7.10.1. Funkce číslovek

Rozlišujeme:

7.10.1.1. Číslovky s funkcí přívlastku (RSTR)

Ve spojení s počítaným předmětem má většina číslovek funkci restriktivního přívlastku. Řídícím uzlem je uzel reprezentující počítané substantivum, na kterém závisí uzel reprezentující číselný údaj. Uzlu pro číselný údaj je přiřazen funktor RSTR.

Příklady:

Mám pět.RSTR domů a tři.RSTR auta. obr. 7.178

naši tři.RSTR nejlepší hráči

Kolik.RSTR lidí přišlo?

náš druhý.RSTR nejlepší hráč

Hodně.RSTR lidí se nechalo nalákat.

Jako závislý uzel s funktorem RSTR zachycujeme ve spojení s počítaným předmětem následující skupiny číslovek:

 1. číslovky základní určité: "jedna" až "devadesát devět".

  Například: jeden, dva, devadesát devět.

 2. číslovky základní neurčité s výjimkou těch, které mají význam "kontejneru"; viz 7.10.1.2 - "Číslovky s funkcí "kontejneru"".

  Například: několik, tolik, kolik.

 3. všechny adjektivní číslovky.

  Například: stý, několikátý, dvojí, dvanáctinásobný, paterý, čtvero.

 4. některé další číslovkové výrazy:

  hodně, více, méně, mnoho, málo, stejně, plno, dost.

Ve spojení s počítaným předmětem hodnotíme číslovky všech skupin a) - d) jako adjektivní (sempos=adj.quant.def nebo adj.quant.indef; viz 4.6.2.4 - "Určitá kvantifikační sémantická adjektiva" a 4.6.2.5 - "Neurčitá kvantifikační sémantická adjektiva").

Anotace číslovek stojících ve větě bez počítaného předmětu. Stojí-li některá číslovka ze skupiny a) - d) ve větě samostatně, bez počítaného předmětu, liší se její anotace podle toho, do které skupiny a) - d) patří:

 • číslovky základní, číslovky ze skupiny a) a b), hodnotíme v případě, že ve větě stojí samostatně, bez počítaného předmětu, jako syntaktická substantiva. Nový uzel pro počítaný předmět se k nim nedoplňuje. Uzel reprezentující číslovku pak může mít přiřazen různý funktor - i aktant.

  !!! V atributu sempos u uzlu reprezentujícího určitou základní číslovku (skupina a) je hodnota n.quant.def. U uzlů reprezentujících neurčité číslovky základní rozlišení na adj.quant.indef a n.quant.indef nebylo provedeno; neurčité číslovky základní (skupina b) mají v atributu sempos i v těchto pozicích (bez počítaného předmětu) hodnotu adj.quant.indef. Viz k tomu 4.6.2.5 - "Neurčitá kvantifikační sémantická adjektiva".

  Příklady:

  Zvolili tři.PAT z pěti místopředsedů. obr. 7.179

  Mají několik druhů ovocných čajů. Tyhle tři.ACT jsou nejlepší.

  Vezmi dva.PAT bílé.

  Kolik.PAT mi dáš?

  Mám několik.PAT červených.

  Počítá, kolik.ACT z vyřčených myšlenek odvane čas.

  Pozor! V případě, že se několik počítaných předmětů spojí v koordinaci (nebo apozici) a u některého spojení je v povrchové podobě věty vynecháno jméno počítaného předmětu, je na místo tohoto vynechaného jména doplněn nový uzel, který je zpravidla kopií uzlu reprezentujícího vyjádřené jméno počítaného předmětu.

  Tyto případy nechápeme jako samostatně stojící číslovku základní (která má substantivní platnost), ale jako elipsu jména počítaného předmětu k číslovce ve funkci přívlastku (RSTR).

  Příklady:

  Má 10 tuzemských jogurtů a 5.RSTR {jogurt.PAT} cizích. obr. 7.181

  Vystudoval 8 tříd, čtyři.RSTR {třída.PAT} rumunské, čtyři.RSTR {třída.PAT} české. obr. 7.182

 • číslovky adjektivní a číslovkové výrazy ze skupiny c) a d) hodnotíme i v případě, že ve větě stojí samostatně, bez počítaného předmětu, jako syntaktická (a tedy i sémantická) adjektiva (sempos=adj.quant.def nebo adj.quant.indef; viz 4.6.2.4 - "Určitá kvantifikační sémantická adjektiva" a 4.6.2.5 - "Neurčitá kvantifikační sémantická adjektiva").

  Do tektogramatického stromu se v těchto případech podle pravidel uvedených v 5.12.1.2 - "Elipsa řídícího substantiva" doplní nový uzel pro substantivum řídící adjektivní číslovku.

  Viz i 7.10.2.2 - "Číslovkové výrazy "hodně", "více", "dost", "moc", "málo", "méně", "stejně", "plno"".

  Příklady:

  Třetí.RSTR {#EmpNoun.PAT} už jsme nestihli. obr. 7.180

  Třetí.RSTR {#EmpNoun.ACT} už tu není.

  hodně.RSTR {#EmpNoun.PAT}

  Řídící uzel reprezentující počítané jméno se nedoplňuje, je -li číslovka:

  • ve valenční pozici patientu nebo efektu, ve které je číslovka ve vztahu shody s jiným valenčním doplněním (pozice patientu nebo efektu je tu analogická pozici doplňku):

   Příklady:

   Zůstal třetí.PAT

   Pokládali ho za druhého.EFF v pořadí.

  • v pozici neslovesné části verbonominálního predikátu (viz 7.2.1.3 - ""Být" sponové (verbonominální predikát)"):

   Příklad:

   To je druhé.PAT

  • v pozici doplňku (COMPL; viz 5.10 - "Doplněk (dvojí závislost)").

   Příklad:

   Pavel skončil jako druhý.COMPL

Další příklad:

Máme dvě.RSTR možnosti. Jedna.ACT spočívá v pasivním vyčkávání. Druhá.RSTR {možnost.ACT} předpokládá aktivní přístup.

Obrázek 7.178. Číslovka ve funkci přívlastku (RSTR)

Číslovka ve funkci přívlastku (RSTR)

Mám pět domů a tři auta.

Obrázek 7.179. Číslovka základní stojící bez počítaného předmětu

Číslovka základní stojící bez počítaného předmětu

Zvolili tři z pěti místopředsedů.

Obrázek 7.180. Číslovka adjektivní stojící bez počítaného předmětu

Číslovka adjektivní stojící bez počítaného předmětu

Třetí už jsme nestihli.

Obrázek 7.181. Souřadné spojení počítaných předmětů

Souřadné spojení počítaných předmětů

Má 10 tuzemských jogurtů a 5 cizích.

Obrázek 7.182. Souřadné spojení počítaných předmětů

Souřadné spojení počítaných předmětů

Vystudoval 8 tříd, čtyři rumunské, čtyři české.

7.10.1.2. Číslovky s funkcí "kontejneru"

Od číslovek, které ve spojení s počítaným předmětem mají funkci přívlastku (RSTR), odlišujeme číslovky, které mají v tomto spojení funkci kontejneru (viz funktor MAT - 6.10.4 - "MAT"). Číslovky s funkcí kontejneru jsou ve větě syntaktickými (a tedy i sémantickými) substantivy (sempos=n.quant.def; viz 4.6.1.5 - "Určitá kvantifikační sémantická substantiva").

Ve spojení číslovky s funkcí kontejneru a počítaného předmětu je řídícím uzlem uzel reprezentující číslovku, na které závisí uzel reprezentující počítaný předmět. Uzlu pro počítaný předmět přiřazujeme funktor MAT.

Jako číslovky s funkcí kontejneru zachycujeme číslovkové výrazy:

 • milion, (a jiné zakončené na -ion), miliarda, polovina, polovice, půl(e), třetina, čtvrt, čtvrtina, tisícina, tucet, veletucet, kopa, řada, spousta, hromada, zástup, dav, dvojice, trojice, sto, tisíc, trocha/u.

Jsou-li číslovky s funkcí kontejneru zároveň počítaným předmětem, záleží anotace na tom, zda "počítající" číslovka má, nebo nemá význam kontejneru. Srovnej:

 • Žije tu jeden.RSTR milion lidí.MAT

  Číslovka milión je zároveň počítaným předmětem. Počítající číslovka jeden nemá funkci kontejneru. Anotace se řídí pravidly uvedenými v 7.10.1.1 - "Číslovky s funkcí přívlastku (RSTR)". Srov. obr. 7.183.

 • Ani čtvrt milionu.MAT dolarů.MAT by na to nestačilo.

  Číslovka milión je zároveň počítaným předmětem. Počítající číslovka čtvrt má funkci kontejneru. Anotace se řídí pravidly uvedenými výše v této sekci. Srov. obr. 7.184.

Další příklady:

Po půl roce.MAT se všechno změnilo.

První.RSTR polovina června.MAT byla studená.

Řada lidí.MAT se ale domnívá pravý opak.

s celým stem lidí.MAT

byly tam dva.RSTR tisíce lidí.MAT

dvojice kanoistů.MAT (ale: dvojice Mach.ID a Šebestová.ID; viz i 7.8.2.1 - "Specifická pravidla pro některé typy vlastních jmen")

!!! Případy typu s čtvrt milionem lidí, se sto lidmi, s trochou lidmi (pokud se vyskytly) jsou prozatím zpracovány shodně jako případy s počítaným jménem v genitivu (uzel počítaného jména má funktor MAT).

Obrázek 7.183. Číslovka s funkcí "kontejneru"

Číslovka s funkcí kontejneru

Žije tu jeden milion lidí.

Obrázek 7.184. Číslovka s funkcí "kontejneru"

Číslovka s funkcí kontejneru

Ani čtvrt milionu dolarů by na to nestačilo.

7.10.1.3. Číslovky s funkcí "nálepky"

Číslovky základní určité (zejména psané číslicemi) se v textu vyskytují též ve funkci, kterou označujeme jako "nálepka". Jde o použití číslovky ve významu očíslování, označení určitých objektů (čísla telefonů, faxů, domů, poštovní směrovací čísla, výrobní čísla, číslo jako součást názvu výrobku).

Číslovky s funkcí nálepky jsou ve větě syntaktickými (a tedy i sémantickými) substantivy.

!!! Hodnotu n.quant.def v atributu sempos (viz 4.6.1.5 - "Určitá kvantifikační sémantická substantiva") mají vyplněnou jen tehdy, následují-li po výrazech: rok, číslo, telefon, fax, tel., PSČ, paragraf, odstavec, odst., č., sbírka, zákon, vyhláška, sezona, $. Následují-li po jiných výrazech, mají hodnotu adj.quant.def.

Funktor uzlu reprezentujícího číslovku s funkcí nálepky je určen pravidly pro anotaci identifikačních výrazů popsanými zejména v 7.8 - "Identifikační výrazy", funktor číslovek - nálepek v adresách je zpravidla RSTR, viz k tomu pravidla v 7.12.2 - "Adresy".

Příklady:

Nový Golf 500.RSTR už je na trhu. obr. 7.185

Bydlí v ulici Strmá 34.RSTR obr. 7.186

Výstavu organizuje Sdružení pro obnovu a rozvoj lidových řemesel a tradic, Vojtěšská l3.RSTR, Praha 1.RSTR, tel.: ( 02 ) 291 591.RSTR

Čtete na str. 12.RSTR

A vzhledem k tomu, že Škodovka zvyšuje ceny rychleji, než jsme očekávali, není daleko doba, kdy se dostaneme k číslu 10 000.RSTR

Obrázek 7.185. Číslovka s funkcí "nálepky"

Číslovka s funkcí nálepky

Nový Golf 500 už je na trhu.

Obrázek 7.186. Číslovka s funkcí "nálepky"

Číslovka s funkcí nálepky

Bydlí v ulici Strmá 34.

7.10.1.4. Číslovky s adverbiálními významy

Uzly reprezentující číslovky: pětkrát, několikrát, jednou, podruhé apod., které vyjadřují různé příslovečné významy, dostanou některý z funktorů pro slovesná volná doplnění, který odpovídá jejich funkci ve větné struktuře.

Příklady:

Vyhráli jsme jen dvakrát.THO obr. 7.187

Podruhé.TWHEN už to neudělám.

Třikrát.THO měř, jednou.THO řež.

Obrázek 7.187. Číslovka s adverbiálním významem

Číslovka s adverbiálním významem

Vyhráli jsme jen dvakrát.