8.2.2. Koreference vztažných prostředků

8.2.2.1. Koreference v závislých vztažných klauzích

Vztažná zájmena i zájmenná příslovce uvádějící závislou vztažnou klauzi se pravidelně vážou ke svému antecedentu v klauzi řídící (efektivní kořen závislé vztažné klauze má funktor RSTR; více ke vztažným klauzím viz 5.5 - "Závislé slovesné klauze"). Vztažné klauze, pokud jde o koreferenci, mají jednotné schéma: vztažný prostředek koreferuje se jménem, které je danou závislou klauzí rozvíjeno. Srov.:

 • Za informační dálnici se považuje světová telekomunikační síť, po níž lze přenášet zvuk, data i obraz a která tak otevírá přístup k množství informatických služeb.

  Vztažný výraz po níž koreferuje se substantivem síť, které závislá vztažná klauze rozvíjí. Srov. obr. 8.6.

 • Film se odehrává na venkově, v městečku Sardent, kam se po letech vrací - aby si tam léčil zdraví - tamější rodák.

  Zájmenné příslovce kam koreferuje se substantivem městečko, které závislá vztažná klauze rozvíjí. Srov. obr. 8.9.

Koreferenční vztah zachycujeme i u nepravých závislých vztažných klauzí (k nim viz 5.5.4.1 - "Nepravé závislé klauze vztažné"). Srov.:

 • Představitelé Hnutí ochránců zvířat obvinili ředitelku Interpespenziónu ze špatné péče o psy, kteří v útulku údajně hynou na infekční onemocnění.

  Vztažné zájmeno kteří koreferuje se substantivem psi, které nepravá závislá vztažná klauze rozvíjí. Srov. obr. 8.10.

Další příklady:

Ti, co kroutí hlavami, nerozumí a nechápou, zároveň instinktivně varují. obr. 8.7

K největšímu zhoršení došlo v oblasti stavebnictví, kde se počet insolventních firem oproti roku 1993 zvýšil o 24 procent. obr. 8.8

Obrázek 8.6. Koreference vztažných prostředků

Koreference vztažných prostředků

Za informační dálnici se považuje světová telekomunikační síť, po níž lze přenášet zvuk, data i obraz a která tak otevírá přístup k množství informatických služeb.

Obrázek 8.7. Koreference vztažných prostředků

Koreference vztažných prostředků

Ti, co kroutí hlavami, nerozumí a nechápou, zároveň instinktivně varují.

Obrázek 8.8. Koreference vztažných prostředků

Koreference vztažných prostředků

K největšímu zhoršení došlo v oblasti stavebnictví, kde se počet insolventních firem oproti roku 1993 zvýšil o 24 procent.

Obrázek 8.9. Koreference vztažných prostředků

Koreference vztažných prostředků

Film se odehrává na venkově, v městečku Sardent, kam se po letech vrací - aby si tam léčil zdraví - tamější rodák.

Obrázek 8.10. Koreference vztažných prostředků

Koreference vztažných prostředků

Představitelé Hnutí ochránců zvířat obvinili ředitelku Interpespenziónu ze špatné péče o psy, kteří v útulku údajně hynou na infekční onemocnění.

8.2.2.2. Koreference vztažného výrazu "což"

Koreferenční vztah zachycujeme i u vztažného spojovacího výrazu což (i v nepřímých pádech; například bez čehož, čemuž). Klauze spojené tímto vztažným výrazem zachycujeme jako klauze souřadně spojené (viz 5.5.4.1.1 - "Konstrukce se spojovacími výrazy "což", "přičemž", "načež", "pročež", "začež", "aniž"").

Koreferovaným členem výrazu což je v tektogramatickém stromě (v důsledku pravidel pro zachycení této nezávislé vztažné klauze; viz 5.5.4.1.1 - "Konstrukce se spojovacími výrazy "což", "přičemž", "načež", "pročež", "začež", "aniž"") v pravidelných případech vždy levá sestra uzlu pro sloveso, na kterém uzel reprezentující výraz což závisí.

Rozlišujeme následující případy:

 • nejčastějším případem je konstrukce, ve které jsou spojovacím výrazem což koordinačně spojeny dvě klauze a spojovací výraz což odkazuje k celé předcházející klauzi. Levou sestrou uzlu slovesa, na kterém výraz což závisí, je efektivní kořen předcházející klauze. Srov.:

  • Damiána sem nasadila komunistická tajná policie, což samozřejmě Povolný nemohl tušit.

   Výraz což odkazuje k celé předcházející klauzi Damiána sem nasadila komunistická tajná policie; koreferenční vztah vede od uzlu pro výraz což k efektivnímu kořeni předcházející klauze, k uzlu pro sloveso nasadit. Srov. obr. 8.11.

 • další pravidelnou konstrukcí je konstrukce, v níž je souřadně spojeno více klauzí, které jsou koordinačními vztahy různě stupňovitě uspořádány. Výraz což odkazuje k celému předcházejícímu, souřadně spojenému celku vět. Levou sestrou uzlu slovesa, na kterém výraz což závisí, je kořen souřadné struktury (nodetype=coap). Srov.:

  • Pavel dostal trojku a Hanka jedničku, což je nespravedlivé.

   Výraz což odkazuje k oběma předcházejícím klauzím Pavel dostal trojku a Hanka jedničku; koreferenční vztah vede od uzlu pro výraz což ke kořeni koordinační struktury, k uzlu pro spojku a. Srov. obr. 8.12.

 • okrajově výraz což neodkazuje k celé bezprostředně předcházející klauzi, ale jen k nějakému doplnění v této klauzi obsaženému. Pak je v konstrukci zachycen koordinační nebo apoziční vztah mezi tímto doplněním a klauzí připojenou výrazem což. Levou sestrou uzlu slovesa, na kterém výraz což závisí, je uzel reprezentující koreferované doplnění. Srov.:

  • Mužstvo získalo tři body, což je maximum.

   Výraz což odkazuje k doplnění tři body, koreferenční vztah vede od uzlu pro výraz což k uzlu pro slovo bod. V tektogramatickém stromě je zachycena apozice mezi doplněním tři body a klauzí což je maximum. Srov. obr. 8.13.

 • vzhledem k povaze spojovacího výrazu což se můžeme běžně setkat i s koreferencí, která přesahuje rámec graficky vymezené věty a funguje na úrovni nadvětné. Protože jde v takových případech o čistě formálně rozdělené souvětí, můžeme i zde použít pravidlo o směřování koreferenčního vztahu k předchozí klauzi: antecedentem je řídící sloveso celé předchozí věty (kořen této věty). Srov.:

  • Právě vedoucí týmu Motorsport Škoda Pavel Janeba jen pokrčil rameny na otázku, jak dopadlo jednání uvnitř koncernu VW, které soutěže v příštím roce jeho tým absolvuje a které ne a kolik jich dohromady bude, jaká bude celková strategie. Což znamená, že vše je zatím ve hvězdách.

   Koreferenční vztah vede od uzlu pro výraz což ke kořeni předcházející věty, k uzlu pro sloveso pokrčit.

  • Pan předseda Lux se nemůže smířit s tím, že podpora jeho křesťansky orientované strany je taková, jaká je. Což ho, myslím, vede ke křečovitým formulacím.

   Koreferenční vztah vede od uzlu pro výraz což ke kořeni předcházející věty, k uzlu pro modální predikát nemůže se smířit.

Obrázek 8.11. Koreference spojovacího výrazu což

Koreference spojovacího výrazu což

Damiána sem nasadila komunistická tajná policie, což samozřejmě Povolný nemohl tušit.

Obrázek 8.12. Koreference spojovacího výrazu což

Koreference spojovacího výrazu což

Pavel dostal trojku a Hanka jedničku, což je nespravedlivé.

Obrázek 8.13. Koreference spojovacího výrazu což

Koreference spojovacího výrazu což

Mužstvo získalo tři body, což je maximum.