10.5. Zápis valenčních rámců a jeho sémantika

V následujícím textu je popsán způsob, jakým by měly být v dokumentaci, manuálu a dalších psaných materiálech zapisovány valenční rámce valenčního slovníku PDT (10.5.1 - "Zápis valenčních rámců"). V druhé části textu je stručně popsána sémantika uvedeného zápisu (10.5.2 - "Sémantika zápisu rámce").

Pro jednoduchost a větší názornost je uvedena formální gramatika, popisující zápis rámce. Některé další požadavky na zápis (například neopakující se funktory atp.), jež by formální gramatiku zbytečně komplikovaly, jsou uvedeny pouze v textu. V zápisu gramatiky jsou neterminály označeny malými písmeny; terminály jsou buď literály uvedené v jednoduchých uvozovkách, nebo terminál FORM, zastupující libovolný řetězec skládající se z písmen a číslic, CHAR, zastupující libovolný znak, případně terminál LEMMA, zastupující libovolný řetězec hlavní části lematu dle morfologické analýzy v PDT. Podrobnější struktura terminálu LEMMA není předmětem tohoto textu. Veškeré znaky vyjma písmen, číslic a spojovníku vyskytující se v terminálech CHAR, LEMMA, a FORM musejí být uvozeny zpětným lomítkem.

Pro zjednodušení lze v zápisech valenčních rámců používat některé zkrácené zápisy (viz 10.5.5 - "Zkrácené zápisy realizací"). Zápisy rámců obsahující uvedené zkrácené zápisy odpovídají níže popsané gramatice až po nahrazení všech zkrácených zápisů jim odpovídajícími nezkrácenými zápisy.