor je kontrolovaný aktorem predikátu zamýšlet, je v pozici patientu. Srov. obr. 8.32.

Nevalenční infinitivy, jejichž některá valenční doplnění jsou kontrolována, jsou zejména infinitivy v pozici doplnění s funktorem INTT (k otázce valence u doplnění s funktorem INTT viz 5.2.3.1.3.5 - "Status volného doplnění "záměru" (INTT) po slovesech s významem "pohybu""). Srov.:

 • Přišel pomoci.INTT

  Infinitiv pomoci, jehož aktor je kontrolovaný aktorem predikátu přijít, je v pozici doplnění s funktorem INTT. Srov. obr. 8.33.

Další příklad:

Byli jsme to obhlédnout.INTT obr. 8.34

Pozor! Případy tzv. slovanského infinitivu s akuzativem (Slyšel Karla otvírat.EFF dveře.) vydělujeme ze vztahů kontroly. K nim viz 8.2.3 - "Koreference u doplnění s dvojí závislostí vyjádřených slovesnou formou".

Obrázek 8.31. Kontrola: infinitiv v pozici aktora

Kontrola: infinitiv v pozici aktora

Nevyplácí se mu pracovat.

Obrázek 8.32. Kontrola: infinitiv v pozici patientu

Kontrola: infinitiv v pozici patientu

Vláda zamýšlí snížit daně.

Obrázek 8.33. Kontrola: infinitiv v pozici doplnění s funktorem INTT

Kontrola: infinitiv v pozici doplnění s funktorem INTT

Přišel pomoci.

Obrázek 8.34. Kontrola: infinitiv v pozici doplnění s funktorem INTT

Kontrola: infinitiv v pozici doplnění s funktorem INTT

Byli jsme to obhlédnout.

Pozor! Ke slovesům kontroly řadíme i některá slovesa (například: stíhat, podezírat, obvinit, omluvit se), po nichž nemůže následovat infinitiv, ale která jsou rozvíjena předložkovou skupinou s deverbativním substantivem, jehož jedno valenční doplnění je kontrolováno některým valenčním doplněním řídícího slovesa (viz 8.2.4.6.2 - "Slovesa kontroly, která nemohou být rozvíjena infinitivem"). Deverbativní substantivum (jehož valenční doplnění je kontrolováno) tu může stát i v pozici nevalenčního (jen typického) doplnění. Srov.:

 • Stíhají ho.PAT pro falšování.CAUS dokladů.

  Aktor substantiva falšování (které je tu v pozici doplnění s funktorem CAUS) je kontrolován patientem slovesa stíhat.

8.2.4.2. Typy sloves kontroly

Slovesem kontroly může být syntetický (jednoslovný) predikát i víceslovný predikát (viz 5.9 - "Víceslovné predikáty"). Z víceslovných predikátů jsou slovesy kontroly některé složené predikáty (viz 5.9.3 - "Složené predikáty"), některé verbonominální predikáty (viz 7.2.1.3 - ""Být" sponové (verbonominální predikát)") i slovesné frazémy (viz 5.8.2 - "Slovesná frazeologická spojení").

Ze sémantického hlediska řadíme ke slovesům kontroly vedle jiných i následující významově ucelené skupiny sloves:

 • modální slovesa.

  Spojení modálního slovesa s infinitivem podléhá pravidlům o zachycování modality (viz 5.9.1.1 - "Modální predikáty"). V případech, kdy se modální sloveso neskrývá (například ve spojení modálního slovesa s negovaným plnovýznamovým slovesem v infinitivu), zachycujeme danou konstrukci jako konstrukci s kontrolou. Kontrolovaným členem je tu zpravidla aktor nebo patiens v pozici nevyjádřeného subjektu infinitivu plnovýznamového slovesa. Kontrolujícím členem je aktor modálního slovesa. Srov.:

  • Může nepřijít.

   Subjekt infinitivu nepřijít (aktor) je kontrolován aktorem slovesa moci.

 • fázová slovesa.

  Fázové sloveso (viz 5.9.1.2 - "Fázové predikáty") plní funkci slovesa kontroly v případě, že jeho význam odpovídá valenčnímu rámci, ve kterém je patiens realizován infinitivem plnovýznamového slovesa. Kontrolovaným členem je tu zpravidla aktor nebo patiens v pozici nevyjádřeného subjektu tohoto infinitivu. Kontrolujícím členem je aktor fázového slovesa. Srov.:

  • Začal číst.PAT

   Aktor (subjekt) infinitivu číst je kontrolován aktorem slovesa začít.

  Fázová slovesa se mohou vyskytnout i v užití s valenčním rámcem obsahujícím infinitiv jako aktor, pak nejde o kontrolu. Srov.:

  • Začíná pršet.ACT

   Infinitiv pršet nemá aktor (subjekt). Sloveso začínat je užito bez kontroly.

  • Leckomu se začíná o tom zdát.ACT

   Aktor infinitivu zdát se je vyjádřen dativem leckomu. Sloveso začínat je užito bez kontroly.

  Fázová slovesa se mohou i kumulovat; pak je třeba rozpoznat, o jaké užití fázového slovesa se jedná: například v konstrukci Měl by konečně začít přestat kouřit. jsou obě fázová slovesa začít i přestat užita s kontrolou. Naproti tomu v konstrukci člověk, jehož právě začala přestávat bolet hlava jsou obě fázová slovesa užita bez kontroly.

 • slovesa "záměru" a "přebírání zodpovědnosti".

  Slovesa "záměru" chápeme jako slovesa kontroly, přestože konstrukce s těmito slovesy můžeme někdy interpretovat i tak, že ten, kdo má záměr něco udělat, nemusí nakonec skutečně danou činnost provádět. Za danou činnost však nese zodpovědnost. Možnou rozdílnost konatelů zanedbáváme s tím, že to, kdo skutečně danou činnost provede, je plně v kompetenci toho, kdo má záměr něco udělat. Srov.:

  • Vedení sekce plánuje vyklidit knihovnu.

   Aktor infinitivu vyklidit zachycujeme jako kontrolovaný aktorem slovesa plánovat, přestože ten, kdo má plán vyklidit knihovnu, nemusí nakonec skutečně knihovnu vyklízet.

  • Pan Moric si vytkl za cíl proniknout na neobsazené trhy přijatelné pro Radu bezpečnosti.

   Z kontextu víme, že pronikat budou asi zbrojovky, ale přesto aktor infinitivu proniknout zachycujeme jako kontrolovaný aktorem slovesa vytknout.

  Obdobně jako u sloves "záměru" postupujeme i u metonymických užití některých jiných sloves "přebírání zodpovědnosti"; totožnost konatelů řídícího slovesa a závislého infinitivu nemusí být zcela zřejmá, přesto tyto konstrukce zachycujeme jako konstrukce s kontrolou. Srov.:

  • Slíbil zapůjčit promítačku.

   Aktor infinitivu zapůjčit zachycujeme jako kontrolovaný aktorem slovesa slíbit, přestože konstrukce může být interpretována také jako Slíbil zajistit, že někdo jiný zapůjčí promítačku.

Víceslovné predikáty kontroly. Specifickou skupinu sloves kontroly představují víceslovné predikáty kontroly. Za víceslovné predikáty kontroly považujeme všechna synonymní víceslovná vyjádření sloves kontroly. Ze sémantického hlediska jde zvláště o:

 • kvazimodální slovesa a kvazifázová slovesa.

  Ke kvazimodálním a kvazifázovým slovesům viz 5.9.2.1 - "Kvazimodální a kvazifázová slovesa".

 • slovesa s významem "umožnit někomu něco udělat".

  Slovesa s významem "umožnit někomu něco udělat" mají kontrolu jak v aktivním významu (tj. "někdo umožnil někomu něco udělat"), tak v pasivním významu (tj. "někomu bylo umožněno něco udělat"), tedy například: dát někomu šanci udělat něco, ale i dostat (od někoho) šanci udělat něco, podobně dát někomu příležitost udělat něco, ale i dostat (od někoho) příležitost udělat něco.

 • slovesné frazémy.

  Například: mít v plánu, mít v úmyslu. Ke slovesným frazémům viz 5.8.2 - "Slovesná frazeologická spojení".

Substantiva a adjektiva kontroly. Při nominalizaci predikátů kontroly hovoříme o substantivech kontroly a adjektivech kontroly. Srov.:

 • Odhodlal se podat trestní oznámení.

  Aktor infinitivu podat je kontrolován aktorem slovesa odhodlat se.

 • jeho odhodlání podat trestní oznámení

  Aktor infinitivu podat je kontrolován aktorem substantiva odhodlání.

 • člověk odhodlaný podat trestní oznámení

  Aktor infinitivu podat je kontrolován řídícím substantivem adjektiva odhodlaný (k tomu viz i 5.2.3.3 - "Valence adjektiv").

Typickou skupinou substantiv kontroly jsou substantiva, která jsou součástí složených predikátů kontroly (například: odvaha, chuť, šance, příležitost, povinnost aj.). Specifickou skupinu substantiv kontroly pak tvoří substantiva "záměru", například: úmysl, záměr, plán aj. Za substantiva "záměru" nepovažujeme substantiva nápad, idea, myšlenka apod. V konstrukcích s těmito substantivy nevidíme vztah kontroly. Srov.:

 • Petrův nápad založit nadaci se Pavlovi líbí.

  Uzel pro aktor infinitivu založit dostane t-lema #Gen, jde-li podle kontextu o všeobecného (blíže neurčeného) konatele, nebo dostane t-lema #PersPron, je-li z kontextu zřejmé, která osoba (například Petr) bude nadaci skutečně zakládat.

8.2.4.3. Typy konstrukcí s kontrolou a problematika nominalizací

Ve většině případů kontroly platí, že jak řídící sloveso, tak infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) se mohou nominalizovat. Mohou tedy nastat následující typy konstrukcí s kontrolou, rozlišené podle typu řídícího slovesa kontroly s přihlédnutím k nominalizačním změnám:

 1. infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závisí na slovesném predikátu kontroly (viz 8.2.4.4 - "Typ 1: Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislý na slovesném predikátu kontroly"),

 2. infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závisí na nominalizaci slovesného predikátu kontroly, tj. na deverbativním substantivu nebo adjektivu (viz 8.2.4.5 - "Typ 2: Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislý na nominalizaci slovesného predikátu kontroly"),

 3. deverbativní substantivum (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závisí na slovesném predikátu kontroly (viz 8.2.4.6 - "Typ 3: Substantivum (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislé na slovesném predikátu kontroly"),

 4. deverbativní substantivum (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závisí na nominalizaci slovesného predikátu kontroly (viz 8.2.4.7 - "Typ 4: Substantivum (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislé na nominalizaci slovesného predikátu kontroly").

Většina sloves kontroly se může vyskytnout ve všech čtyřech typech výše uvedených konstrukcí. Srov.:

 • Slíbil napsat dopis.

  Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závisí na slovesném predikátu kontroly (typ 1).

 • slib napsat dopis

  Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závisí na nominalizaci slovesného predikátu kontroly, tj. na deverbativním substantivu (typ 2).

 • Slíbil napsání dopisu.

  Deverbativní substantivum (jehož valenční doplnění je kontrolováno), tj. substantivizace infinitivu (jehož valenční doplnění je kontrolováno), závisí na slovesném predikátu kontroly (typ 3).

 • slib napsání dopisu

  Deverbativní substantivum (jehož valenční doplnění je kontrolováno), tj. substantivizace infinitivu (jehož valenční doplnění je kontrolováno), závisí na nominalizaci slovesného predikátu kontroly (typ 4).

Některá slovesa kontroly (například: přisoudit, osočit, podezírat, stíhat, omluvit se) však vůbec nemohou být rozvita infinitivem (jehož valenční doplnění by bylo kontrolováno; viz dále 8.2.4.6.2 - "Slovesa kontroly, která nemohou být rozvíjena infinitivem"). Vyskytují se proto pouze v konstrukcích typu 3 a 4; například:

Podezíral ho z krádeže. (Ale nelze říci: *Podezíral ho krást.)

podezření z krádeže (Ale nelze říci: *podezření krást)

Ve výjimečných případech není možná žádná nominalizace infinitivu (jehož valenční doplnění je kontrolováno), ani žádná nominalizace řídícího slovesa, takové sloveso kontroly se pak může vyskytnout pouze jako typ 1; například:

Viktor se zdá být chytrý.

Problémy spojené s nominalizací. Substantivum je ze své povahy výrazně vágnější než infinitiv, proto rozhodování, zda nějaké konkrétní spojení slovesa se substantivem (případně substantiva se substantivem) je skutečně konstrukcí s kontrolou, doprovází několik problémů:

 • ve spojeních slovesa se substantivem nemusí být zřejmé, zda tato konstrukce byla opravdu odvozena ze spojení slovesa s infinitivem, nebo zda byla odvozena ze spojení slovesa s nějakou závislou klauzí. Srov. dvojí interpretaci jedné konstrukce:

  • Mikolášek se vyhýbá jednoduchému ztvárnění svých nápadů.

   = Mikolášek se vyhýbá jednoduše ztvárnit své nápady.

   Při této interpretaci zachytíme ve větě Mikolášek se vyhýbá jednoduchému ztvárnění svých nápadů. vztah kontroly mezi aktorem nominalizovaného infinitivu ztvárnit a aktorem slovesa vyhýbat se.

  • Mikolášek se vyhýbá jednoduchému ztvárnění svých nápadů.

   = Mikolášek se vyhýbá tomu, aby někdo jednoduše ztvárnil jeho nápady.

   Při této interpretaci žádný vztah kontroly ve větě Mikolášek se vyhýbá jednoduchému ztvárnění svých nápadů. zachycen není.

 • substantivum může zanedbávat reflexivitu svého základového slovesa. Srov. dvojí interpretaci jedné konstrukce:

  • jeho rozhodnutí zrušit výrobu

   = rozhodl se zrušit výrobu

   Při této interpretaci zachytíme v konstrukci jeho rozhodnutí zrušit výrobu vztah kontroly mezi aktorem infinitivu zrušit a aktorem nominalizovaného slovesa rozhodnout se. Sloveso rozhodnout se je slovesem kontroly.

  • jeho rozhodnutí zrušit výrobu

   = rozhodl o zrušení výroby; rozhodl, že někdo má zrušit výrobu

   Při této interpretaci žádný vztah kontroly v konstrukci jeho rozhodnutí zrušit výrobu zachycen není. Sloveso rozhodnout není slovesem kontroly.

  V těchto případech platí, že pokud nelze jednoznačně rozhodnout ani na základě kontextu, upřednostňujeme předpoklad, že substantivum bylo odvozeno od nereflexivního slovesa.

V sekcích 8.2.4.4 - "Typ 1: Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislý na slovesném predikátu kontroly", 8.2.4.5 - "Typ 2: Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislý na nominalizaci slovesného predikátu kontroly", 8.2.4.6 - "Typ 3: Substantivum (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislé na slovesném predikátu kontroly" a 8.2.4.7 - "Typ 4: Substantivum (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislé na nominalizaci slovesného predikátu kontroly" jsou jednotlivé typy konstrukcí s kontrolou popsány podrobněji, zejména se věnujeme problematičtějším konstrukcím s víceslovnými predikáty kontroly (podtyp typu 1) a typům 2 až 4.

8.2.4.3.1. Konstrukce s infinitivem, které nejsou konstrukcemi s kontrolou

Ne každá konstrukce s infinitivem je nutně konstrukcí s kontrolou. Kontrolu nezachycujeme v konstrukcích, ve kterých infinitiv závisí na slovese, které v daném významu není slovesem kontroly; například:

Rozhodl zrušit výrobu.

Zakotvit do ústavy trvale vyrovnaný rozpočet nepovažuje za nejšťastnější místopředseda sněmovny Jiří Vlach.

Proto považujeme za klíčovou otázku tento systém změnit.

Dala dítě léčit.

Jedná se též o:

 • konstrukce se slovesy umožňujícími dvě infinitivní doplnění. Patří sem zejména slovesa být a znamenat.

  Příklady:

  Napsat článek pro mě znamená měsíc nedělat nic jiného.

  Ustupovat jim znamená vracet se ke státem řízené ekonomice.

  Dělat to takto by bylo nošením dříví do lesa.

  Nemoci důvěřovat je jako pobývat u nepřítele.

  Nechat se ošidit je jako dostat facku.

  Ke slovesu vyžadovat viz 8.2.4.1 - "Pojetí kontroly".

 • konstrukce, v nichž je infinitiv na místě určitého slovesného tvaru (k těmto infinitivním konstrukcím viz více 5.4.1 - "Slovesné klauze").

  Příklady:

  Ale proč o tom uvažovat.

  Pro mě z toho vyplývá jediné: Nikdy nesvolit.

 • konstrukce, v nichž je infinitiv v pozici aktora slovesa "být" existenčního nebo zástupného (a nejde o typ "Je vidět Sněžku" - viz 7.2.1.1 - ""Být" existenční" a 7.2.1.2 - ""Být" zástupné").

  Příklady:

  Je co číst.

  Teď je pozdě litovat.

Nově doplněný uzel pro nevyjádřený subjekt infinitivu (případně jeho nominalizace) má v těchto případech t-lema #Gen nebo #PersPron podle typu elipsy a odpovídajícího koreferenčního vztahu (viz i 5.12.2 - "Elipsa závislého členu").

8.2.4.4. Typ 1: Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislý na slovesném predikátu kontroly

Typ 1 představuje základní typ konstrukcí s kontrolou.

Složitější struktury představují v rámci tohoto typu zejména konstrukce, v nichž infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závisí na nějakém víceslovném predikátu kontroly: na složeném predikátu kontroly, na slovesném frazému kontroly nebo na verbonominálním predikátu kontroly. Jde zejména o tzv. kvazimodální a kvazifázová slovesa (viz 5.9.2.1 - "Kvazimodální a kvazifázová slovesa"), která vyčleňujeme jako specifický podtyp složených predikátů a predikátů verbonominálních. (K víceslovným predikátům viz 5.9 - "Víceslovné predikáty".)

V následujících dílčích sekcích popisujeme tyto typy složitějších konstrukcí s kontrolou:

!!! Zachycení kontroly typu 1 v konstrukcích s jednoslovnými slovesnými predikáty (sloveso + infinitiv, jehož valenční doplnění je kontrolováno) prošlo v datech následnou kontrolou anotace a byl vytvořen seznam sloves kontroly (viz E.1 - "Slovesa kontroly"). U konkrétních výskytů sloves uvedených v tomto seznamu jsou také vztahy kontroly (pokud jde o kontrolu) vyznačeny v tektogramatických stromech. U dalších sloves kontroly, která nejsou v seznamech, jsou vztahy kontroly zatím vyznačeny nedůsledně a nelze se na ně spoléhat.

8.2.4.4.1. Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislý na jmenné části složeného predikátu kontroly

Jmennou část složených predikátů (zejména u podtypu kvazimodálních a kvazifázových sloves; viz 5.9.2.1 - "Kvazimodální a kvazifázová slovesa") nezřídka představují substantiva, jejichž jedno valenční doplnění (zpravidla patiens) může být realizováno infinitivem. Jedno valenční doplnění tohoto infinitivu (zpravidla to, které je v pozici subjektu) je často kontrolováno aktorem slovesné části složeného predikátu.

Aktor slovesné části složeného predikátu je též zpravidla referenčně totožný s aktorem jmenné části složeného predikátu. Jde o tzv. kvazikontrolu popsanou v 5.9.3.4.2 - "Sdílení valenčních doplnění slovesné a jmenné části (kvazikontrola)".

Srovnej:

 • (My.ACT) máme záměr.CPHR {#Cor.ACT} vyklidit prostory.

  Aktor infinitivu vyklidit (infinitiv závisí na jmenné části složeného predikátu kontroly mít záměr) je kontrolován aktorem slovesné části složeného predikátu kontroly (my), který je referenčně totožný i s nevyjádřeným aktorem substantiva záměr. Srov. obr. 8.35.

Další příklady:

Petr dostal od šéfa rozkaz.CPHR {#Cor.ACT} přijít. obr. 8.36

Šéf dal Petrovi rozkaz.CPHR {#Cor.ACT} přijít. obr. 8.37

Nyní se (nám.ACT) naskýtá možnost.CPHR {#Cor.ACT} slyšet operu. obr. 8.38

Obrázek 8.35. Složený predikát kontroly

Složený predikát kontroly

Máme záměr vyklidit prostory.

Obrázek 8.36. Složený predikát kontroly

Složený predikát kontroly

Petr dostal od šéfa rozkaz přijít.

Obrázek 8.37. Složený predikát kontroly

Složený predikát kontroly

Šéf dal Petrovi rozkaz přijít.

Obrázek 8.38. Složený predikát kontroly

Složený predikát kontroly

Nyní se naskýtá možnost slyšet operu.

Pozor! Také při určování vztahů kontroly u složených predikátů je třeba přihlížet k jednotlivým dílčím významům daného složeného predikátu. Například složený predikát mít zájem je synonymním vyjádřením minimálně dvou syntetických predikátů: chtít a zajímat se. Pouze první z nich se chová jako predikát kontroly. Srov.:

 • Měl zájem (= chtěl) studovat vysokou školu.

  Měl zájem o studium na vysoké škole.

  Subjekt infinitivu studovat (případně jeho nominalizace) je kontrolován aktorem slovesa mít.

 • Měl zájem (= zajímal se) o synovo studium.

  Konstrukce, v níž není vztah kontroly.

Ještě jiné je mít zájem na něčem, kde opět nejde o predikát kontroly.

!!! Zachycení kontroly typu 1 v konstrukcích se složenými predikáty (složený predikát + infinitiv, jehož valenční doplnění je kontrolováno) prošlo v datech následnou kontrolou anotace a byl vytvořen seznam složených predikátů kontroly (viz E.1 - "Slovesa kontroly"). U konkrétních výskytů sloves uvedených v tomto seznamu jsou také vztahy kontroly (pokud jde o kontrolu) vyznačeny v tektogramatických stromech. U dalších sloves kontroly, která nejsou v seznamech, jsou vztahy kontroly zatím vyznačeny nedůsledně a nelze se na ně spoléhat.

8.2.4.4.2. Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislý na slovesném frazému kontroly

I některé slovesné frazémy (viz 5.8.2 - "Slovesná frazeologická spojení") jsou slovesy kontroly.

Pro slovesné frazémy obecně platí, že na závislé části frazému již nezávisí žádný aktant. Valenční infinitiv, který by potenciálně mohl záviset i na závislé části slovesného frazému, je proto vždy zachycen jako závislý na slovesné části tohoto slovesného frazému. Jedno valenční doplnění tohoto infinitivu (které je zpravidla v pozici subjektu) je kontrolováno zpravidla aktorem slovesné části (respektive celého slovesného frazému). Srov.:

 • Petr má v plánu.DPHR {#Cor.ACT} vystudovat fakultu.

  Aktor infinitivu vystudovat (infinitiv závisí na slovesné části slovesného frazému, na uzlu pro sloveso mít) je kontrolován aktorem slovesné části slovesného frazému kontroly, substantivem Petr. Srov. obr. 8.39.

Další příklad:

() nejsem s to.DPHR to {#Cor.ACT} zvládnout. obr. 8.40

Obrázek 8.39. Slovesný frazém kontroly

Slovesný frazém kontroly

Petr má v plánu vystudovat fakultu.

Obrázek 8.40. Slovesný frazém kontroly

Slovesný frazém kontroly

Nejsem s to to zvládnout.

!!! Kontrola u slovesných frazémů je v datech zachycena nekonzistentně, často není zachycena vůbec.

8.2.4.4.3. Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislý na neslovesné části verbonominálního predikátu

Verbonominální predikáty tvořené některými adjektivy (například: schopný, ochotný, povinen, povinován, náchylný, připravený, způsobilý), zejména podtyp kvazimodálních sloves (viz 5.9.2.1 - "Kvazimodální a kvazifázová slovesa"), jsou složenými predikáty kontroly, u nichž infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) je patientem neslovesné (adjektivní) části predikátu.

Pro zařazení konkrétní konstrukce být + adjektivum do tohoto typu je určující, že adjektivum má ve valenčním rámci možnost rozvití infinitivem jako patientem.

Kontrolovaný valenční člen infinitivu (zpravidla subjekt) je kontrolovaný aktorem sponového slovesa být, který je totožný s aktorem adjektiva, na němž infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závisí. V souladu se zachycováním valenčních doplnění u deverbativních adjektiv (viz 5.2.3.3 - "Valence adjektiv") však na daném adjektivu není žádný uzel pro aktora zavěšen (je dostatečné, že aktor je vyjádřen na slovese být). Srov.:

 • Pavel je ochoten {#Cor.ACT} přijít.

  Aktor infinitivu přijít (infinitiv závisí na neslovesné části verbonominálního predikátu, na uzlu pro adjektivum ochoten) je kontrolován aktorem slovesné části verbonominálního predikátu, substantivem Pavel. Srov. obr. 8.41.

Další příklady:

(On) už je rozhodnutý nás {#Cor.ACT} opustit. obr. 8.42

Pavel to není schopný {#Cor.ACT} zařídit.

(My) jsme připraveni vám všechno {#Cor.ACT} ukázat.

Obrázek 8.41. Verbonominální predikát kontroly

Verbonominální predikát kontroly

Pavel je ochoten přijít.

Obrázek 8.42. Verbonominální predikát kontroly

Verbonominální predikát kontroly

Už je rozhodnutý nás opustit.

!!! Kontrola u predikátů tvořených slovesem být je v datech zachycena nekonzistentně, často není zachycena vůbec.

8.2.4.4.4. Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislý na slovesné části verbonominálního predikátu

Infinitiv, který závisí na slovesné části verbonominálního predikátu, je v pozici aktora tohoto verbonominálního predikátu. Kontrola, která zde nastává, je často kontrola pouze fakultativní. Specifikem těchto konstrukcí je to, že kontrolované valenční doplnění infinitivu je vedle aktora, adresáta, origa často kontrolováno také benefaktorem (funktor BEN) závislým na neslovesné části verbonominálního predikátu.

Ke slovesům kontroly tohoto typu řadíme tyto typy verbonominálních predikátů:

K těmto verbonominálním predikátům, jejichž neslovesnou část zachycujeme funktorem PAT, připojujeme typy s (predikativním) adverbiem, jejichž neslovesnou část zachycujeme funktorem CPHR (viz 7.2.1.3 - ""Být" sponové (verbonominální predikát)"):

Podle funktoru kontrolujícího členu se tyto konstrukce dělí do čtyř typů:

Podobné chování mají též konstrukce s predikátem lze a analogické konstrukce tvořené slovesem být a infinitivem smyslového vnímání a poznávání, na kterém závisí akuzativ jména (typ "Je vidět Sněžku", viz 7.2.2.4 - "Konstrukce "Je vidět Sněžku/Sněžka""), o kterých pojednáváme zvlášť v 8.2.4.4.5 - "Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závisí na predikátu " lze" a kontrola u typu "Je vidět Sněžku"".

Jako kontrolu nezachycujeme konstrukce se zástupným slovesem být (viz 7.2.1.2 - ""Být" zástupné"), v nichž infinitiv plní funkci aktora (například: je pozdě.TWHEN litovat.ACT). V konstrukcích se zástupným být zachycujeme kontrolu zejména tehdy, je-li infinitiv v pozici doplnění s funktorem INTT (viz i 8.2.4.1.3 - "Infinitiv, jehož valenční doplnění je kontrolováno").

!!! Kontrola u predikátů tvořených slovesem být je v datech zachycena nekonzistentně, často není zachycena vůbec.

8.2.4.4.4.1. Konstrukce: "být" + substantivum, jehož patiens může být vyjádřen infinitivní konstrukcí

Predikát být + substantivum, jehož patiens může být vyjádřen infinitivní konstrukcí, tvoří substantiva různých významů; nejčastěji jde o substantiva, která se v jiných užitích vyskytují jako součást víceslovného predikátu označujícího synonymní vyjádření modálních a fázových sloves (viz 5.9.2.1 - "Kvazimodální a kvazifázová slovesa") a sloves "záměru" a "přebírání zodpovědnosti" (viz 8.2.4.2 - "Typy sloves kontroly"). Jde zejména o substantiva: povinnost, právo, úkol, cíl, strategie aj. Dále sem řadíme substantiva jako přání, poslání, omyl, problém, řešení, zážitek, zvyk, riziko, způsob, cesta, důvod, možnost aj. Patiens těchto substantiv bývá realizován závislou infinitivní konstrukcí (například: způsob, jak to udělat; viz 5.5.1.1 - "Závislé infinitivní konstrukce").

Pro zařazení konkrétní konstrukce být + substantivum do tohoto typu je určující, že patiens substantiva může být realizován infinitivem (infinitivní konstrukcí).

Kontrolované valenční doplnění infinitivu, který závisí na slovese být jako aktor, je kontrolováno aktorem jmenné části tohoto verbonominálního predikátu, tedy aktorem nějakého výše uvedeného substantiva. Aktor tohoto substantiva nemusí být povrchově vyjádřen. Vztah kontroly v tomto typu konstrukcí zachycujeme jen tehdy, je-li referenčně totožný kontrolovaný a kontrolující člen životný (případně vyjádřený kolektivem označujícím živé bytosti).

Infinitiv v pozici aktoru verbonominálního predikátu je též ve vztahu kvazikontroly s patientem substantiva v pozici jmenné části tohoto predikátu (ke kvazikontrole viz 8.2.5 - "Kvazikontrola").

Srovnej:

 • Je povinností koalice.ACT {#Cor.ACT} nalézt.ACT cestu.

  Aktor infinitivu nalézt je zachycen jako kontrolovaný aktorem substantiva povinnost (koalice). Srov. obr. 8.43.

  Další příklady:

  Strategií jezdce.ACT je {#Cor.ACT} získat titul.

  Je přáním pořadatelů.ACT {#Cor.ACT} navodit atmosféru.

  Jeho.ACT cílem je {#Cor.ACT} umožnit nové metody.

  Jediné právo občana.ACT je {#Cor.ACT} jít každé čtyři roky k volbám.

  Je jeho.ACT posláním {#Cor.ACT} vytvořit nové podmínky pro rozvoj jedince.

 • Je cílem ankety.APP {#Gen.ACT} zlepšit.ACT kvalitu.

  Aktor infinitivu zlepšit není zachycen jako kontrolovaný.

  Další příklady:

  Cílem této akce je vrátit dětem zdraví.

  Cílem konference je přispět k diskuzi o jaderné energii.

 • Cílem {#PersPron/#Gen.ACT} je {#Cor.ACT} zkvalitňovat chovy.

  Aktor infinitivu zkvalitňovat je zachycen jako kontrolovaný, je-li z kontextu zřejmé, že aktor substantiva cíl je životný. Srov. obr. 8.44.

  Další příklady s nevyjádřeným kontrolujícím členem:

  Až kvůli fanouškům byla povinnost se {#Cor.ACT} vrátit.

  Je {#PersPron/#Gen.ACT} omylem si {#Cor.ACT} myslet něco jiného.

  Je {#PersPron/#Gen.ACT} problémem {#Cor.ACT} dát dohromady kapitál.

  {#Cor.ACT} Odebrat jim povolení je jediným možným {#PersPron/#Gen.ACT} řešením.

  {#Cor.ACT} Vidět takovou událost byl {#PersPron/#Gen.ACT} zážitek.

  Nebylo zvykem {#PersPron/#Gen.ACT} {#Cor.ACT} užívat slova.

  {#Cor.ACT} Přijmout na sebe soudcovskou odpovědnost v totalitním systému je mravní {#PersPron/#Gen.ACT} riziko.

Poznámka: V některých případech, kdy controller (aktor substantiva) není vyjádřený, nemusí být zcela zřejmé, že kontrolujícím členem je nepřítomné doplnění s funkcí aktora. Je možné zvažovat i doplnění s funkcí benefaktoru. Srov.:

 • Předvést moderní umění je vzrušující úkol.

  • něčí.ACT úkol

  • úkol pro někoho.BEN

V určitém smyslu můžeme dokonce říci, že substantiva v těchto konstrukcích mají tzv. dvojí kontrolu (viz 8.2.4.1 - "Pojetí kontroly", rozdílné významy by pak byly zřejmě ve slovníku odlišeny různými valenčními rámci). Jak se však ukázalo, jde pouze o teoretický problém. V anotovaných datech se typ konstrukcí se substantivy, pod nimiž by visel povrchově vyjádřený benefaktor, nevyskytuje, proto v případech nevyjádření controllera dáváme přednost výhradně doplnění s funktorem ACT.

Obrázek 8.43. Verbonominální predikát kontroly

Verbonominální predikát kontroly

Je povinností koalice nalézt cestu.

Obrázek 8.44. Verbonominální predikát kontroly

Verbonominální predikát kontroly

Cílem je zkvalitňovat chovy.

Pozor! Výše uvedené zásady platí jen pro konstrukce se sponovým být. Konstrukce, ve kterých je sloveso být existenční, zachycujeme podle pravidel v 8.2.4.1 - "Pojetí kontroly"; například:

Je možnost využívat počítač. obr. 8.45

Je čas odejít.

Obrázek 8.45. Substantivum kontroly

Substantivum kontroly

Je možnost využívat počítač.

8.2.4.4.4.2. Konstrukce: "být" + substantivum, jehož aktor může být vyjádřen infinitivní konstrukcí

Vztah fakultativní kontroly vidíme i v konstrukcích být + substantivum modální nebo hodnotící (například: nutnost, nevhodnost), jehož aktor může být vyjádřen infinitivní konstrukcí. Srov.:

 • nutnost přijít.ACT včas.

Jedná se většinou o substantiva deadjektivní.

Kontrolované valenční doplnění infinitivu, který závisí na slovese být jako aktor, je kontrolováno volným benefaktorem rozvíjejícím neslovesnou část verbonominálního predikátu, tedy nějaké substantivum z výše vymezené skupiny. Benefaktor může být i povrchově nevyjádřený (viz k tomu 8.2.4.1.1 - "Kontrolující člen (controller)").

Srovnej:

 • Je nutností.PAT {#Benef.BEN} {#Cor.ACT} pořídit.ACT vybavení.

  Aktor infinitivu pořídit (infinitiv závisí na slovese být) je kontrolován povrchově nevyjádřeným benefaktorem, který rozvíjí jmennou část verbonominálního predikátu, substantivum nutnost. Srov. obr. 8.46.

V těchto konstrukcích je infinitiv v pozici aktoru verbonominálního predikátu ve vztahu kvazikontroly s aktorem substantiva v pozici neslovesné části tohoto predikátu. Ke kvazikontrole viz 8.2.5 - "Kvazikontrola".

Obrázek 8.46. Verbonominální predikát kontroly

Verbonominální predikát kontroly

Je nutností pořídit vybavení.

8.2.4.4.4.3. Konstrukce: "být" + substantivum, které nemůže být rozvíjeno infinitivem

Vztah fakultativní kontroly vidíme i v konstrukcích být + substantivum hodnotící (například: hračka), které nemůže být rozvíjeno infinitivem. Srov.:

 • *hračka zařídit vybavení

Kontrolované valenční doplnění infinitivu, který závisí na slovese být jako aktor, je kontrolováno volným benefaktorem rozvíjejícím neslovesnou část verbonominálního predikátu, tedy nějaké substantivum z výše vymezené skupiny. Benefaktor může být i povrchově nevyjádřený (viz k tomu 8.2.4.1.1 - "Kontrolující člen (controller)").

Srovnej:

 • {#Cor.ACT} Transformovat.ACT bezpečnostní složky je hračkou.PAT jen pro kouzelné dědečky.BEN

  Aktor infinitivu transformovat (infinitiv závisí na slovese být) je kontrolován benefaktorem, který rozvíjí neslovesnou část verbonominálního predikátu, substantivum hračka. Srov. obr. 8.47.

Obrázek 8.47. Verbonominální predikát kontroly

Verbonominální predikát kontroly

Transformovat bezpečnostní složky je hračkou jen pro kouzelné dědečky.

8.2.4.4.4.4. Konstrukce: "být" + adjektivum (případně adverbium) hodnotící nebo modální

K modálním a hodnotícím adjektivům (případně adverbiím) řadíme například: nutný, možný, potřebný, nezbytný; obtížný, dobrý, výhodný, vhodný, příjemný, bezohledný, lehkomyslný, kolegiální, ošklivý, nefér.

V konstrukcích, které jsou tvořeny slovesem být a adjektivem (případně adverbiem) modálním nebo hodnotícím, je kontrolované valenční doplnění infinitivu, závislého na slovese být jako aktor, kontrolováno buď origem, nebo volným benefaktorem, rozvíjejícím neslovesnou část verbonominálního predikátu, tedy nějaké adjektivum (případně adverbium) z výše vymezené skupiny. Benefaktor a origo mohou být i povrchově nevyjádřené. Origo je kontrolujícím členem v případě, že adjektivum nebo adverbium má ve valenčním rámci doplnění s funktorem ORIG; v ostatních případech je kontrolujícím členem benefaktor (viz 8.2.4.1.1 - "Kontrolující člen (controller)").

Srovnej:

 • Je pro finskou kapelu.BEN těžké.PAT {#Cor.ACT} prorazit.ACT?

  Aktor infinitivu prorazit (infinitiv závisí na slovese být) je kontrolován benefaktorem (pro finskou kapelu), který rozvíjí neslovesnou část verbonominálního predikátu, adjektivum těžký. Srov. obr. 8.48.

 • Je {#Benef.BEN} nutné {#Cor.ACT} přejít.ACT

  Aktor infinitivu přejít (infinitiv závisí na slovese být) je kontrolován nevyjádřeným benefaktorem, který rozvíjí neslovesnou část verbonominálního predikátu, adjektivum nutný. Srov. obr. 8.49.

 • Je od něj.ORIG opravdu nefér.PAT {#Cor.ACT} nedodržet.ACT slib.

  Aktor infinitivu nedodržet (infinitiv závisí na sponovém slovese být) je kontrolován origem (od něj), které rozvíjí neslovesnou část verbonominálního predikátu, adverbium nefér. Srov. obr. 8.50.

Příklady konstrukcí s nevyjádřeným benefaktorem:

Je {#Benef.BEN} možné {#Cor.ACT} udělat to.

Je {#Benef.BEN} nutné {#Cor.ACT} udělat to.

Je {#Benef.BEN} potřebné {#Cor.ACT} udělat to.

Je {#Benef.BEN} nezbytné {#Cor.ACT} udělat to.

Příklady konstrukcí s vyjádřeným benefaktorem:

Pro každého nového člena či pretendenta o členství v EU je vždy obtížné se s touto slučitelností {#Cor.ACT} vypořádat.

Myslím si, že pro ženu je lepší třikrát denně {#Cor.ACT} použít rtěnku.

Je jistě těžké pro televizní profesionály {#Cor.ACT} odepřít si realizaci toho či onoho projektu, když právě oni v denní praxi vidí, co všechno by se ještě dalo pěkného veřejnosti nabídnout..

Argument, že i pro školy by bylo výhodnější {#Cor.ACT} platit spíše jednu učitelku pro třicet žáků než dvě pro dvaatřicet, u některých ředitelů nezabírá.

{#Cor.ACT} Hněvat se na to, že vývoz surovin pokračuje, není pro nás výhodné.

Pozor! V konstrukcích zachycujeme vztah kontroly pouze v případech, ve kterých je koreferenční vztah zcela zřejmý. Kontrola tedy není zachycena například v konstrukci:

 • Není jasné, zda bude pro český tenis výhodnější smlouvu vypovědět či nikoli.

  Z kontextu je zřejmé, že smlouvu nebude vypovídat český tenis, danou konstrukci tedy můžeme přeformulovat: Není jasné, zda bude pro český tenis výhodnější, když někdo smlouvu vypoví či nikoli. V konstrukci tedy není žádný vztah kontroly.

Obrázek 8.48. Verbonominální predikát kontroly

Verbonominální predikát kontroly

Je pro finskou kapelu těžké prorazit?

Obrázek 8.49. Verbonominální predikát kontroly

Verbonominální predikát kontroly

Je nutné přejít.

Obrázek 8.50. Verbonominální predikát kontroly

Verbonominální predikát kontroly

Je od něj opravdu nefér nedodržet slib.

8.2.4.4.4.5. Konstrukce: "být" + adjektivum nebo substantivum "osobního prožívání"

K adjektivům a substantivům "osobního prožívání" řadíme například: trapný, nepříjemný, potěšení, radost.

V konstrukcích, které jsou tvořeny slovesem být a adjektivem nebo substantivem "osobního prožívání", je kontrolované valenční doplnění infinitivu (infinitiv závisí na slovese být jako aktor) kontrolováno benefaktorem rozvíjejícím neslovesnou část verbonominálního predikátu, tedy nějaké adjektivum nebo substantivum z výše vymezené skupiny. Benefaktor je zpravidla realizován dativem jména, ale může být realizován i předložkovou skupinou pro+4. Benefaktor může být i povrchově nevyjádřený (viz i 8.2.4.1.1 - "Kontrolující člen (controller)").

Srovnej:

 • Je mu.BEN hloupé.PAT {#Cor.ACT} neodpovědět.ACT na dopis.

  Aktor infinitivu odpovědět (infinitiv závisí na slovese být) je kontrolován benefaktorem (mu), který rozvíjí neslovesnou část verbonominálního predikátu, adjektivum hloupý.

 • Je mi/pro mě.BEN potěšením.PAT {#Cor.ACT} zúčastnit se.ACT této akce.

  Aktor infinitivu zúčastnit se (infinitiv závisí na slovese být) je kontrolován benefaktorem (mi/pro mě), který rozvíjí neslovesnou část verbonominálního predikátu, substantivum potěšení.

Další příklady:

Je mu.BEN trapné.PAT {#Cor.ACT} odejít.ACT obr. 8.51

Je {#Benef.BEN} trapné.PAT {#Cor.ACT} přijít.ACT pozdě. obr. 8.52

Je mu.BEN nepříjemné.PAT {#Cor.ACT} stát.ACT dlouho ve frontě.

Obrázek 8.51. Verbonominální predikát kontroly

Verbonominální predikát kontroly

Je mu trapné odejít.

Obrázek 8.52. Verbonominální predikát kontroly

Verbonominální predikát kontroly

Je trapné přijít pozdě.

8.2.4.4.4.6. Konstrukce: "být" + predikativní adverbium

K predikativním adverbiím řadíme: třeba, potřeba, škoda, hanba, trapno, nutno, možno, zatěžko, stydno.

V konstrukcích být + predikativní adverbium zachycujeme uzel pro toto adverbium s funktorem CPHR a slovesu být přiřazujeme zvláštní valenční rámec (viz k tomu 7.2.1.3 - ""Být" sponové (verbonominální predikát)"). Kontrolované valenční doplnění infinitivu (infinitiv závisí na slovese být jako aktor) je kontrolováno buď adresátem, nebo volným benefaktorem. Adresát je kontrolujícím členem v případě, že takový aktant je ve valenčním rámci slovesa být (adresát je většinou realizovan dativem jména a zpravidla je povrchově vyjádřen); v ostatních případech je kontrolujícím členem benefaktor, který zachycujeme jako závislý na predikativním adverbiu (viz 8.2.4.1.1 - "Kontrolující člen (controller)").

Srovnej:

 • Je mi.ADDR hanba.CPHR {#Cor.ACT} přijít.ACT pozdě.

  Aktor infinitivu přijít (infinitiv závisí na slovese být) je kontrolován adresátem (mu), který rozvíjí sloveso být.

 • Je mu.BEN zatěžko.CPHR {#Cor.ACT} přijít.ACT včas.

  Aktor infinitivu přijít (infinitiv závisí na slovese být) je kontrolován benefaktorem (mu), který rozvíjí predikativní adverbium. Srov. obr. 8.54.

 • Studium už není {#Benef.BEN} možno.CPHR {#Cor.ACT} odkládat.ACT

  Aktor infinitivu odkládat (infinitiv závisí na slovese být) je kontrolován nevyjádřeným benefaktorem, který rozvíjí predikativní adverbium. Srov. obr. 8.53.

Další příklady s kontrolujícím adresátem:

Je mi.ADDR stydno.CPHR {#Cor.ACT} nepřijít.ACT

Je mu.ADDR trapno.CPHR {#Cor.ACT} neudělat.ACT to.

Je mi.ADDR líto.CPHR {#Cor.ACT} odejít.ACT

Další příklady s kontrolujícím benefaktorem:

Je {#Benef.BEN} možno.CPHR {#Cor.ACT} udělat to.

Je {#Benef.BEN} nutno.CPHR {#Cor.ACT} udělat to.

Je {#Benef.BEN} zapotřebí.CPHR {#Cor.ACT} udělat to.

Je {#Benef.BEN} škoda.CPHR se {#Cor.ACT} ochudit o tolik vzácných látek.

Obrázek 8.53. Kontrola v konstrukci: "být" + predikativní adverbium

Kontrola v konstrukci: být + predikativní adverbium

Studium už není možno odkládat.

Obrázek 8.54. Kontrola v konstrukci: "být"+ predikativní adverbium

Kontrola v konstrukci: být+ predikativní adverbium

Je mu zatěžko přijít včas.

8.2.4.4.5. Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závisí na predikátu " lze" a kontrola u typu "Je vidět Sněžku"

Kontrolu zachycujeme též ve dvou obdobných konstrukcích:

 • v konstrukci, ve které infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závisí na predikátu lze.

  V této konstrukci je kontrolované valenční doplnění infinitivu kontrolováno benefaktorem, který rozvíjí predikát lze. Srov.:

  • {#Benef.BEN} Lze tam {#Cor.ACT} přijít.ACT kdykoli.

   Aktor infinitivu přijít (infinitiv závisí na predikátu lze) je kontrolován nevyjádřeným benefaktorem, který rozvíjí predikát lze. Srov. obr. 8.55.

 • v konstrukci typu "Je vidět Sněžku".

  V této konstrukci je kontrolované valenční doplnění infinitivu kontrolováno benefaktorem, který rozvíjí přímo sloveso být. Srov.:

  • {#Benef.BEN} Je {#Cor.ACT} vidět.ACT Sněžku.

   Aktor infinitivu vidět (infinitiv závisí na predikátu být) je kontrolován nevyjádřeným benefaktorem, který rozvíjí predikát být. Srov. obr. 8.56.

Obě konstrukce jsou blíže popsány v 7.2.2.4 - "Konstrukce "Je vidět Sněžku/Sněžka"".

V konstrukci typu "Je vidět Sněžka" (viz též 7.2.2.4 - "Konstrukce "Je vidět Sněžku/Sněžka"") žádný vztah kontroly nezachycujeme.

Obrázek 8.55. Kontrola u predikátu "lze"

Kontrola u predikátu lze

Lze tam přijít kdykoli.

Obrázek 8.56. Kontrola u typu "Je vidět Sněžku"

Kontrola u typu Je vidět Sněžku

Je vidět Sněžku.

!!! U typu s predikátem lze je kontrola v datech zachycena; u typu "Je vidět Sněžku" je zachycení kontroly nekonzistentní.

8.2.4.5. Typ 2: Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislý na nominalizaci slovesného predikátu kontroly

Typ 2 je odvozen od typu 1: slovesný predikát kontroly je v konstrukci nominalizován: substantivizován nebo adjektivizován. Mohou tu tedy nastat dva základní podtypy konstrukcí:

!!! Kontrola typu 2 je konzistentně zachycena pouze u dílčího podtypu popsaného v 8.2.4.5.1 - "Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislý na substantivizaci slovesa kontroly".

8.2.4.5.1. Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislý na substantivizaci slovesa kontroly

Kontrolována jsou i valenční doplnění infinitivů, které závisí na některých substantivech. Jde o substantiva odvozená ze sloves kontroly, zejména o substantiva, která bývají součástí složených predikátů kontroly (například: rozhodnutí, slib, možnost, schopnost, nutnost, povinnost, šance, právo; ale i substantiva řešení; způsob; cesta; viz i poznámku o substantivech "záměru" 8.2.4.2 - "Typy sloves kontroly").

Kontrolované valenční doplnění infinitivu je kontrolováno některým z valenčních doplnění substantiva. Na substantivu kontroly infinitiv závisí zpravidla buď jako patiens, nebo jako aktor. Controller může mít analogicky podle typu 1 přiřazen různý funktor. Uzel pro controller nemusí být povrchově vyjádřen, pak je do tektogramatického stromu doplněn nový uzel s příslušným zástupným t-lematem.

Nejčastěji nastávají následující tři situace:

 • kontrolujícím členem je aktor.

  Srovnej:

  • jeho.ACT odhodlání {#Cor.ACT} přijít.PAT včas

   Aktor infinitivu přijít (infinitiv je patientem substantiva odhodlání) je kontrolován aktorem substantiva odhodlání, zájmenem jeho. Srov. obr. 8.57.

  Další příklady:

  povinnost studentů.ACT {#Cor.ACT} odevzdat práci do pátku obr. 8.58

  povinnost družstva.ACT {#Cor.ACT} uzavřít smlouvu s nájemníky

  {#Gen.ACT} rozhodnutí {#Cor.ACT} podat žádost

  {#Gen.ACT} možnost {#Cor.ACT} studovat

  ředitelův.ACT plán {#Cor.ACT} vyklidit knihovnu

  Tato právní úprava je jediným možným {#Gen.ACT} řešením, jak {#Cor.ACT} oddělit restituce.

  Hledáme {#PersPron.ACT} způsob, jak {#Cor.ACT} zajistit bezpečnost.

  Známe nejlacinější {#Gen.ACT} cestu, jak {#Cor.ACT} zkvalitnit výrobky.

 • kontrolujícím členem je adresát.

  Srovnej:

  • Platí tam přísný zákaz {#Gen.ADDR} {#Cor.ACT} konzumovat alkoholické nápoje.

   Aktor infinitivu konzumovat (infinitiv je patientem substantiva zákaz) je kontrolován nevyjádřeným adresátem substantiva zákaz. Srov. obr. 8.59.

 • kontrolujícím členem je benefaktor.

  Benefaktor je kontrolujícím členem zpravidla aktoru infinitivu u těch substantiv, na kterých infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závisí jako aktor. Srov.:

  • {#Benef.BEN} Nutnost {#Cor.ACT} přijít.ACT včas nás přiměla rychle dokončit rozdělanou práci.

   Aktor infinitivu přijít (infinitiv je aktorem substantiva nutnost) je kontrolován nevyjádřeným benefaktorem substantiva nutnost. Srov. obr. 8.60.

  Další příklad:

  {#Benef.BEN} nutnost {#Cor.ACT} získat peníze

Obrázek 8.57. Substantivum kontroly

Substantivum kontroly

jeho odhodlání přijít včas

Obrázek 8.58. Substantivum kontroly

Substantivum kontroly

povinnost studentů odevzdat práci do pátku

Obrázek 8.59. Substantivum kontroly

Substantivum kontroly

Platí tam přísný zákaz konzumovat alkoholické nápoje.

Obrázek 8.60. Substantivum kontroly

Substantivum kontroly

Nutnost přijít včas nás přiměla rychle dokončit rozdělanou práci.

!!! Zachycení kontroly typu 2 v konstrukcích se substantivizací slovesa kontroly (substantivum+infinitiv, jehož valenční doplnění je kontrolováno) prošlo v datech následnou kontrolou anotace a byl vytvořen seznam substantiv kontroly (viz E.3 - "Substantiva kontroly"). U konkrétních výskytů substantiv uvedených v tomto seznamu jsou také vztahy kontroly (pokud jde o kontrolu) vyznačeny v tektogramatických stromech. U dalších substantiv kontroly, která nejsou v seznamu, jsou vztahy kontroly zatím vyznačeny nedůsledně a nelze se na ně spoléhat.

8.2.4.5.2. Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislý na adjektivizaci slovesa kontroly

Kontrolována jsou i valenční doplnění infinitivů, které závisí na některých adjektivech. Jde o adjektiva odvozená ze sloves kontroly, zejména o adjektiva, která bývají součástí verbonominálních predikátů kontroly (například: rozhodnutý, slibující, usilující, umožňující, schopný, odhodlaný, nutný, povinný).

Na adjektivu kontroly nevisí uzel pro kontrolující člen. V případě, že adjektivum kontroly rozvíjí nějaké substantivum, je kontrolujícím členem toto substantivum. Srov.:

 • člověk odhodlaný {#Cor.ACT} podat.PAT trestní oznámení

  Aktor infinitivu podat (infinitiv je patientem adjektiva odhodlaný) je kontrolován substantivem řídícím adjektivum odhodlaný, substantivem člověk.

V případě, že adjektivum kontroly rozvíjí plnovýznamové sloveso (například: uznat, shledat, považovat), je kontrolujícím členem jedno z valenčních doplnění tohoto slovesa, zpravidla je jím jméno v akuzativu v pozici patientu (s tímto jménem se adjektivum kontroly shoduje v rodě a v čísle). Srov.:

 • Uznali koryto řeky za schopné {#Cor.ACT} pojmout.PAT větší množství vody.

  Aktor infinitivu pojmout (infinitiv je patientem adjektiva schopný) je kontrolován patientem slovesa uznat, substantivem koryto.

Další příklady:

student usilující {#Cor.ACT} dokončit fakultu obr. 8.61

osoba povinná {#Cor.ACT} vydávat majetek obr. 8.62

Shledali ho schopným {#Cor.ACT} vyřešit situaci. obr. 8.63

Obrázek 8.61. Adjektivum kontroly

Adjektivum kontroly

student usilující dokončit fakultu

Obrázek 8.62. Adjektivum kontroly

Adjektivum kontroly

osoba povinná vydávat majetek.

Obrázek 8.63. Adjektivum kontroly

Adjektivum kontroly

Shledali ho schopným vyřešit situaci.

!!! Kontrola u adjektiv kontroly je v datech zachycena nekonzistentně, často není zachycena vůbec.

8.2.4.6. Typ 3: Substantivum (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislé na slovesném predikátu kontroly

Typ 3 je odvozen od typu 1: infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) je v konstrukci substantivizován. K tomuto typu přiřazujeme i případy kontroly u sloves, která nemohou být rozvita infinitivem. Jsou rozvíjena deverbativními substantivy, jejichž jedno valenční doplnění (zpravidla aktor) je kontrolováno valenčním doplněním (zpravidla patientem) řídícího slovesa. K typu 3 tedy patří dva základní podtypy konstrukcí:

!!! Kontrola typu 3 je v datech konzistentně zachycena pouze u dílčího podtypu popsaného v 8.2.4.6.1.1 - "Substantivizace infinitivu (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislá na složeném predikátu kontroly". V ostatních případech je zachycena nekonzistentně a často není zachycena vůbec.

8.2.4.6.1. Substantivizace infinitivu (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislá na slovesném predikátu kontroly

Pozice infinitivu (jehož valenční doplnění je kontrolováno) může být obsazena i substantivem od tohoto infinitivu odvozeným. Pak je kontrolováno jedno z valenčních doplnění tohoto substantiva, to, které odpovídá kontrolovanému valenčnímu doplnění substantivizovaného infinitivu. Kontrolujícím členem je analogicky podle typu 1 některé z doplnění, která rozvíjejí řídící sloveso kontroly. Srov.:

 • Rodiče zakázali synovi {#Cor.ACT} práci ve výškách.

  Aktor substantiva práce je kontrolován adresátem řídícího slovesa zakázat, substantivem synovi. Srov. obr. 8.64.

Substantivizace infinitivu může nastat u všech typů sloves kontroly: u syntetických (jednoslovných) sloves kontroly, u složených predikátů kontroly, u verbonominálního predikátu kontroly. U sloves, která umožňují dvě infinitivní doplnění (jejichž subjekty jsou kontrolovány), mohou být substantivizována obě tato infinitivní doplnění.

K substantivizaci infinitivu (jehož valenční doplnění je kontrolováno) u složeného predikátu kontroly viz samostatnou sekci - 8.2.4.6.1.1 - "Substantivizace infinitivu (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislá na složeném predikátu kontroly".

Příklady:

{#PersPron.ACT} Měl zájem o {#Cor.ACT} studium na vysoké škole. (= Měl zájem studovat na vysoké škole.) obr. 8.65

{#Cor.ACT} Složení makléřských zkoušek je povinné pro všechny obchodníky. (= Složit makléřské zkoušky je povinné pro všechny obchodníky.) obr. 8.66

{#Cor.ACT} Získání amerického občanství vyžaduje od zájemců schopnost {#Cor.ACT} mluvit anglicky. (= Získat americké občanství vyžaduje umět mluvit anglicky.) obr. 8.67

{#PersPron.ACT} Odmítla {#Cor.ACT} obvinění. (= Odmítla být obviněna.)

{#PersPron.ACT} Přišel na {#Cor.ACT} pomoc. (= Přišel pomoci.)

Protivník je ochoten k {#Cor.ACT} uzavření smíru. (= Protivník je ochoten uzavřít smír.)

Pavel je připraven k {#Cor.ACT} provedení zákroku. (= Pavel je připraven provést zákrok.)

{#Cor.ACT} Využití této právní úpravy je jediným možným {#Gen.ACT} řešením. (= Využít této právní úpravy je jediným možným řešením.)

Obrázek 8.64. Jednoslovný predikát kontroly

Jednoslovný predikát kontroly

Rodiče zakázali synovi práci ve výškách.

Obrázek 8.65. Složený predikát kontroly

Složený predikát kontroly

Měl zájem o studium na vysoké škole.

Obrázek 8.66. Verbonominální predikát kontroly

Verbonominální predikát kontroly

Složení makléřských zkoušek je povinné pro všechny obchodníky.

Obrázek 8.67. Jednoslovný predikát kontroly s dvojí kontrolou zároveň

Jednoslovný predikát kontroly s dvojí kontrolou zároveň

Získání amerického občanství vyžaduje od zájemců schopnost mluvit anglicky.

Kontrolu nezachycujeme v konstrukcích typu: Má daleko k postupu.; Má blíž k vyhazovu.

8.2.4.6.1.1. Substantivizace infinitivu (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislá na složeném predikátu kontroly

Jak už bylo naznačeno v 8.2.4.3 - "Typy konstrukcí s kontrolou a problematika nominalizací", substantivum je ze své povahy výrazně vágnější než infinitiv, proto rozhodování, zda nějaké konkrétní spojení složeného predikátu se substantivem je skutečně konstrukcí s kontrolou, doprovází několik problémů. Kromě problémů popsaných v 8.2.4.3 - "Typy konstrukcí s kontrolou a problematika nominalizací" nastávají v konstrukcích složený predikát + substantivum následující případy, které nehodnotíme jako konstrukce s kontrolou:

 • spojení složeného predikátu a substantiva, které není nominalizací infinitivu.

  Například: mít zájem o knihu, mít právo na peníze.

  !!! V některých z těchto případů může jít i o elipsu nominalizace infinitivu (například: mít právo na získaní peněz), ale tento typ elips v současné fázi anotací nezachycujeme.

 • spojení složeného predikátu a substantiva, které by mohlo být nominalizací infinitivu, ale vzhledem k vágnosti celé konstrukce není jisté, že tomu tak opravdu je.

  Například: Máme v České republice zájem o výrobu drceného kamene.

  Tento problém úzce souvisí se skutečností, že vztah kontroly je podmíněn lexikálním významem řídícího slovesa (viz i 8.2.4.1 - "Pojetí kontroly") a platí vždy jen pro určité významy tohoto slovesa. Srov.:

  • mít / projevit zájem o výrobu

   = chtít vyrábět.

  • mít / projevit zájem o něčí výrobu kamene

   = zajímat se o něčí výrobu kamene.

  !!! Zatímco jednotlivé významy syntetických (jednoslovných) predikátů kontroly ve valenčním slovníku v převážné většině zachyceny jsou, u složených predikátů tomu však tak není. Například výše naznačenému významovému rozdílu odpovídá jeden valenční rámec.

  V konstrukcích složený predikát + substantivum je vztah kontroly zachycen pouze v případech, že je gramatický koreferenční vztah zřejmý. Například v konstrukci Máme v České republice zájem o výrobu drceného kamene. není zřejmé, o který význam složeného predikátu se jedná, proto v něm kontrolu nezachycujeme.

V konstrukcích složený predikát + substantivum je (analogicky podle konstrukcí složený predikát + infinitiv, viz 8.2.4.4.1 - "Infinitiv (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislý na jmenné části složeného predikátu kontroly") kontrolujícím členem valenční člen slovesné části složeného predikátu, nikoli jmenné. K pravidlům pro zachycování koreferenčních vztahů v tomto typu konstrukcí s kontrolou a k otázce kvazikontroly viz též 5.9.3.4.2 - "Sdílení valenčních doplnění slovesné a jmenné části (kvazikontrola)".

Substantivum, které závisí na složeném predikátu kontroly, může být (analogicky podle konstrukcí slovesný predikát kontroly + infinitiv, tj. typ 1) substantivizací aktivního infinitivu nebo infinitivu pasivního. Jde-li o substantivizaci pasivního infinitivu, kontrolovaným členem zpravidla není aktor, ale patiens nebo adresát. Srov.:

 • Slavia má značnou šanci na {#Cor.ACT} postup.

  = substantivizace aktivního infinitivu.

  Aktor substantiva postup (substantivum závisí na jmenné části složeného predikátu kontroly mít šanci) je kontrolován aktorem slovesné části složeného predikátu kontroly (substantivem Slavia), který je referenčně totožný i s nevyjádřeným aktorem substantiva šance. Srov. obr. 8.68.

 • Novela nemá naději na {#Cor.PAT} přijetí.

  = substantivizace pasivního infinitivu.

  Patiens substantiva přijetí (substantivum závisí na jmenné části složeného predikátu kontroly mít naději) je kontrolován aktorem slovesné části složeného predikátu kontroly (substantivem novela), který je referenčně totožný i s nevyjádřeným aktorem substantiva naděje. Srov. obr. 8.69.

 • Všichni akcionáři mají nárok na {#Cor.ADDR} vyplacení dividendy.

  = substantivizace pasivního infinitivu.

  Adresát substantiva vyplacení (substantivum závisí na jmenné části složeného predikátu kontroly mít nárok) je kontrolován aktorem slovesné části složeného predikátu kontroly (substantivem akcionáři), který je referenčně totožný i s nevyjádřeným aktorem substantiva nárok. Srov. obr. 8.70.

Další příklady na substantivizaci aktivního infinitivu:

Koalice učinila pokus o {#Cor.PAT} zavedení majetkové daně.

Klient má možnost neomezeného {#Cor.PAT} výběru.

Cukrovar má potíže se {#Cor.PAT} získáním úvěru.

Další příklady na substantivizaci pasivního infinitivu:

Návrh ODS má malou naději na {#Cor.PAT} realizaci.

Tito lidé mají nárok na {#Cor.PAT} odškodnění.

Obrázek 8.68. Složený predikát kontroly

Složený predikát kontroly

Slavia má značnou šanci na postup.

Obrázek 8.69. Složený predikát kontroly

Složený predikát kontroly

Novela nemá naději na přijetí.

Obrázek 8.70. Složený predikát kontroly

Složený predikát kontroly

Všichni akcionáři mají nárok na vyplacení dividendy.

!!! Zachycení kontroly typu 3 v konstrukcích se složenými predikáty (složený predikát + substantivum, jehož valenční doplnění je kontrolováno) prošlo v datech následnou kontrolou anotace a byl vytvořen seznam složených predikátů kontroly, na jejichž jmenné části závisí substantivizace infinitivu (viz E.1 - "Kontrola typu 3 u složených predikátů"). U konkrétních výskytů složených predikátů uvedených v tomto seznamu jsou také vztahy kontroly typu 3 (pokud jde o kontrolu) vyznačeny v tektogramatických stromech. U dalších složených predikátů kontroly, která nejsou v seznamu, jsou vztahy kontroly typu 3 zatím vyznačeny nedůsledně a nelze se na ně spoléhat.

8.2.4.6.2. Slovesa kontroly, která nemohou být rozvíjena infinitivem

Některá slovesa, která řadíme ke slovesům kontroly, nemohou být rozvíjena infinitivem. Jsou rozvíjena deverbativními substantivy, jejichž jedno valenční doplnění (zpravidla aktor) je kontrolováno jedním z valenčních doplnění řídícího slovesa. Jedná se o slovesa jako: podezírat, stíhat, obvinit, očekávat, pochválit, omluvit se, pracovat na něčem. Po některých těchto slovesech stojí deverbativní substantiva (jejichž valenční doplnění je kontrolováno) v pozici volného doplnění (například v pozici doplnění s funktorem CAUS nebo DIR1). Srov.:

 • Policie ho stíhá pro {#Cor.ACT} falšování dokladů.

  Aktor substantiva falšování je kontrolován patientem řídícího slovesa stíhat, zájmenem ho. Srov. obr. 8.71.

Další příklady:

Očekávali ode mě {#Cor.ACT} účast na schůzce. obr. 8.72

Obvinili ho z {#Cor.ACT} vyvolání roztržky.

Podezírají ho z {#Cor.ACT} útěku před odpovědností.

{#PersPron.ACT} Omluvil se z {#Cor.ACT} účasti na šampionátu.

{#PersPron.ACT} Omluvil se za pozdní {#Cor.ACT} příchod.

{#PersPron.ACT} Pracuje na {#Cor.ACT} dokončení disertační práce.

Obrázek 8.71. Sloveso kontroly

Sloveso kontroly

Policie ho stíhá pro falšování dokladů.

Obrázek 8.72. Sloveso kontroly

Sloveso kontroly

Očekávali ode mě účast na schůzce.

!!! U sloves kontroly, která nemohou být rozvíjena infinitivem, je kontrola typu 3 v datech zachycena nekonzistentně a často není zachycena vůbec.

8.2.4.7. Typ 4: Substantivum (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislé na nominalizaci slovesného predikátu kontroly

Typ 4 je též odvozen od typu 1, lze v něm také vidět kombinaci typu 2 a typu 3: v konstrukci je nominalizován (substantivizován nebo adjektivizován) slovesný predikát kontroly (typ 2) a zároveň je substantivizován infinitiv, jehož valenční doplnění je kontrolováno (typ 3). Patří sem i případy kontroly u nominalizací sloves, která nemohou být rozvita infinitivem, ale jsou rozvíjena deverbativními substantivy, jejichž jedno valenční doplnění je kontrolováno. K typu 4 tedy patří následující podtypy konstrukcí:

!!! Kontrola typu 4 je v datech zachycena nekonzistentně, často není zachycena vůbec.

8.2.4.7.1. Substantivizace infinitivu (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislá na substantivizaci slovesa kontroly

Kontrolována jsou i valenční doplnění deverbativních substantiv v pozici infinitivu (jehož valenční doplnění je kontrolováno), a to i tehdy, je-li takové substantivum v pozici infinitivu závislého na substantivu kontroly.

Valenční doplnění (které zpravidla odpovídá subjektu infinitivu) je kontrolováno některým ze závislých doplnění substantiva, na kterém substantivizace infinitivu závisí zpravidla jako patiens. Controller může mít analogicky podle typu 1 přiřazen různý funktor. Uzel pro controller nemusí být povrchově vyjádřen, pak je do tektogramatického stromu doplněn nový uzel s příslušným zástupným t-lematem. Srov.:

 • Petrovo úsilí o {#Cor.ACT} zajištění Pavlovy přítomnosti na semináři.

  = Petr usiluje zajistit Pavlovu přítomnost na semináři.

  Aktor substantiva zajištění je kontrolován aktorem řídícího substantiva úsilí, přivlastňovacím adjektivem Petrovo. Srov. obr. 8.73.

V pozici substantivizovaného slovesa kontroly může být substantivum odvozené ze syntetického (jednoslovného) predikátu kontroly, ze složeného predikátu kontroly, z verbonominálního predikátu kontroly.

Příklady:

{#Gen.ADDR} umožnění {#Cor.ACT} vyřizování dokladů na počkání obr. 8.74

jeho šance na {#Cor.ACT} získání zakázek obr. 8.75

{#Benef.ACT} Nutnost {#Cor.ACT} ucházení se o zaměstnání je přiměla k rychlému jednání. obr. 8.76

jeho ochota k {#Cor.ACT} užití kompetencí obr. 8.77

jeho pokus o podvodné {#Cor.ACT} vylákání majetku

{#Gen.ACT} snahy o {#Cor.ACT} spojování stran

jeho schopnost {#Cor.ACT} získávání finančních prostředků

{#Gen.ACT} možnost {#Cor.ACT} provozování vodních sportů

ministrovo právo {#Cor.ACT} kladení / na kladení požadavků

Petrův zájem o {#Cor.ACT} setkání

Obrázek 8.73. Substantivum kontroly

Substantivum kontroly

Petrovo úsilí o zajištění Pavlovy přítomnosti na semináři.

Obrázek 8.74. Substantivum kontroly

Substantivum kontroly

umožnění vyřizování dokladů na počkání

Obrázek 8.75. Substantivum kontroly

Substantivum kontroly

jeho šance na získání zakázek

Obrázek 8.76. Substantivum kontroly

Substantivum kontroly

Nutnost ucházení se o zaměstnání je přiměla k rychlému jednání.

Obrázek 8.77. Substantivum kontroly

Substantivum kontroly

jeho ochota k užití kompetencí

8.2.4.7.2. Substantivizace infinitivu (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislá na adjektivizaci slovesa kontroly

Kontrolovány jsou i valenční doplnění deverbativních substantiv v pozici infinitivu (jehož valenční doplnění je kontrolováno), a to i tehdy, je-li takové substantivum v pozici infinitivu závislého na adjektivu kontroly.

Na adjektivu kontroly nevisí uzel pro kontrolující člen. Kontrolované valenční doplnění (které zpravidla odpovídá subjektu infinitivu) je v případě, že adjektivum kontroly rozvíjí nějaké substantivum, kontrolováno tímto substantivem. Srov.:

 • student usilující o {#Cor.ACT} dokončení fakulty

  Aktor substantiva dokončení je kontrolován substantivem řídícím adjektivum usilující, substantivem student. Srov. obr. 8.78.

V případě, že adjektivum kontroly rozvíjí plnovýznamové sloveso (například: uznat, shledat, považovat), je kontrolujícím členem jedno z valenčních doplnění tohoto slovesa, zpravidla je jím jméno v akuzativu v pozici patientu (s tímto jménem se adjektivum kontroly shoduje v rodě a v čísle). Srov.:

 • Shledali ho ochotným k {#Cor.ACT} navázání kontaktu.

  Aktor substantiva navázání je kontrolován patientem slovesa shledat, zájmenem ho. Srov. obr. 8.80.

V pozici adjektivizovaného slovesa kontroly může být adjektivum odvozené ze syntetického (jednoslovného) predikátu kontroly, ze složeného predikátu kontroly, z verbonominálního predikátu kontroly.

Příklady:

poslanec odhodlaný k {#Cor.ACT} odchodu ze strany obr. 8.79

osoba usilující o {#Cor.ACT} zajištění pořádku

lidé ochotní ke {#Cor.ACT} spolupráci

Obrázek 8.78. Adjektivum kontroly

Adjektivum kontroly

student usilující o dokončení fakulty

Obrázek 8.79. Adjektivum kontroly

Adjektivum kontroly

poslanec odhodlaný k odchodu ze strany

Obrázek 8.80. Adjektivum kontroly

Adjektivum kontroly

Shledali ho ochotným k navázání kontaktu.

8.2.4.7.3. Substantivum (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislé na substantivizaci slovesa kontroly, které nemůže být rozvito infinitivem

Substantivizována mohou být i slovesa kontroly, která nemohou být rozvíjena infinitivem, ale jsou rozvíjena deverbativními substantivy, jejichž jedno valenční doplnění (zpravidla aktor) je kontrolováno valenčním doplněním řídícího slovesa, resp. jeho substantivizace. Jedná se zejména o substantivizace sloves jako: podezírat, stíhat, obvinit, očekávat, pochválit, omluvit se, pracovat na něčem. Srov.:

 • Soudkyně zahájila proti zatčené stíhání {#PersPron.PAT} za nepovolené {#Cor.ACT} ozbrojování.

  Aktor substantiva ozbrojování je kontrolován nevyjádřeným patientem substantiva stíhání. Srov. obr. 8.81.

Další příklady:

Čelí obvinění {#PersPron.PAT} z {#Cor.ACT} vyvolání roztržky.

pochvala {#Gen.PAT} za {#Cor.ACT} dodržování limitů

Obrázek 8.81. Substantivum kontroly

Substantivum kontroly

Soudkyně zahájila proti zatčené stíhání za nepovolené ozbrojování.

8.2.4.7.4. Substantivum (jehož valenční doplnění je kontrolováno) závislé na adjektivizaci slovesa kontroly, které nemůže být rozvito infinitivem

Adjektivizována mohou být i slovesa kontroly, která nemohou být rozvíjena infinitivem, ale jsou rozvíjena deverbativními substantivy, jejichž jedno valenční doplnění (zpravidla aktor) je kontrolováno. Jedná se zejména o adjektivizace sloves jako: podezírat, stíhat, obvinit, očekávat, pochválit, omluvit se, pracovat na něčem.

Na adjektivizovaném slovese kontroly nevisí uzel pro kontrolující člen. Jedno z valenčních doplnění deverbativního substantiva je v případě, že adjektivum kontroly rozvíjí nějaké substantivum, kontrolováno tímto substantivem. Srov.:

 • člověk podezřelý z {#Cor.ACT} vraždy

  Aktor substantiva vražda je kontrolován substantivem řídícím adjektivum podezřelý, substantivem člověk. Srov. obr. 8.82.

V případě, že adjektivum kontroly rozvíjí plnovýznamové sloveso (například: uznat, shledat, považovat), je kontrolujícím členem jedno z valenčních doplnění tohoto slovesa, zpravidla je jím jméno v akuzativu v pozici PAT (s tímto jménem se adjektivum kontroly shoduje v rodě a v čísle. Srov.:

 • Považovali ho za obviněného z {#Cor.ACT} vraždy.

  Aktor substantiva vražda je kontrolován patientem slovesa považovat, zájmenem ho. Srov. obr. 8.83.

Další příklady:

muž obviněný z {#Cor.ACT} krádeže

pracovník pochválený za {#Cor.ACT} dodržování limitů

Obrázek 8.82. Adjektivum kontroly

Adjektivum kontroly

člověk podezřelý z vraždy

Obrázek 8.83. Adjektivum kontroly

Adjektivum kontroly

Považovali ho za obviněného z vraždy.