7.4.2. Srovnání se spojkou "než" (srovnání na bázi rozdílnosti)

Pomocí spojky "než" se realizuje srovnání na bázi rozdílnosti.

I zde se ve většině těchto konstrukcí v hloubkové struktuře srovnávají dva děje (nebo stavy) vzhledem k nějaké míře či vlastnosti, která je u srovnávacích konstrukcí realizovaných pomocí spojky "než" vyjádřena komparativem adjektiva nebo adverbia. Časté jsou však také případy, ve kterých se přímo srovnávají nějaké dvě entity. Jsou to zejména konstrukce s kvantitativními údaji, ve kterých se pomocí fyzikálních jednotek porovnává váha, množství, délka apod. nějakých dvou předmětů.

Přítomnost výrazu vyjadřujícího míru, vlastnost, vzhledem k níž se srovnání děje, je pro konstrukce se spojkou "než" (na rozdíl od srovnávacích konstrukcí se spojkou "jako") charakteristická; tento výraz/komparativ nebývá v povrchové podobě věty vypuštěn.

V následujících dílčích sekcích popisujeme podrobněji různé typy konstrukcí se srovnáním pomocí spojky "než" a zároveň uvádíme pravidla, kterými se řídí jejich anotace. Jedná se o následující typy konstrukcí:

7.4.2.1. Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky "než"

V konstrukcích, v nichž se srovnávají dvě entity na základě kvantitativních údajů (porovnává se množství, váha, věk, délka pomocí číselných údajů, fyzikálních jednotek apod.), preferujeme zachycení srovnání jako celku, tj. v konstrukcích zpravidla nevidíme žádnou elipsu. Vycházíme z toho, že ke zkratkovitému vyjadřování na základě modelu:

 • více korun než 50 korunvíce než 50 korun

může dojít právě jen v případě, že se jedná o srovnání stejných jednotek. Srovnání - uzel s funktorem CPR - tu závisí na komparativu adjektiva nebo adverbia. Srov.:

 • částka větší.RSTR než miliarda.CPR korun

  Uzel reprezentující výraz <než> miliarda má funktor CPR a závisí na komparativu adjektiva velký. V konstrukci nevidíme žádnou elipsu. Srov. obr. 7.66. Pozor! Jiné je: částka velká.RSTR miliardu.EXT korun.

Další příklady:

pařez těžší.RSTR než 10 kg.CPR obr. 7.67

více.EXT než 10 kg.CPR těžký.RSTR pařez obr. 7.68

Pařez má více.PAT než 10 kg.CPR obr. 7.69

Pařez je těžší.PAT než 10 kg.CPR obr. 7.70

Pařez je více.EXT než 10 kg.CPR těžký.PAT obr. 7.71

Více.ACT než 50 .CPR ho nakonec uspokojilo. obr. 7.72

Více.RSTR peněz.ACT než 50 .CPR ho nakonec uspokojilo. obr. 7.73

Vrátili mu více.PAT než 50 korun.CPR obr. 7.74

Přišlo jich.ACT víc.RSTR než 50.CPR obr. 7.75

Lidí.ACT přišlo víc.COMPL než 50.CPR obr. 7.76

hmotnost větší.RSTR než 50.CPR

více.EXT než 50 kg.CPR velká.RSTR hmotnost

Hmotnost je více.PAT než 50 kg.CPR

Hmotnost je více.EXT než 50 kg.CPR velká.PAT

Váží víc.EXT než 60 kilo.CPR

Hraje déle.THL než 3 hodiny.CPR

Přeskočil to více.THO než šestkrát.CPR

Dostal méně.PAT než 50 korun.CPR

Obrázek 7.66. Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky "než"

Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky než

částka větší než miliarda korun

Obrázek 7.67. Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky "než"

Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky než

pařez těžší než 10 kg

Obrázek 7.68. Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky "než"

Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky než

více než 10 kg těžký pařez

Obrázek 7.69. Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky "než"

Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky než

Pařez má více než 10 kg.

Obrázek 7.70. Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky "než"

Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky než

Pařez je těžší než 10 kg.

Obrázek 7.71. Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky "než"

Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky než

Pařez je více než 10 kg těžký.

Obrázek 7.72. Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky "než"

Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky než

Více než 50 Kč ho nakonec uspokojilo.

Obrázek 7.73. Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky "než"

Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky než

Více peněz než 50 Kč ho nakonec uspokojilo.

Obrázek 7.74. Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky "než"

Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky než

Vrátili mu více než 50 korun.

Obrázek 7.75. Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky "než"

Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky než

Přišlo jich víc než 50.

Obrázek 7.76. Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky "než"

Srovnání kvantitativních údajů pomocí spojky než

Lidí přišlo víc než 50.

Pozor! V konstrukcích, ve kterých nejde o tento typ srovnání (a v konstrukcích bez srovnání: To je více.; Vrátili mu více.), chápeme číslovkové výrazy více, méně jako číslovky adjektivní a zachycujeme je jako závislé na substantivu (s funktorem RSTR; viz k tomu 7.10.2.2 - "Číslovkové výrazy "hodně", "více", "dost", "moc", "málo", "méně", "stejně", "plno""). Není-li substantivum řídící číslovku v povrchové podobě věty přítomno, je do konstrukce podle pravidel uvedených v 5.12.1.2 - "Elipsa řídícího substantiva" doplněn nový uzel. Srov.:

7.4.2.2. Zhuštěné lexikální vyjádření srovnávaných jevů se spojkou "než"

Zcela zvláštním případem konstrukcí se srovnáním jsou konstrukce s komparativem adverbia a se zhuštěným lexikálním vyjádřením srovnávaných jevů. Například:

Mzda se víc.EXT než.DPHR ztrojnásobila.PRED obr. 7.79

Neslovesný frazém "více než". V těchto konstrukcích zachycujeme spojení více než, méně než, hůře než, hodně jak jako neslovesné frazeologické spojení (viz 5.8.1 - "Neslovesná frazeologická spojení"): uzel pro komparativ adverbia má funktor EXT. Výraz než je zachycen samostatným uzlem, který je přímým potomkem uzlu pro komparativ adverbia; má t-lema než a funktor DPHR. Jsme si vědomi toho, že toto řešení je spíše technického rázu než pokusem zachytit významovou strukturu konstrukce.

Příklady:

Byl tam více.EXT než.DPHR tisícihlavý.RSTR zástup. obr. 7.77

Po více.EXT než.DPHR dvacetiletém.RSTR manželství ji opustil. obr. 7.78

více.EXT než.DPHR dvouleté.RSTR úsilí

víc.EXT než.DPHR krátkou.RSTR minisukni.

Skončilo to více.EXT než.DPHR miliardovým.RSTR přebytkem.

Zvýšili počet míst o více.EXT než.DPHR polovinu.DIFF

Upozornili na to více.EXT než.DPHR před rokem.TWHEN

Drak byl hůř.EXT než.DPHR škaredý.PAT

Obrázek 7.77. Zhuštěné lexikální vyjádření srovnávaných jevů

Zhuštěné lexikální vyjádření srovnávaných jevů

Byl tam více než tisícihlavý zástup.

Obrázek 7.78. Zhuštěné lexikální vyjádření srovnávaných jevů

Zhuštěné lexikální vyjádření srovnávaných jevů

Po více než dvacetiletém manželství ji opustil.

Obrázek 7.79. Zhuštěné lexikální vyjádření srovnávaných jevů

Zhuštěné lexikální vyjádření srovnávaných jevů

Mzda se víc než ztrojnásobila.

7.4.2.3. Srovnání dvou dějů pomocí spojky "než"

Při srovnání dvou dějů (nebo stavů) pomocí spojky "než" má uzel pro řídící sloveso závislé srovnávané klauze funktor CPR a závisí na uzlu pro výraz vyjadřující míru rozdílnosti s dějem vyjádřeným v řídící srovnávané klauzi.

Příklady:

Dorazil dříve, než dorazil.CPR Jirka. obr. 7.80

Jan oslovil docenta zdvořileji, než ho oslovil.CPR kamarád.

Výraz vyjadřující míru rozdílnosti. Výrazem, který vyjadřuje míru rozdílnosti s dějem vyjádřeným v závislé srovnávané klauzi, bývá adverbium (například: dříve, více, později), nebo adjektivum (například: dřívější, pozdější, více) v komparativu. Místo komparativu mohou být v konstrukci i specifické zájmenné výrazy, které tento komparativ nahrazují: jiný, jindy, jinak. Uzel pro tento výraz může mít různý funktor podle své pozice ve struktuře věty:

 • reprezentuje-li adverbium, má zpravidla funktor MANN.

  Například:

  Dorazil dříve.TWHEN, než dorazil.CPR Jirka. obr. 7.80

  Je to šroubek méně.EXT kvalitní, než jsou.CPR jiné šroubky.

 • v konstrukcích se sponovým "být" má funktor PAT (zejména, reprezentuje-li adjektivum).

  Například:

  Úkoly jsou náročnější.PAT , než byly.CPR minule.

 • výraz vyjadřující míru rozdílnosti může rozvíjet i substantivum a mít funktor RSTR.

  Například:

  Cílem je mít nižší.RSTR ceny, než .CPR konkurence. obr. 7.86

  Je to menší.RSTR zlo, než jsou.CPR voličské hlasy. obr. 7.91

 • Za výraz vyjadřující míru rozdílnosti se považují i výrazy spíše, raději. Uzly mají zpravidla funktor EXT.

  Například:

  Přijď raději.EXT do pátku než {přijít.CPR} příští týden. obr. 7.84

  Spíše.EXT než {být.CPR} {záruka.PAT} vědomí jasné linie je zárukou úspěchu schopnost komunikovat. obr. 7.88

  Opatrnější je spíš.EXT Pavel než {být.CPR} {opatrný.PAT} Petr. obr. 7.89

  Jímá nás spíše.EXT úzkost než {jímat.CPR} touha.

  Na třídní schůzky chodí spíše.EXT maminky než {chodit.CPR} tatínkové.

  Přijď raději.EXT pozdě než {přijít.CPR} nikdy. (Pozor! V konstrukci: Raději nepřijdu. má doplnění raději funktor ATT.)

U konstrukcí se srovnáním pomocí spojky "než" (na rozdíl od srovnávacích konstrukcí se spojkou "jako") nedochází v povrchové podobě věty k elipse výrazu vyjadřujícího míru rozdílnosti, k elipse komparativu. Naopak přítomnost tohoto komparativu je tu pro realizaci srovnávací konstrukce nezbytná. Není proto třeba zavádět zástupné t-lema pro výraz vyjadřující míru rozdílnosti.

Elipsa řídícího slovesa závislé srovnávané klauze. Není-li v povrchové podobě věty vyjádřeno řídící sloveso závislé srovnávané klauze, je do tektogramatického stromu podle pravidel uvedených v 5.12.1.1 - "Elipsa řídícího slovesa" doplněn nový uzel pro řídící sloveso závislé klauze s funktorem CPR.

Příklady:

Dorazil dříve než {dorazit.CPR} Jirka. obr. 7.81

Pověsil obrázek níž než {pověsit.CPR} pod okno. obr. 7.82

Koupíme to jinde než {koupit.CPR} na trhu. obr. 7.83

Vypadá zdravěji než {vypadat.CPR} on. obr. 7.85

Jan oslovil docenta zdvořileji než {oslovit.CPR} kamarád.

Má svůj původ například v zavedení nové výrobní metody dosahující nižších výrobních nákladů, než {#EmpVerb.CPR} které má konkurence. (= dosahující nižších výrobních nákladů, než jsou náklady, které má konkurence)

Zástupné t-lema #Some. Při zachycování konstrukcí se srovnáním pomocí spojky "než" se využívá zástupné t-lema #Some. Uzel se zástupným t-lematem #Some se doplňuje do závislé srovnávané klauze na místo elidované neslovesné části verbonominálního predikátu, nelze-li tu z významových důvodů opakovat neslovesnou část sponového "být" z klauze řídící (kde je tato neslovesná část vyjádřena zejména adjektivy: více, méně, jiný). Srov.:

 • Situace v armádě je jiná.PAT než na ministerstvu.

  = Situace v armádě je jiná než je situace na ministerstvu "nějaká".

  Závislá srovnávaná klauze rozvíjí výraz jiný. Na místo nevyjádřeného řídícího slovesa závislé srovnávané klauze je zkopírován uzel slovesa z klauze řídící. Z významových důvodů však nelze opakovat (kopírovat) i neslovesnou část tohoto verbonominálního predikátu, proto je do závislé srovnávané klauze na místo neslovesné části verbonominálního predikátu doplněn nový uzel se zástupným t-lematem #Some a funktorem PAT. Srov. obr. 7.92.

  Další příklad:

  Což je více.PAT než bylo.CPR {#Some.CPR} v roce 1994.

Více ke kopírování víceslovných predikátů viz 5.12.1.1.1 - "Aktuální elipsa řídícího slovesa".

Ve většině konstrukcí se srovnáním pomocí spojky "než", ve kterých řídící slovesa obou srovnávaných klauzí představují verbonominální predikáty, je však možné v závislé klauzi zopakovat lexikální hodnotu neslovesné části z klauze řídící. Obě neslovesné části se liší v hodnotě gramatému stupně degcmp (viz 4.5.8 - "Gramatém stupně (degcmp)"): zatímco v řídící srovnávané klauzi má adjektivum představující neslovesnou část predikátu hodnotu komparativu, má totéž adjektivum v klauzi závislé hodnotu pozitivu. Srov.:

 • Je zdravější než ryba.

  = Je zdravější [degcmp=comp] , než je zdravá [degcmp=pos] ryba. (srov. obr. 7.87)

Další příklady:

Je opatrnější [degcmp=comp] než {být.CPR} {opatrný.PAT [degcmp=pos]} Pavel.

Bezpéřová lůžka jsou lepší [degcmp=comp] než {být.CPR} {dobrý.PAT [degcmp=pos]} péřová.

Je to šroubek méně [degcmp=comp] kvalitní než {být.CPR} {kvalitní.PAT [degcmp=pos]} jiné šroubky.

Homonymní konstrukce. V případě homonymních konstrukcí je v souladu s tezí o odstraňování homonymie zachycen jeden z možných významů konstrukce - ten, který je v daném kontextu nejpravděpodobnější; srov. dvojí interpretaci jedné věty:

 • Zná lepšího polemika než Jan.

  • Zná lepšího polemika než zná Jan.

   Při této interpretaci je do závislé srovnávané konstrukce zkopírován uzel pro sloveso znát.

  • Zná lepšího polemika než je Jan.

   Při této interpretaci řídící sloveso závislé srovnávané klauze představuje uzel s t-lematem #EmpVerb.

Srovnání vyjádřené deverbativem. Analogicky podle výše popsaných případů jsou anotovány i srovnávací konstrukce, ve kterých je řídící srovnávaná klauze nominalizována, tj. je vyjádřena deverbativním adjektivem nebo substantivem. Například:

pacient vypadající dnes zdravěji než včera (=pacient vypadající dnes zdravěji než vypadal včera "nějak")

Jan chovající se hůře než malé dítě (=Jan chovající se hůře než se chová malé dítě "nějak")

Elipsa řídící klauze. Analogicky řešíme také složité konstrukce s elipsou řídící klauze. Například:

Udělal větší hloupost, než když někdo ukradne kousek čokolády. obr. 7.90

Viz k tomu pravidla v 5.12.1.3 - "Elipsa řídící klauze".

Obrázek 7.80. Srovnání pomocí spojky "než"

Srovnání pomocí spojky než

Dorazil dříve, než dorazil Jirka.

Obrázek 7.81. Srovnání pomocí spojky "než"

Srovnání pomocí spojky než

Dorazil dříve než Jirka.

Obrázek 7.82. Srovnání pomocí spojky "než"

Srovnání pomocí spojky než

Pověsil obrázek níž než pod okno.

Obrázek 7.83. Srovnání pomocí spojky "než"

Srovnání pomocí spojky než

Koupíme to jinde než na trhu.

Obrázek 7.84. Srovnání pomocí spojky "než"

Srovnání pomocí spojky než

Přijď raději do pátku než příští týden.

Obrázek 7.85. Srovnání pomocí spojky "než"

Srovnání pomocí spojky než

Vypadá zdravěji než on.

Obrázek 7.86. Srovnání pomocí spojky "než"

Srovnání pomocí spojky než

Cílem je mít nižší ceny, než má konkurence.

Obrázek 7.87. Srovnání pomocí spojky "než"

Srovnání pomocí spojky než

Je zdravější než ryba.

Obrázek 7.88. Srovnání pomocí spojky "než"

Srovnání pomocí spojky než

Spíše než vědomí jasné linie je zárukou úspěchu schopnost komunikovat.

Obrázek 7.89. Srovnání pomocí spojky "než"

Srovnání pomocí spojky než

Opatrnější je spíš Pavel než Petr.

Obrázek 7.90. Srovnání pomocí spojky "než"

Srovnání pomocí spojky než

Udělal větší hloupost, než když někdo ukradne kousek čokolády.

Obrázek 7.91. Srovnání pomocí spojky "než"

Srovnání pomocí spojky než

Je to menší zlo než voličské hlasy.

Obrázek 7.92. Srovnání pomocí spojky "než"

Srovnání pomocí spojky než

Situace v armádě je jiná než na ministerstvu.