9.2.2. Výrazy z hlediska kontextové zapojenosti

Na základě zapojenosti nebo nezapojenosti výrazu do kontextu (viz 9.2.1 - "Kontext") rozlišujeme v anotaci tři typy výrazů:

9.2.2.1. Nekontrastivní kontextově zapojený výraz (hodnota t v atributu tfa)

Nekontrastivní kontextově zapojené výrazy jsou výrazy (vyjádřené i nevyjádřené v povrchové podobě věty), které uvádějí do textu "známou informaci". Jedná se o výrazy, které se z předcházejícího textu opakují (ne nutně doslova), nebo jsou z něj nějakým způsobem vyvoditelné (například pomocí koreferenčních či inferenčních vztahů), nebo jde o jednotky nějak související s širším kontextem.

Ke kontextové zapojenosti tíhnou v textu výrazy, které modifikují větu jako celek (například navazovací a postojové částice) a také místní, časová a okolnostní určení, pokud zaujímají funkci tzv. kulis. Kontextově zapojené jsou zpravidla i uzly, které reprezentují jednotky nevyjádřené v povrchové podobě věty (k tomu viz 9.2.2.4 - "Kontextová zapojenost výrazů nevyjádřených v povrchové podobě věty").

Klíčovým vztahem pro určení kontextové zapojenosti výrazu je koreference. V rámci anotace aktuálního členění však bereme v úvahu širší oblast koreferenčních vztahů, než které jsou zatím zpracovány v tektogramatických stromech (zpracované koreferenční vztahy jsou popsány v 8 - "Koreference").

Uzly reprezentující nekontrastivní kontextově zapojené výrazy mají v atributu tfa vyplněnou hodnotu t.

(Uzel s hodnotou t v atributu tfa nazýváme též nekontrastivní kontextově zapojený uzel.)

9.2.2.2. Kontrastivní kontextově zapojený výraz (hodnota c v atributu tfa)

Kontrastivní kontextově zapojené výrazy jsou výrazy kontrastivně zapojené, které můžeme většinou identifikovat na základě těchto vlastností:

 • kontrastivní kontextově zapojený výraz je zpravidla určen výběrem z množiny alternativ. Tato množina nemusí být v textu explicitně vyjmenována. Kontrastivní kontextově zapojený výraz může navazovat i na rozsáhlejší textový úsek a nemusí být odvoditelný vždy jen z bezprostředního verbálního kontextu.

  Pozor! Výběr z množiny alternativ (kontrast) je charakteristický i pro kontextově nezapojené výrazy. Srovnej příklady:

  • (Dnes tu knihu ještě čtu.) Přinesu ti ji zítra [tfa=f]

  • (Dnes nesu jen dopis.) Tu knihu [tfa=c] ti přinesu zítra [tfa=f]

 • na výskyt kontrastivního kontextově zapojeného výrazu má rozhodující vliv tématická struktura textu. Kontrastivní kontextově zapojený výraz se obvykle vyskytuje v jednotlivých oddílech výčtových pasáží, na začátcích odstavců apod.

 • v mluvené podobě výpovědi nese kontrastivní kontextově zapojený výraz fakultativní kontrastivní přízvuk (viz 9.1.2.2 - "Kontrastivní přízvuk").

Uzly reprezentující kontrastivní kontextově zapojené výrazy mají v atributu tfa vyplněnou hodnotu c.

(Uzel s hodnotou c v atributu tfa nazýváme též kontrastivní kontextově zapojený uzel.)

Příklady:

Jedině [tfa=f] s úspěšnými [tfa=f] vzory [tfa=c] se můžeme poměřovat [tfa=f] obr. 9.1

Jemu [tfa=c] to [tfa=t] Martin [tfa=t] nedal [tfa=f]

Janu [tfa=c] Marie [tfa=t] neviděla [tfa=f]

!!! Pravidla pro přiřazení hodnoty c jsou prozatím formulována dosti vágně, především proto, že není ještě dostatečně prozkoumáno, kde všude se může kontrast vyskytnout a které faktory mají vliv na jeho použití.

Obrázek 9.1. Kontrastivní kontextově zapojený výraz

Kontrastivní kontextově zapojený výraz

Jedině s úspěšnými vzory se můžeme poměřovat.

9.2.2.3. Kontextově nezapojený výraz (hodnota f v atributu tfa)

Kontextově nezapojené výrazy jsou výrazy (vyjádřené i nevyjádřené v povrchové podobě věty), které reprezentují v textu dosud neznámá, nová fakta, nebo uvádějí známá fakta do nových souvislostí, tj. vyjadřují informace, které nejsou odvoditelné z kontextu.

Kontextově nezapojené výrazy mohou být nositeli intonačního centra věty (viz 9.1.2.1 - "Intonační centrum").

Uzly reprezentující kontextově nezapojené výrazy mají v atributu tfa vyplněnou hodnotu f.

(Uzel s hodnotou f v atributu tfa nazýváme též kontextově nezapojený uzel.)

Pozor! Kontextově nezapojené mohou být i výrazy, které se opakují z předchozího textu, ale liší se od opakovaného výrazu hodnotou modality, gramatické kategorie apod. Takový výraz přináší novou informaci, proto ho považujeme za kontextově nezapojený.

Příklad:

Ještě jsem to nenapsal [tfa=f]}, ale zítra to napíšu [tfa=f]

9.2.2.4. Kontextová zapojenost výrazů nevyjádřených v povrchové podobě věty

Atribut tfa se vyplňuje i u nově vytvořených uzlů reprezentujících jednotky nevyjádřené v povrchové podobě věty (is_generated=1; pravidla o doplňování uzlů do tektogramatického stromu viz 5.12 - "Elipsy").

V povrchové podobě věty se nevyjadřují zejména výrazy, které byly již v textu zmíněny, nebo jsou signalizovány v gramatických kategoriích jiných slov (například nevyjádřený podmět), nebo se jedná o konstrukce, ve kterých se některý člen hloubkové struktury v povrchové podobě nevyjadřuje (například všeobecný aktant).

V povrchové podobě věty nejsou tedy určité lexikální jednotky vyjádřené právě proto, že jsou považovány za vyvoditelné z kontextu. Nově vytvořené uzly (reprezentující jednotky v povrchové podobě věty nevyjádřené) proto mají v atributu tfa zpravidla vyplněnou hodnotu t.

Výjimky: Nově vytvořené uzly mohou mít v atributu tfa vyplněnou hodnotu f nebo c v případech aktuální elipsy řídícího substantiva u členských souřadných spojení (viz 5.12.1.2.1 - "Aktuální elipsa řídícího substantiva") a v případech aktuální elipsy řídícího substantiva u binárních relací typu "z-na". V povrchové podobě věty nevyjádřený první výskyt substantiva může být i kontextově nezapojený, nebo kontrastivní kontextově zapojený (záleží na kontextu), zatímco povrchově vyjádřený druhý výskyt substantiva je kontextově zapojený.

Příklady:

Pil červené {víno [tfa=f]} a bílé víno [tfa=t] obr. 9.2

Přemaloval to z černé {barvy [tfa=f]} na červenou barvu [tfa=t] obr. 9.3

Možné jsou studené [tfa=f] {večeře [tfa=f]} i teplé [tfa=f] večeře [tfa=t]

Nově vytvořený uzel může mít v atributu tfa vyplněnou hodnotu f nebo c také v případech, kdy je elidováno substantivum následující po předložce.

Příklad:

Neexistuje argument <pro>. {#PersPron.PAT [tfa=f]}

Nově vytvořený uzel může mít v atributu tfa vyplněnou hodnotu f (nebo c) také v případech, kdy jde o uzel zkopírovaný, který se od kopírovaného uzlu liší v hodnotě nějakého gramatému . Srov.:

 • Nechtěli nebo nemohli odklad platby povolit.

  = Odklad platby {nechtěli povolit [deontmod=vol; tfa=f]} nebo nemohli povolit [deontmod=poss; tfa=f]

  Do tektogramatického stromu bude doplněn (zkopírován) nový uzel reprezentující modální predikát nechtěli povolit, od kopírovaného uzlu se liší v hodnotě gramatému deontmod, nese proto novou informaci a může mít v atributu tfa hodnotu f.

Nově vytvořený uzel může mít v atributu tfa vyplněnou hodnotu f (nebo c) také v případech, je-li tímto uzlem uzel syntaktické negace zachycený jako rematizátor (t_lemma=#Neg a functor=RHEM) nebo je-li tímto uzlem kořen seznamové struktury pro cizojazyčné výrazy (t_lemma=#Forn).

Obrázek 9.2. Kontextově nezapojený výraz nevyjádřený v povrchové podobě věty

Kontextově nezapojený výraz nevyjádřený v povrchové podobě věty

Pil červené a bílé víno.

Obrázek 9.3. Kontextově nezapojený výraz nevyjádřený v povrchové podobě věty

Kontextově nezapojený výraz nevyjádřený v povrchové podobě věty

Přemaloval to z černé na červenou barvu.