5.4.2. Neslovesné klauze

Neslovesné klauze jsou:

Nominativní klauze. Jako efektivní kořen nominativní klauze je zachycen uzel, který reprezentuje řídící substantivum v nominativu (syntaktický nominativ).

Je-li nominativní klauze nezávislá, má efektivní kořen funktor DENOM (viz 6.1.2 - "DENOM"). Je-li nezávislá nominativní klauze vsuvkou, má její efektivní kořen funktor PAR (viz 6.1.5 - "PAR").

Ve specifických případech, kdy je nominativní klauze závislá, má její efektivní kořen funktor popisující vztah závislosti k řídícímu uzlu. Jde o případy, ve kterých je nominativní klauze v pozici aktantu uvozovacího slovesa přímé řeči (viz 7.3 - "Přímá řeč"), a o případy, ve kterých je nominativní klauze v pozici nominativu jmenovacího (viz 7.8 - "Identifikační výrazy"). Viz též 5.4.3 - "Spojování slovesných a neslovesných klauzí".

Řídícím členem nominativní klauze nemusí být jen tradiční substantivum v nominativu, ale i jiný výraz, který v klauzi funguje jako syntaktický nominativ. Efektivním kořenem nominativní klauze může tedy být uzel reprezentující:

Pozor! Jako nominativní klauze chápeme heslovité struktury bez morfologie, tj. jedno heslo nebo řadu hesel v nominativu. Hesla ve vícečlenné heslovité konstrukci, oddělená interpunkcí nebo spojovacími výrazy, zachycujeme buď jako koordinovaná, nebo jako aponovaná pomocí přítomných interpunkčních znamének a spojovacích výrazů (srov. obr. 5.29). Takto zachycené řady hesel odlišujeme od konstrukcí, ve kterých interpunkční znaménko mezi dvěma jmény v nominativu považujeme za řídící predikát a které interpretujeme jako slovesné (například: Mladost - radost, viz výše 5.4.1 - "Slovesné klauze").

Vokativní klauze. Jako efektivní kořen vokativní klauze je zachycen uzel, který reprezentuje řídící vokativ.

Efektivní kořen vokativní klauze má vždy funktor VOCAT (viz 6.1.3 - "VOCAT"); výjimkou jsou pouze případy, kdy vokativní klauze stojí v pozici nominativu jmenovacího (viz 7.8 - "Identifikační výrazy"). Viz i 5.4.3 - "Spojování slovesných a neslovesných klauzí".

Příklady:

Jirko.VOCAT obr. 5.30

Občane.VOCAT, chceš dýchat čistý vzduch a mít také teplo?

Zeptali se: Občane.VOCAT, chceš dýchat čistý vzduch a mít také teplo?

nápis Občane.ID

Citoslovečné klauze. Jako efektivní kořen citoslovečné klauze je zachycen uzel, který reprezentuje citoslovce nebo odpověďovou částici (ano, ne, nikoli).

Efektivní kořen citoslovečné klauze má vždy funktor PARTL (viz 6.1.4 - "PARTL"), výjimkou jsou pouze případy, kdy citoslovečná klauze stojí v pozici nominativu jmenovacího (viz 7.8 - "Identifikační výrazy"). Viz i 5.4.3 - "Spojování slovesných a neslovesných klauzí".

Příklady:

Pardon.PARTL obr. 5.31

Ano.PARTL

Aha.PARTL

Haló.PARTL , tady jsem.

nápis Aha.ID

Pozor! Plní-li citoslovce v klauzi funkci slovesného predikátu, je klauze zachycena jako slovesná (viz 5.4.1 - "Slovesné klauze").

K negačním a afirmačním částicím (ano, ne, nikoli) viz 7.13 - "Negační a afirmační výrazy".

Obrázek 5.28. Nominativní klauze

Nominativní klauze

Důležitá událost.

Obrázek 5.29. Nominativní klauze

Nominativní klauze

Branky, body, vteřiny.

Obrázek 5.30. Vokativní klauze

Vokativní klauze

Jirko!

Obrázek 5.31. Citoslovečná klauze

Citoslovečná klauze

Pardon.