7.3.2. Přímá řeč není doplněním uvozovací klauze

Nevyjadřuje-li přímá řeč doplnění uvozovacího slovesa, substantiva, adjektiva ani nelze přímou řeč připojit pomocí infinitivu nebo přechodníku slovesa pravení (tj. přímou řeč nelze zachytit žádným ze způsobů uvedených v 7.3.1 - "Přímá řeč jako doplnění uvozovací klauze"), zachycujeme konstrukci jako souřadné spojení uvozovací klauze a přímé řeči. Kořenem souřadné struktury je zpravidla uzel reprezentující interpunkční dvojtečku (t_lemma=#Colon). Do tektogramatického stromu není doplněn žádný nový uzel zastupující uvozovací sloveso. Srov.:

Vedle koordinačního spojení přímé řeči a její uvozovací klauze (větná souřadnost) může být v některých případech vhodnější zachytit v konstrukci apoziční vztah mezi přímou řečí a třeba jen částí uvozovací klauze (smíšená souřadnost).

Příklady:

Nálada v družstvu byla.PRED [is_member=1] výborná: "Vyhráli jsme.PRED [is_member=1] !" [#Colon.CONJ]

Kaiserova zpověď.DENOM [is_member=1] v Reflexu: "Život beru.PRED [is_member=1] jako přestupní stanici." [#Colon.APPS]

Přímá řeč v konstrukci s verbonominálním predikátem. Jako souřadné spojení přímé řeči a uvozovací klauze rozebíráme i konstrukce, ve kterých je přímá řeč zapojena do klauze s verbonominálním predikátem a v klauzi je přítomna slovesná i neslovesná část predikátu. Přímou řeč tu nelze zachytit jako neslovesnou část predikátu a kvůli odtržení od potenciálního uvozovacího substantiva ji nezachycujme ani jako závislou na substantivu (viz 7.3.1.2 - "Přímá řeč jako doplnění substantiva"). Srovnej:

Zaplněná valenční pozice substantiva v uvozovací klauzi. Jako souřadné spojení přímé řeči a její uvozovací věty zachycujeme i konstrukce, ve kterých by přímá řeč mohla být zachycena jako valenční doplnění nějakého substantiva v uvozovací klauzi, ale daná valenční pozice substantiva je již obsazena jiným valenčním doplněním (viz i 7.3.1.2 - "Přímá řeč jako doplnění substantiva"). Srov.:

Obrázek 7.48. Souřadné spojení uvozovací klauze a přímé řeči

Souřadné spojení uvozovací klauze a přímé řeči

V jednotce se lepší nálada: "Porazíme je."

Obrázek 7.49. Souřadné spojení uvozovací klauze a přímé řeči

Souřadné spojení uvozovací klauze a přímé řeči

Jeho slova byla neměnná: "Přijdu!"

Obrázek 7.50. Souřadné spojení uvozovací klauze a přímé řeči

Souřadné spojení uvozovací klauze a přímé řeči

Rozkaz k odchodu zněl stroze: "Odejděte!"