9.3. Výpovědní dynamičnost

Výpovědní dynamičnost je taková vlastnost výrazu, která odráží relativní míru jeho důležitosti, kterou mu mluvčí v projevu přikládá, vzhledem k ostatním výrazům ve větě, přičemž platí, že kontextově nezapojené výrazy jsou dynamičtější než výrazy kontextově zapojené (nekontrastivní i kontrastivní).

Výpovědní dynamičnost je v tektogramatických stromech reprezentována tzv. hloubkovým slovosledem (viz i 5.3 - "Hloubkový slovosled"). Informace o hloubkovém pořadí uzlů v tektogramatickém stromě je uložena v atributu deepord. Viz 9.2 - "Hodnoty atributu deepord".

Tabulka 9.2. Hodnoty atributu deepord

nezáporné celé číslo

pořadí uzlu v grafickém zobrazení tektogramatického stromu (uzly jsou číslovány zleva doprava)

Míru výpovědní dynamičnosti stanovujeme vždy vzhledem k uzlu řídícímu a vzhledem k sesterským uzlům, tedy pro každou hladinu tektogramatického stromu. Uzly v jednotlivých hladinách stromu jsou tedy seřazeny tak, aby odrážely vzrůstající výpovědní dynamičnost.

Upraveno je také pořadí jak (sesterských) kontextově zapojených, tak i nezapojených uzlů mezi sebou navzájem. Předpokládáme, že jednotlivé syntaktické funkce tíhnou k určitému pořadí na stupnici výpovědní dynamičnosti (tzv. systémové pořadí - v češtině se předpokládá pořadí: ACT - většina volných doplnění - ADDR - PAT - ORIG - EFF). Výslednou stupnici výpovědní dynamičnosti získává však věta až zapojením do kontextu - stupnice výpovědní dynamičnosti se tedy oproti systémovému pořadí mění. Systémové pořadí zůstává zachováno (jak se domníváme) v kontextově nezapojené části věty.

Toto řazení je přirozeně odlišné ve skupině verbální (viz 9.3.2 - "Pořadí uzlů ve verbální skupině") a substantivní (viz 9.3.3 - "Pořadí uzlů v substantivní skupině"). Pro pořadí uzlů v adjektivní skupině platí stejná pravidla jako pro pořadí uzlů ve skupině verbální (viz 9.3.2 - "Pořadí uzlů ve verbální skupině").