6.3.4. THL

Definice funktoru THL

Funktor THL (temporal: how long) je funktor pro volné doplnění vyjadřující časové určení odpovídající jednak na otázku "jak dlouho?", kdy udává délku trvání platnosti děje vyjádřeného řídícím slovem, a jednak na otázku "za jak dlouho?", kdy udává též délku trvání platnosti děje vyjádřeného řídícím slovem, ale tak, že vyjadřuje úsek, během něhož tento děj dospívá ke svému ukončení.

Doplnění s funktorem THL se zpravidla vyjadřuje jen přímým udáním času (Četl půl hodiny.; Napsal to za dvě hodiny.), zřídka vztahem k jinému ději nebo události (po dobu konání přednášky).

Dvě možné otázky u doplnění s funktorem THL jsou dvě kontextové varianty téhož významu, způsobené rozdílným videm řídícího slovesa. Z varianty "jak dlouho" vyplývá, že se v naprosté většině pojí s nedokonavým videm (Četl půl hodiny.), varianta "za jak dlouho" se primárně pojí s dokonavým videm (Přečetl to za půl hodiny.).

Formy. Základní formy vyjádření volného doplnění s funktorem THL jsou:

Shodný tvar adjektiva. U substantiv vyjadřujících děj (substantiva na -ní a ; k tomu viz 5.2.4.3.3 - "Funktory nevalenčních doplnění substantiv označujících děj") je doplnění s funktorem THL vyjadřováno i shodným tvarem adjektiva.

Příklady:

třičtvrtěhodinové.THL vystoupení

dvouleté.THL redaktorské působení v Lidové obrodě

trvalé.THL rozhodování

Obrázek 6.13. Funktor THL

Funktor THL

Muzeum je otevřeno celoročně.

6.3.4.1. Hraniční případy u funktoru THL

Hranice s funktorem TWHEN. V těch případech, kdy se význam "jak dlouho?" nebo "za jak dlouho?" navrstvuje na základní význam "kdy?", se funktor THL stýká s funktorem TWHEN (viz 6.3.1 - "TWHEN"). Vyplývá-li význam "jak dlouho?" nebo "za jak dlouho?" přímo z doplnění času, má toto doplnění funktor THL. Vyplývá-li však význam "jak dlouho?" nebo "za jak dlouho?" z jiných prostředků (z kontextu, z vidu slovesa apod.), má doplnění zpravidla funktor TWHEN. Srov.:

  • Pracoval celou neděli.THL

    Doplnění celou neděli vyjadřuje jak časovou lokalizaci (odpověď na otázku "kdy?"), tak význam "jak dlouho?". Doplnění bude ohodnoceno funktorem THL.

Hranice s funktorem TTILL. Funktor THL se úzce stýká s časovým významem "do kdy?" (funktor TTILL; viz 6.3.9 - "TTILL"). Funktor THL však vyjadřuje primárně délku nějakého děje (ať již ukončeného, či nikoliv), zatímco funktor TTILL vyjadřuje primárně ukončení platnosti nějakého děje bez zřetele k jeho délce. Srov.:

  • Do posledního okamžiku.TTILL jsem věřil, že se to povede.

    Doplnění do posledního okamžiku může být odpovědí na otázku" do kdy?" (funktor TTILL), ale může mít i význam "jak dlouho?" (funktor THL). Doplnění s funktorem TTILL dáváme v těchto případech přednost.

Závislá klauze připojená spojovacím výrazem "dokud". Závislá klauze připojená spojovacím výrazem dokud může vyjadřovat vedle významu funktoru THL i význam funktoru TTILL (viz 6.3.9 - "TTILL"). Efektivní kořen závislé klauze má funktor TTILL zvláště tehdy, reprezentuje-li záporné sloveso dokonavého vidu. Reprezentuje-li efektivní kořen závislé klauze kladné sloveso, má zpravidla funktor THL. Srov.:

  • Dokud budu.THL živ, budu na vás vzpomínat.

  • Nedělej to, dokud se nevrátím.TTILL